Ogłoszenie nr 576984-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: Dostawa żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spozywcze, owoce i mrożonki)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl / przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Oswlada Balzera 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności (pieczywo, nabiał, mięso i wędliny, drób, art. spozywcze, owoce i mrożonki)
Numer referencyjny: STG-271-15/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Chleb mieszany pszenno – żytni 0,60 kg krojony 9000 szt. Chleb wieloziarnisty 0,50 kg 1080 szt. Bułka weka 040 kg 50 szt. Bułka pszenna 0,05 kg 20000 szt. Rogal maślany 500 szt. Drożdżówka wielosmakowa 2100 szt. Ciasta różne 200 kg Bułka tarta 80 kg Mleko 2% luzem 6000 L. Jogurt owocowy (wielosmakowy + naturalny) poj. 125 g 550 szt. Serek homogenizowany waniliowy poj, 135 g 300 szt. Kefir luz poj 5L wiadro 100 L. Śmietana 18% poj. 5L wiadro 800 L. Ser topiony kremowy (typu ementaler) pak po 10 dkg a 1 kg 200 kg Ser żółty (typu zakopiański) 250 kg. Ser biały –półtłusty 200 kg. Serek naturalny 135 g 100 szt. Margaryna mleczna 250 g 110 kg. Margaryna do smarowania (masło roślinne)400g kubek plastykowy 80 kg. Masło extra 98% tłuszczu200 g 800 kg. Wołowe b/k (gulaszowe) 60 kg. Schab świeży b/k 90 kg Szynka wieprzowa surowa b/k świeża 20 kg Żeberka wieprzowe świeże 100 kg Karczek wieprzowy b/k 180 kg Łopatka wieprzowa b/k 350 kg Kaszanka 120 kg Szynka wieprzowa gotowana (typu tradycyjna) 30 kg Szynka wieprzowa gotowana (typu cygańska) 70 kg Kiełbasa gruba gatunkowa podsuszana(typu żywiecka) 120 kg Kiełbasa gatunkowa (typu podwawelska) 120 kg Kiełbasa gatunkowa (typu szynkowa) 50 kg Kiełbasa zwyczajna 60 kg Boczek gotowany b/k 60 kg Mortadela bez dodatków 50 kg Smalec kostka 200 g 180 kg Słonina świeża bez skóry 25 kg Porcja rosołowe 550 kg Udko z kurczaka 650 kg Filet z kurczaka 220 kg Filet z indyka 90 kg Pasztet pieczony z indyka 80 kg Parówki pakowane (typu Bobaski) 160 kg Salceson drobiowy z indyka 30 kg Kiełbasa parówkowa 170 kg Szynka drobiowa z indyka 60 kg Kiełbasa drobiowa podsuszana (gruba) 60 kg Podroby (żołądki) 10 kg Mąka pszenna typ 500 pak po 10 kg (typu Kos) 450 kg Mąka ziemniaczana pak po 10 kg 20 kg Kasza manna (grysik) pak. po 10 kg (typu Kos) 80 kg Kasza jęczmienna perłowa pak po 10 kg (typu kos) 130 kg Ryż długoziarnisty (typu Kos) 150 kg Makaron nitki po 250 g 200 szt. Makaron włoski 0,5,kg 750 szt. Makaron zacierka 250 g 150 szt. Płatki czekoladowe typu Nestle 0,50 kg 320 szt. Pieczywo ryżowe (typu Wasa) 20 szt. Suchary 15 szt. Cukier grysik pak po 10 kg 900 kg Cukier puder pak po 10 kg 18 kg Kakao słodkie(typu Nesquik) 600 g 5 szt. Ogórki konserwowe 900g 200 szt. Dżem słoik 330g (truskawka, wiśnia, porzeczka czarna) 25 szt. Dżem mix 25g (typu tymbark) 5000 szt. Miód prawdziwy 15g (typu Bartnik) 3000 szt. Sok wysoko słodzony 0,5 l (typu Paula) 90 szt. Czekolada do smarowania (typu nutella) 400g 10 szt. Grzyby suszone pak po 0,5 kg podgrzybek 5 kg Koncentrat pomidorowy 850g (typu Bażant) 52 szt. Pasztet drobiowy 50g (typu Drosep) 2200 szt. Papryka konserwowa 0,9 kg 60 kg Groszek konserwowy 300g 90 szt. Kukurydza konserwowa 300g 90 szt. Pieczarki konserwowe 0,9 kg 30 szt. Chrzan tarty 300 g (typu polan) 60 szt. Majonez (typu kielecki) 5L 48 szt. Olej uniwersalny 3l 90 szt. Olej uniwersalny 0,9l 130 szt. Ocet spirytusowy 10% 1 L 50 szt. Sól kamienna jodowana 1 kg 260 kg Musztarda stołowa 0,5kg Typu Roleski) 40 szt. Ketchup łagodny 0,425 kg (typu Roleski) 40 szt. Pieprz prawdziwy mielony 1 kg (typu Ziołowit) 5 kg Pieprz ziołowy 20 g (typu Ziołowit) 30 szt. Papryka mielona ostra 20g (typu Ziołowit) 20 szt. Papryka mielona słodka 20g (typu Ziołowit) 30 szt. Maggi 1L (typu Winiary) 160 szt. Bulion warzywny w proszku 20 kg (typu Winiary) 85 kg Majeranek 20g (typu Ziołowit) 60 szt. Kwasek cytrynowy 20g 70 szt. Liść laurowy 20 g (typu Ziołowit) 60 szt. Ziele angielskie 20g (typu Ziołowit) 40szt. Kminek 0,20 g (typu Ziołowit) 60 szt. Herbata liściasta 100 g (typu Madras) 36 szt. Pomarańcze 120 kg Banany 150 kg. Mandarynki 80 kg. Truskawki mrożone 20 kg. Mieszanka kompotowa 250 kg

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15800000-6
15500000-3
15811000-6
15119000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-03, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chleb mieszany pszenno – żytni 0,60 kg krojony 9000 szt. Chleb wieloziarnisty 0,50 kg 1080 szt. Bułka weka 040 kg 50 szt. Bułka pszenna 0,05 kg 20000 szt. Rogal maślany 500 szt. Drożdżówka wielosmakowa 2100 szt. Ciasta różne 200 kg Bułka tarta 80 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15811000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mleko 2% luzem 6000 L. Jogurt owocowy (wielosmakowy + naturalny) poj. 125 g 550 szt. Serek homogenizowany waniliowy poj, 135 g 300 szt. Kefir luz poj 5L wiadro 100 L. Śmietana 18% poj. 5L wiadro 800 L. Ser topiony kremowy (typu ementaler) pak po 10 dkg a 1 kg 200 kg Ser żółty (typu zakopiański) 250 kg. Ser biały –półtłusty 200 kg. Serek naturalny 135 g 100 szt. Margaryna mleczna 250 g 110 kg. Margaryna do smarowania (masło roślinne)400g kubek plastykowy 80 kg. Masło extra 98% tłuszczu200 g 800 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: mięso i wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wołowe b/k (gulaszowe) 60 kg. Schab świeży b/k 90 kg Szynka wieprzowa surowa b/k świeża 20 kg Żeberka wieprzowe świeże 100 kg Karczek wieprzowy b/k 180 kg Łopatka wieprzowa b/k 350 kg Kaszanka 120 kg Szynka wieprzowa gotowana (typu tradycyjna) 30 kg Szynka wieprzowa gotowana (typu cygańska) 70 kg Kiełbasa gruba gatunkowa podsuszana(typu żywiecka) 120 kg Kiełbasa gatunkowa (typu podwawelska) 120 kg Kiełbasa gatunkowa (typu szynkowa) 50 kg Kiełbasa zwyczajna 60 kg Boczek gotowany b/k 60 kg Mortadela bez dodatków 50 kg Smalec kostka 200 g 180 kg Słonina świeża bez skóry 25 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15119000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: drób
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Porcja rosołowe 550 kg Udko z kurczaka 650 kg Filet z kurczaka 220 kg Filet z indyka 90 kg Pasztet pieczony z indyka 80 kg Parówki pakowane (typu Bobaski) 160 kg Salceson drobiowy z indyka 30 kg Kiełbasa parówkowa 170 kg Szynka drobiowa z indyka 60 kg Kiełbasa drobiowa podsuszana (gruba) 60 kg Podroby (żołądki) 10 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15119000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: art. spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mąka pszenna typ 500 pak po 10 kg (typu Kos) 450 kg Mąka ziemniaczana pak po 10 kg 20 kg Kasza manna (grysik) pak. po 10 kg (typu Kos) 80 kg Kasza jęczmienna perłowa pak po 10 kg (typu kos) 130 kg Ryż długoziarnisty (typu Kos) 150 kg Makaron nitki po 250 g 200 szt. Makaron włoski 0,5,kg 750 szt. Makaron zacierka 250 g 150 szt. Płatki czekoladowe typu Nestle 0,50 kg 320 szt. Pieczywo ryżowe (typu Wasa) 20 szt. Suchary 15 szt. Cukier grysik pak po 10 kg 900 kg Cukier puder pak po 10 kg 18 kg Kakao słodkie(typu Nesquik) 600 g 5 szt. Ogórki konserwowe 900g 200 szt. Dżem słoik 330g (truskawka, wiśnia, porzeczka czarna) 25 szt. Dżem mix 25g (typu tymbark) 5000 szt. Miód prawdziwy 15g (typu Bartnik) 3000 szt. Sok wysoko słodzony 0,5 l (typu Paula) 90 szt. Czekolada do smarowania (typu nutella) 400g 10 szt. Grzyby suszone pak po 0,5 kg podgrzybek 5 kg Koncentrat pomidorowy 850g (typu Bażant) 52 szt. Pasztet drobiowy 50g (typu Drosep) 2200 szt. Papryka konserwowa 0,9 kg 60 kg Groszek konserwowy 300g 90 szt. Kukurydza konserwowa 300g 90 szt. Pieczarki konserwowe 0,9 kg 30 szt. Chrzan tarty 300 g (typu polan) 60 szt. Majonez (typu kielecki) 5L 48 szt. Olej uniwersalny 3l 90 szt. Olej uniwersalny 0,9l 130 szt. Ocet spirytusowy 10% 1 L 50 szt. Sól kamienna jodowana 1 kg 260 kg Musztarda stołowa 0,5kg Typu Roleski) 40 szt. Ketchup łagodny 0,425 kg (typu Roleski) 40 szt. Pieprz prawdziwy mielony 1 kg (typu Ziołowit) 5 kg Pieprz ziołowy 20 g (typu Ziołowit) 30 szt. Papryka mielona ostra 20g (typu Ziołowit) 20 szt. Papryka mielona słodka 20g (typu Ziołowit) 30 szt. Maggi 1L (typu Winiary) 160 szt. Bulion warzywny w proszku 20 kg (typu Winiary) 85 kg Majeranek 20g (typu Ziołowit) 60 szt. Kwasek cytrynowy 20g 70 szt. Liść laurowy 20 g (typu Ziołowit) 60 szt. Ziele angielskie 20g (typu Ziołowit) 40szt. Kminek 0,20 g (typu Ziołowit) 60 szt. Herbata liściasta 100 g (typu Madras) 36 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: owoce i mrozonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pomarańcze 120 kg Banany 150 kg. Mandarynki 80 kg. Truskawki mrożone 20 kg. Mieszanka kompotowa 250 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: