Ogłoszenie nr 765201-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
ww.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego
Numer referencyjny: STG-271-29/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90% pakowana pojedynczo 5m x 20cm "Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 60-90 cm x 30 szt." "Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 90-120 cm x 30 szt" "Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 120-150 cm x 30 szt." "Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 150-175 cm x 14 szt." Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5cm a 1 szt. Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5cm a 1 szt. Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2cm x 50 szt Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15cm x 25 szt. Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókniny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt. Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm Lignina higieniczna bielona arkusze 37x57 cm Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 200g Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa a 500g Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m a 1 szt Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m a 1 szt Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt. Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt. Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 10 cm x 3 m Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 6 cm x 3 m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 10 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 12 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 14 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 8 cm x 3m Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x10 cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x10 cm, a 10 szt Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x10cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12cm a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyzowej 12 x 18cm a 3 szt. Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 7 x 9 cm a 50 szt Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 3 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 4 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 5 a 25 m Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x10cm z RTG a 10 szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x 10 cm z RTG a 20szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w 10 x 10 cm z RTG a 40szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Gaza kopertowana 17 nitek, 1m2 Tupfery jałowe typu fasola "twarde" z RTG 24 nitek 8x8cm a 10 szt. Opaska kohezyjna 12cm x 20m "Zestaw do zmiany opatrunku I w składzie: 6 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, niebieska; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, zielona. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 75 ml; 75 ml ; 150 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do zmiany opatrunku II w składzie: 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 8 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x pęseta 12,5 cm, zielona; 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie; 1 x 2-warstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 65 ml; 65 ml ; 140 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany; 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm; 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do zakładania szwów w składzie: 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm ; 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm; 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm ; 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny; 1 x strzykawka z wodą destylowaną 10 ml; 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 60x60 cm z centralnym otworem i rozcięciem o gram. 55g/m2; 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm; 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 x para nitrylowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka." "Zestaw do wkłucia centralnego w składzie: 1 x serweta przylepna 2-częściowa 45 x 75 cm; 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml; 6 x tupfer gazowy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, niebieskie; 1 x imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm; 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm; 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm cm (owinięcie zestawu)." Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 15x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 25x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 7,2x5cm a'50szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 10x6cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 20x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 20x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 35x10cm a'25szt. Niesterylny foliowy opatrunek na rolce w rozmiarze 10cm x 10m Sterylny opatrunek foliowy 6x7 cm Opaska kohezyjna 4cm x 4m Pianka do oczyszczania skóry z keratyną a'400 ml Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt. Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt. Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt. Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Pieluchy dla dzieci ok. 15 do 20 kg x 30 szt. (x25szt.) Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 80 szt. (64szt.) kompresy gazowe jałowe 17 nit.12 w. 5x5 cm a 2 szt. jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m2 z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralna etykietą z 2 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, date, wazność i identyfikację producenta Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z otworem przylepnym o średnicy 7 cm w rozmiarze 50 x 60cm Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszników "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190cm, do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm, serweta operacyjna 100x175cm, serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 150x150cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm, 2 ręczniczki" "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm, do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm, osłona na kończynę 25x80cm, serweta 150x175 cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm (""U"" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm, serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm, 4 ręczniczki" Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm Sterylna serweta 150 x 175 cm Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 2 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, samoprzylepna serweta 170 x 300 cm, samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm (""U"" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm, serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniczki." "Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie, 2 x prowadnica do kabli i drenów 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola a 10 szt) 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy, 10 miejsc 1 x podstawka pod skalpele 1 x czyścik do koagulacji 5x5 cm 5 x tupfer z gazy 20-nitkowej w rozmiarze 48x24 cm 1 x miska transparentna 250 ml 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" "Sterylny zestaw serwet do operacji kręgosłupa poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 3 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2 x fartuch chirurgiczny z materiału typu spunlaced XL 10 x tupfer typu fasolka z gazy RTG nr 2 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola) 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x uchwyt do ssaka Derby Yankauer 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 250 mm 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy, 10 miejsc 1 x podstawka pod skalpele 1 x czyścik do koagulacji 5x5 cm 5 x tupfer z gazy 20-nitkowej w rozmiarze 48x24 cm 1 x miska transparentna 250 ml 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24 cm 1 x marker z linijką 1 x osłona foliowa okrągła z gumką 152x76 cm. Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" Maski chirurgiczne wiązane na troki, kolor niebieski i zielony Rękaw do kończyny 25x80 cm sterylny Sterylna serweta do nakrycia stolika Mayo, składana teleskopowo, 80 x 145 cm "Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Skład zestawu: 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75x75cm 1 x serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa, biała, decentralna 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie" "Sterylny zestaw do dezynfekcji pola. Skład zestawu: 5 x tupfery włókninowe, rozmiar po rozwinięciu około 30x20 cm 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm typu korcang 1 x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150 ml Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. " "Czepek z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, z taśmą chłonną na całym obwodzie czepka, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2" "Jałowy zestaw serwet do endoprotezy kolana wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 200 x 150 cm (opakowanie zestawu), 2 x serweta na stolik mayo 80x145 cm składana teleskopowo, 1 x serweta 2-warstwowa do operacji na kończynie 245 x 320 cm, otwór samouszczelniający 5 x 7 cm zintegrowany uchwyt rzepowy do kabli, dodatkowy pad chłony w obszarze krytycznym, 5 x serweta przylepna 2-warstwowa 90x75 cm dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 35 x 90cm, 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 90x75 cm, 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 175 x 150cm, 15 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N wiązane a 5 szt., 40 x kompres z gazy RTG 10x10cm 16W17N wiazane a 10 szt., 2 x fartuch chirurgiczny XL, typu SMS min. 35g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękaw o kroju reglan, zapinany na taśmę w dowolnym miejscu na plecach, 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32cm PE, 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 25 x 80cm, 1 x folia chirurgiczna 45 x 50cm, 2 x opaska elestyczna 15cm x 5m, dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm, 1 x elektroda czynna monopolarna 320cm, 2 x zapinka do bandaza, 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5cm przylepny, 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23cm, 3 x taśma przylepna 10x50cm, 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy, 10 miejsc; 1 x podstawka pod skalpele; 5 x tupfer z gazy 20-nitkowej w rozmiarze 48x24 cm 1 x miska transparentna 250 ml; 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 24 cm. Zestaw opakowany dodatkowo w papier krepowy." "Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gram. 35g/m2, spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Tył ""sterylne plecy"", zapinany w dowolnej części na plecach za pomocą taśmy wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw reglan. Rozmiar L" "Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gram. 35g/m2, spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Tył ""sterylne plecy"", zapinany w dowolnej części na plecach za pomocą taśmy wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw reglan. Rozmiar XL" Maska chirurgiczna Special, 3-warstwowa, wiązana na troki, o zwiększonym rozmiarze, kolor niebieski i zielony. "Czepek w kształcie hełmu wiązany na troki wokół szyi, z taśmą chłonną wszytą na czole czepka, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2" Jednorazowa jałowa łyżka kostna wykonana ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem jednorazowości oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorem naniesionym obszarowo, 16,5 cm Jednorazowa jałowa igła kulkowa, wyrób medyczny klasy IIa, w rozmiarze 1,20 x 80-81 mm Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego z wycięciem "U" 10x60 cm, przylepna, 150x200 cm Jednorazowe jałowe nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem jednorazowości oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorem naniesionym obszarowo, 14,5 cm Jednorazowe jałowe kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito wykonane ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem jednorazowości oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorem naniesionym obszarowo, 12,5 cm Jednorazowa jałowa pęseta chirurgiczna prosta wykonana ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem jednorazowości oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorem naniesionym obszarowo, 14 cm Jednorazowe jałowe imadło chirurgiczne Mayo-Hegar wykonane ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem jednorazowości oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorem naniesionym obszarowo, 14 cm Czepek chirurgiczny w formie furażerki, wiązany z tyłu, w części przedniej z możliwością wywinięcia, wykonany z włókniny wiskozowej o gram. min. 25 g/m2 Niejałowy komplet odzieży operacyjnej jednorazowego użytku, z włókniny PP typu SMS, gramatura 45g/m2, pełnobarierowy, składający się z koszuli z krótkim rękawem i spodni, kolor niebieski i zielony, rozmiar S do XXL Niejałowa koszula chirurgiczna wykonana z włókniny PP typu SMS, gramatura 44g/m2, jednorazowego użytku, pełnobarierowa, kolor niebieski i zielony, rozmiar XS do XXXL Niejałowe spodnie chirurgiczne wykonane z włókniny PP typu SMS, gramatura 44g/m2, jednorazowego użytku, pełnobarierowe, kolor niebieski i zielony, rozmiar XS do XXXL

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH