Ogłoszenie nr 627367-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: Dostawa materiałów medycznych 1 x użytku igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule, szczotki, zamknięty system drenażu, filtry”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl / przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
USOR w Zakopanem, ul. O. balzera 15, 34-500 zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów medycznych 1 x użytku igły, strzykawki, kaniule, ostrza, cewniki, kanki, zgłębniki, kraniki, kateter, infuzja, transfuzja, worki, opatrunki do mocowania, kaniule, szczotki, zamknięty system drenażu, filtry”.
Numer referencyjny: STG-271-30/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000 ml z kranikami spustowymi poprzecznym portem do probówek 1000 szt Opatrunek do mocowania cewników i sond opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych, zapobiegający przemieszczaniu się cewników, zapobiegający maceracji skóry, podrażnieniom, wykonany z różowego nietkanego polipropylenu, klej medyczny akrylowy - duzy 200 szt opatrunek do mocowania wkłuć centralnych opatrunek do mocowania wkłuć centralnych wykonany z pianki polirtylenowej, z klejem medycznym akrylowym, okienko przejrzyste paroprzepuszczalne z folii poliuretynowej, papier spodni silikonowy polietylenowy, sterylizacja radiacyjna - duzy 300 szt Zestaw do toalety jamy ustnej zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zebów z odsysaniem z zastawka do regulacji siły odsysania oraz z gabką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,5% roztworem chlorki cetylopirydy, gąbka - aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej 50 Zamkniety system drenażu ran niskocisnieniowy komora sferyczna 300 ml z podziałką z dwiema zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu o poj. 600 ml z filtrem hydrofobowym, sterylny. Dren łączący 1050 mm z uniwersalnym dokrecanym łącznikiem do drenów 10-18 CH 900 szt worek do zbiórki wydzieliny o poj. 600 ml z filtrem hydrofobowym kompatybilny z zestawem powyżej 3000 szt Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Op-Flex do chirurgii neurologicznej elastycznej i skomplikowanych zabiegów naczyniowych z kontrolą odsysania, rozmiar uchwytu 12 Ch dł. Koncówki 155 mm 600 szt szczotka do chirurgicznego mycia rąk i przedramion bez detergrntów jednorazowa sterylizowana radiacyjnie, wykonana z polietylenu wyposazona w czyscik do paznokci rozm 8 x 5 x 4cm pakowana po 30 szt. 3000 szt Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie nierozrywalne Tyvek, wodoszczelne (bez zawartości celulozy), które zapobiega uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania, Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 1500 szt Filtr Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 250 szt kaniule bezpieczne Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik ). Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowana radiacyjnie Igły bezpieczne Igły do iniekcji j.u. z zabezpieczeniem przed zakłuciem po uzytkowaniu w postaci plastikowej różowej osłonki aktywnej poprzez nacisk kciukiem rozmiary Łącznik bezigłowycz Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie min. 525 ml/min, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy 20 szt. kaniule dotętnicze"20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii" 36 op "Kaniula dożylna z portem, wykonana z FEP, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igła z trójpłaszczyznowym ucięciem, przeźroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o rozstawie 30-32mm i gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli. Wszystkie rozmiary z obturatorem.: Ostrza chirurgiczne Wykonane ze stali weglowej opakowanie ofoliowane na pojedynczych ostrzach wygrawerowane nazwa i nr ostrza, rozmiary ostrzy oznaczone na opakowaniu kolorami: Cewnik do podawania tlenu przez nos Wykonane z elest. PCV bardzo miekkie końcówki, końcówki nosowe regulowane dł. Drenu od 2 do 2,1 m jałowy, jednorazowgo uzytku, wymagane opakowanie papier-folia 2000 szt cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Wykonane z materiału o obnizonym tarciu w stosunku do rurek intubacyjnych, posiadająceatraumatyczne zakonczenie, cewnik zakonczony otworem centralnym i dwoma otworami naprzemianległymi, sterylne opakowanie papier-folia rozmiary: Cewnik urologiczny Foley dwudrozny Wykonany z lateksu dwustronnie silikowane z balonem o objetosci 5-30 ml, mozliwość wypełniania przy uzyciu samej strzykawki bez igły, jałowe opakowanie papier-folia, rozmiary Cewnik urologiczny typu Nelaton Wykonany z PCV 2 otwory boczne barwny kod nasadek gładko zakonczony koniec drenu jałowy, jednorazowego uzytku opakowanie papier-folia rozmiary: CH6 20 szt CH8 100 szt CH10 400 szt CH12 300 szt CH14 100 szt CH16 50 szt CH18 50 szt Cewnik typu Foley dwudrozny jednorazowego uzytku, posiadający dwa otwory boczne, wyprodukowane ze 100% silikonu, oznaczenie rozmiarów cewnika różowymi kolorami, pakowene sterylnie, Rozmiary CH10, CH20 0 długości 400 mm CH10 5 szt CH12 5 szt CH14 10 szt CH16 10 szt CH18 2 szt CH20 2 szt Kanki doodbytnicze Wykonane z PCV jałowe, opakowanie papier-folia, rozmiary CH18/200 40 szt CH24/250 50 szt CH30/300 50 szt Zgłębniki żołądkowe Wykonane z PCV jałowe, barwny kod nasadek, dwa otwory boczne zakonczony zatyczką opakowanie papier-folia rozmiary dł. 800-1050 CH10 20 szt CH12 20 szt CH14 20 szt CH16 20 szt strzykawki Jałowe, przeźroczysty cylinder strzykawki z kontrastującą skalą ci 1 ml. Podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnieciem kontrastujący tłok, wykonane z polietlenu wolne od PCV i lateksu posiadające rozszerzoną skalę, strzykawka o objetości: Strzykawka bursztynowa Strzykawka bursztynowa 50 ml 2000 szt. Strzykawka żaneta Jałowa apirogenna z końcówką do cewników poj 50 ml 300 szt Igły do pobierania leków z otworem bocznym1,2 x 30 mm a 100 szt. 100 op. Igły iniekcyjne jałowe niepirogenna ostre, rozmiary: przedłuzacz do pomp infuzyjnych Bursztynowy, jednorazowego uzytku, jałowe niepirogenne, nietoksyczne, wolne od ftalonów 150 cm 2100 szt strzykawka insulinowa 40.I.U czytelna i niezmywalna skala działka elementarna 1 I.U=0,025 ml, dołączona igła iniekcyjna 0,40 x 13mm a 100 szt. 3 op. Kranik trójdzielny wyczuwalny i optyczny induktor pozycji 500 szt Igła podpajęczynówkowa Igła podpajęczynówkowa STANDARD 22G (0,7 x 88mm) 10 szt Kateter do drenażu klatki piersiowej Kateter do drenazu klatki piersiowej z 7 portami oraz nitką radiacyjną Katater do odsysania ran wykonany z medycznego PCV dreny posiadające nitke radiacyjną w RTG. Dreny o długości 70 cm pakowane na prosto, dreny o długości 150 cm pakowane - duza petla, wszystkie od jednego producenta. Infuzja bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dużą komorą kroplową o dł. 60 mm, posiadający precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV, opakowanie folia-papier 44000 szt Tranfuzja Bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową o dł. Min 90 mm , posiadający precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV opakowanie papier-folia 1500 szt

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33194220-4
33171000-9
33141640-8
33141200-2
33141320-9
33141310-6
33141220-8
33141411-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: - dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: katalogi lub ulotki producenta na zaoferowanych wyrobów medycznych w jeżyku polskim, - próbki zaoferowanych wyrobów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakośc 30,00
termin dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: materiały 1 x uzytku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kaniula dożylna "Kaniula dożylna z portem, wykonana z FEP, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły, igła z trójpłaszczyznowym ucięciem, przeźroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o rozstawie 30-32mm i gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli. Wszystkie rozmiary z obturatorem.: " 24G 100 szt 22G 100 szt 20G 100 szt 18G 100 szt 17G 100 szt 16G 100 szt Ostrza chirurgiczne Wykonane ze stali weglowej opakowanie ofoliowane na pojedynczych ostrzach wygrawerowane nazwa i nr ostrza, rozmiary ostrzy oznaczone na opakowaniu kolorami: 10 25 szt 11 5 szt 12 25 szt 15 15 szt 20 25 szt Cewnik do podawania tlenu przez nos Wykonane z elest. PCV bardzo miekkie końcówki, końcówki nosowe regulowane dł. Drenu od 2 do 2,1 m jałowy, jednorazowgo uzytku, wymagane opakowanie papier-folia 2000 szt cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Wykonane z materiału o obnizonym tarciu w stosunku do rurek intubacyjnych, posiadająceatraumatyczne zakonczenie, cewnik zakonczony otworem centralnym i dwoma otworami naprzemianległymi, sterylne opakowanie papier-folia rozmiary: CH6/500 10 szt CH8/600 200 szt CH10/600 350 szt CH12/600 200 szt CH14/600 200 szt CH16/600 100 szt CH18/600 100 szt CH20/600 20 szt Cewnik urologiczny Foley dwudrozny Wykonany z lateksu dwustronnie silikowane z balonem o objetosci 5-30 ml, mozliwość wypełniania przy uzyciu samej strzykawki bez igły, jałowe opakowanie papier-folia, rozmiary CH 10 20 szt CH 12 100 szt CH14 200 szt CH 16 500 szt CH18 300 szt CH20 20 szt Cewnik urologiczny typu Nelaton Wykonany z PCV 2 otwory boczne barwny kod nasadek gładko zakonczony koniec drenu jałowy, jednorazowego uzytku opakowanie papier-folia rozmiary: CH6 20 szt CH8 100 szt CH10 400 szt CH12 300 szt CH14 100 szt CH16 50 szt CH18 50 szt Cewnik typu Foley Cewnik typu Foley dwudrozny jednorazowego uzytku, posiadający dwa otwory boczne, wyprodukowane ze 100% silikonu, oznaczenie rozmiarów cewnika różowymi kolorami, pakowene sterylnie, Rozmiary CH10, CH20 0 długości 400 mm CH10 5 szt CH12 5 szt CH14 10 szt CH16 10 szt CH18 2 szt CH20 2 szt Kanki doodbytnicze Wykonane z PCV jałowe, opakowanie papier-folia, rozmiary CH18/200 40 szt CH24/250 50 szt CH30/300 50 szt Zgłębniki żołądkowe Wykonane z PCV jałowe, barwny kod nasadek, dwa otwory boczne zakonczony zatyczką opakowanie papier-folia rozmiary dł. 800-1050 CH10 20 szt CH12 20 szt CH14 20 szt CH16 20 szt strzykawki Jałowe, przeźroczysty cylinder strzykawki z kontrastującą skalą ci 1 ml. Podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnieciem kontrastujący tłok, wykonane z polietlenu wolne od PCV i lateksu posiadające rozszerzoną skalę, strzykawka o objetości: 2 ml skala co 0,1 mo cyfrowa co 1 ml 230 op. 5 ml skala co 0,2 ml cyfrowa co 1 ml 320 op. 10 ml skala co 0,5 ml cyfrowa co 2 ml 230 op. 20 ml skala co 1 ml cyfrowa co 5 ml 180 op. 50 ml skala co 1 ml cyfrowa co 10 ml 200 szt. Strzykawka bursztynowa Strzykawka bursztynowa 50 ml 2000 szt. Strzykawka żaneta Jałowa apirogenna z końcówką do cewników poj 50 ml 300 szt Igły do pobierania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 mm a 100 szt. 100 op. Igły iniekcyjne Jałowe niepirogenna ostre, rozmiary: 0,5 x 25 a 100 szt. 60 op. 06 x 25 a 100 szt. 25 op. 07 x 30 a 100 szt. 60 op. 08 x 40 a 100 szt. 50 op. 09, x 40 a 100 szt. 20 op. 1,1 x 40 a 100 szt. 20 op. 1,2 x 40 a 100 szt. 600 op. Przedłuzacz do pomp infuzyjnych Bursztynowy, jednorazowego uzytku, jałowe niepirogenne, nietoksyczne, wolne od ftalonów 150 cm 2100 szt strzykawka insulinowa 40.I.U czytelna i niezmywalna skala działka elementarna 1 I.U=0,025 ml, dołączona igła iniekcyjna 0,40 x 13mm a 100 szt. 3 op. Kranik trójdzielny wyczuwalny i optyczny induktor pozycji 500 szt Igła podpajęczynówkowa Igła podpajęczynówkowa STANDARD 22G (0,7 x 88mm) 10 szt Kateter do drenażu klatki piersiowej Kateter do drenazu klatki piersiowej z 7 portami oraz nitką radiacyjną 26F - 50 cm 10 szt 28F - 50 cm 10 szt 30F - 50 cm 10 szt 32F - 50 cm 20 szt 34F - 50 cm 20 szt Kateter do odsysania ran typu REDON Katater do odsysania ran wykonany z medycznego PCV dreny posiadające nitke radiacyjną w RTG. Dreny o długości 70 cm pakowane na prosto, dreny o długości 150 cm pakowane - duza petla, wszystkie od jednego producenta. 16F - 150 cm 1200 szt 16F - 70 cm 300 szt 14F - 70 cm 100 szt 12F - 70 cm 120 szt 10F - 70 cm 180 szt Infuzja bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z dużą komorą kroplową o dł. 60 mm, posiadający precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV, opakowanie folia-papier 44000 szt Tranfuzja Bezftalanowy, jałowy apirogenny przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową o dł. Min 90 mm , posiadający precyzyjny zacisk rolkowy, komora wolna od PCV opakowanie papier-folia 1500 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 33194220-4, 33171000-9, 33141640-8, 33141200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 30,00
termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: materiały 1 x uzytku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Worek do dobowej zbiórki moczu o poj. 2000 ml z kranikami spustowymi poprzecznym portem do probówek 1000 szt Opatrunek do mocowania cewników i sond opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych, zapobiegający przemieszczaniu się cewników, zapobiegający maceracji skóry, podrażnieniom, wykonany z różowego nietkanego polipropylenu, klej medyczny akrylowy - duzy 200 szt opatrunek do mocowania wkłuć centralnych opatrunek do mocowania wkłuć centralnych wykonany z pianki polirtylenowej, z klejem medycznym akrylowym, okienko przejrzyste paroprzepuszczalne z folii poliuretynowej, papier spodni silikonowy polietylenowy, sterylizacja radiacyjna - duzy 300 szt zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zebów z odsysaniem z zastawka do regulacji siły odsysania oraz z gabką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,5% roztworem chlorki cetylopirydy, gąbka - aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej 50 Zamkniety system drenażu ran niskocisnieniowy komora sferyczna 300 ml z podziałką z dwiema zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu o poj. 600 ml z filtrem hydrofobowym, sterylny. Dren łączący 1050 mm z uniwersalnym dokrecanym łącznikiem do drenów 10-18 CH 900 szt worek do zbiórki wydzieliny o poj. 600 ml z filtrem hydrofobowym kompatybilny z zestawem powyżej 3000 szt Końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Op-Flex do chirurgii neurologicznej elastycznej i skomplikowanych zabiegów naczyniowych z kontrolą odsysania, rozmiar uchwytu 12 Ch dł. Koncówki 155 mm 600 szt szczotka do chirurgicznego mycia rąk i przedramion bez detergrntów jednorazowa sterylizowana radiacyjnie, wykonana z polietylenu wyposazona w czyscik do paznokci rozm 8 x 5 x 4cm pakowana po 30 szt. 3000 szt kaniula dożylna Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie nierozrywalne Tyvek, wodoszczelne (bez zawartości celulozy), które zapobiega uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania, 0,9mm -22G(niebieski)- dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min 700 szt 1,1mm - 20G(różowy) - dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min 1500 szt 1,3mm - 18G(zielony) dł. 45 mm , przepływ 103 ml/min 1500 szt 1,5mm - 17G( biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min 700 szt 16G - (szary) przepływ min 236 ml/min 50 szt 14G - (pomarańczowy) przepływ min 270 ml/min 50 szt Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 1500 szt Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 250 szt kaniule bezpieczne Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik ). Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowana radiacyjnie 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min 100 szt 1,3mm - 18G( zielony )dł. 45 mm przepływ 103 ml/min 700 szt 1,3mm - 18G( zielony ) dł. 32, przepływ 103 ml/min 1000 szt 0,9mm - 22G( niebieski )dł. 25 mm ,przepływ 42 ml/min 100 szt Igły bezpieczne Igły do iniekcji j.u. z zabezpieczeniem przed zakłuciem po uzytkowaniu w postaci plastikowej różowej osłonki aktywnej poprzez nacisk kciukiem rozmiary 23G 100 szt 21G 500 szt 20G 100 szt 18G 700 szt 22G 600 szt 25G 2000 szt Łącznik bezigłowycz Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie min. 525 ml/min, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy 20 szt. kaniule dotętnicze"20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii" 36 op
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0, 33141320-9, 33141310-6, 33141411-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość 30,00
termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: