Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.klinika.net.pl%20/%20przetargi

Ogłoszenie nr 24812 - 2017 z dnia 2017-02-14 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000, ul. ul. Oswalda Balzera  15, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.klinka,net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.klinika.net.pl / przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90% pakowana pojedynczo 5m x 20cm Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające o obwodzie bioder 60-90 cm x 30 szt. Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające o obwodzie bioder 90-120 cm x 30 szt Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające o obwodzie bioder 120-150 cm x 30 szt. Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5cm a 1 szt. Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5cm a 1 szt. Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2cm x 50 szt Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15cm x 25 szt. Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókniny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt. Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm Lignina bielona arkusze 37x57 cm Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 200g Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 500g Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m a 1 szt Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m a 1 szt Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt. Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt. "Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 10 cm x 3 m" "Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 6 cm x 3 m" Opaska gipsowa do 5 min 10 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min 12 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min 14 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min 8 cm x 3m Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x10 cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x10 cm, a 10 szt Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x10cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12cm a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyzowej 12 x 18cm a 3 szt. "Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 7 x 9 cm a 50 szt" Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 3 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 4 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 5 a 25 m Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x10cm z RTG a 10 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x 10 cm z RTG a 20szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w 10 x 10 cm z RTG a 40szt. Gaza kopertowana 17 nitek, 1m2 Tupfery jałowe "twarde" z RTG 24 nitek 8x8cm a 10 szt. Opaska kohezyjna 12cm x 20m "Zestaw do zmiany opatrunku I w składzie: 6 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, niebieska; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, zielona. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 75 ml; 75 ml ; 150 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do zmiany opatrunku II w składzie: 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 8 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x pęseta 12,5 cm, zielona; 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie; 1 x 2-warstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 65 ml; 65 ml ; 140 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany; 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm; 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do zakładania szwów w składzie: 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm ; 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm; 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm ; 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny; 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2; 1 x strzykawka Luer 20 ml; 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm; 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 x para lateksowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do wkłucia centralnego w składzie: 1 x serweta przylepna 2-częściowa 45 x 75 cm; 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml; 6 x tupfer gazowy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, niebieskie; 1 x imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm; 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm; 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm cm (owinięcie zestawu)." Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 15x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 25x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 7,2x5cm a'50szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 10x6cm a'25szt. Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z otworem przylepnym o średnicy 7 cm w rozmiarze 50 x 60cm Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszników "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z włókniny 2-warstwowej na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym i chłonnością miejsca wzmocnionego min. 900%). Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190cm, do nakrycia stolika Mayo 80x145cm, serweta 100x175cm, serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym 150x150cm z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm, 2 ręczniki celulozowe" "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z włókniny 2-warstwowej na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym i chłonnością miejsca wzmocnionego min. 900%). Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm, do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm, osłona na kończynę 25x80cm, serweta 150x175 cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm (""U"" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm, serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm, 4 ręczniki celulozowe" Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm Sterylna serweta 150 x 175 cm Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z włókniny 2-warstwowej na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym i chłonnością miejsca wzmocnionego min. 900%). Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, samoprzylepna serweta 170 x 300 cm, samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm (""U"" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm, serweta nieprzylepna 150 x 200 cm, serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe." "Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z włókniny min. 2-warstwowej. Skład zestawu: 1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie, 2 x prowadnica do kabli i drenów 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola a 10 szt) 1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer Midi Supertip 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 280 mm 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm no v.c. 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m 2 x zapinka do bandaża Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" "Sterylny zestaw serwet do operacji kręgosłupa poszerzony, wykonanych z włókniny min. 2-warstwowej. Skład zestawu: 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 3 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 10 x tupfer z gazy RTG nr 2 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola) 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x uchwyt do ssaka Pinpoint 8/2,67 CH/mm 14/4,67 CH/mm 260 mm 1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer Midi Supertip 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 280 mm 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm no v.c. 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" Maski chirurgiczne wiązane na troki, z osłoną na oczy, a 50 szt. Rękaw do kończyny 25x80 cm sterylny Sterylna serweta do nakrycia stolika Mayo, składana teleskopowo, 80 x 145 cm "Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Skład zestawu: 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75x75cm 1 x serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa, biała, decentralna 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie" "Sterylny zestaw do dezynfekcji pola. Skład zestawu: 5 x tupfery włókninowe, rozmiar po rozwinięciu około 30x20 cm 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm typu korcang 1 x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150 ml Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. " Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt. Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt. Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt. Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Pieluchy dla dzieci ok. 15 do 20 kg x 30 szt. (x25szt.) Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 80 szt. (64szt.) Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę długość 50cm, ściągniętyelastyczną gumką, wykonany z mocnej i przeźroczystej folii PE Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę długość 25 cm, ściągnięty elestyczną gumką, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę długość 80 cm, ściągnięty elestyczną gumką, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE Sterylny foliowy pokrowiec na kamerę/przewody w rozmiarze 17 x 200 wykonany z przeźroczystej moletowanej folii polietylenowej 50 um. Wytrzmałość na zrywanie zdłuz folii 26 Mpa, wytrzymałośc na zrywanie w poprzek folii 16 Mpa. Wydłużenie wzgledne przy zerwaniu wzdłuz folii min 250%, wydłużenie przy zerwaniu w poprzek folii min 500% Sterylna kieszeń do przechowywania płynów wyposazona w sztywnik i zawór do podłączenia drenu 60x60 cm,wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 80 um, wytrzymałaść na zerwanie wzdłuż folii 20Mpa, w poprzek folii 20 Mpa, wydłużeniewzględne przy zerwaniu wzdłuż folii 150% w poprzek folii min 500% Ściereczka wiskozowa w rozmiarze 30x40 cm, wykonana z włókniny celulozowej w kolorze białym o gramaturze 52mg/m2, posiadającej właściwości chłonne i oddychające Nieprzemaklany zarękawnik cgirurgiczny o wymiarach 50x20 cm zakończony mankietem, kolor niebieski, zarekawek wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795 Sterylny pokrowiec na osłone ołowianą tarczycy o długości 65-68 cm, szerokości 10 cm, długości rozciecia 13-15 cm. Osłona wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze niebieskim "Sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66g/m2. parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnetrzna i wewnetrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mojro min. 200kPa, współczynnik odporności na penetrację pływnów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuzna MD min.110N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczna CD min 62N, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, date wazności, informacje o produkcie minimalny skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm- 1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna - 1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna -2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna - 4 x ręcznik chłonny wzmacniany siecią syntetyczną - 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm z nitką Radiacyjną " "Sterylne obłożenie do artroskopii kolana wykonane z laminatu, 3-warstwowego, o gramaturze min 66 g/m2. Parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 200 kPa, współczynnik odporności na penetrację płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie. Skład zestawu minimalny -1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) -1 x serweta na stolik Mayo min 77 x 142 cm - 1 x serweta główna 234 x 302 cm, podwójny otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 66x107cm, torba na płyny, 3 podwójne uchwyty na przewody -1 x osłona na kończynę 38 x 75 cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie. " "Sterylne obłożenie do operacji kończyn, wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66 g/m2, parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa , wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mokro min 200 kPa., współczynnik odporności na penetrację płynów min.200 cm H2o), wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, wzmocnienie chłonne w części chłonnej min 500 kPa , posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie . Skład zestawu minimalny: - 1 x serweta na stolik 140 x 190 cm ( opakowanie wewnętrzne) - 1 x serweta na stolik min Mayo 80 x 145 cm ortopedyczna - 1x stokineta 23 x 122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa - 3 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm - 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa - 1 x serweta główna 221 x 326 cm, otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 77x114cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody . " Folia operacyjna bakteriobójcza z folii poliuretanowej, pow. lepna 35 x35cm Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie , wykonane z polietylenu z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka , wyposażone w czyścik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm , pakowane po 30 szt Sterylny zestaw do operacji biodra: skład zestawu - 2 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190xm, 1 serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, 1 serweta dolna 196 x 305 cm z przylepnym wycieciem U 15 x 16 cm, ze wzmocnionym chłonnym 77 x 119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnionym chłonnym 67 x 39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1 serweta nieprzylepna 98 x 98 cm, pełnobarierowa, 1 x stokineta 30 x 122 cm, elestyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa, 2 x tasma przylepna 9 x 50 cm, 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm, serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro / sucho w obszarze wzmocnień min 500kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę wazności oraz nazwę producenta. w zwstawie dodatkowo (mozliwość pakowania osobno), -5 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodlezynowy, - warstwa zewnetrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonanna z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min 35ml / 100 cm2, potwierdzona przez producenta, -rozmiar min 100 x 229 xm +/_ 5 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 xm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony częsci chłonnej ;- warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. Sterylny fartuch chirurgiczny Wykonany włókniny typu SMMS (gramatura 35 g/m2), szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość: 120 cm-M, 130 cm-L, 150 cm-XL. Sterylny fartuch chirurgiczny Wykonany włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68 g/m2. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość 120 cm-M, 130cm-L, 150cm-XL. Fartuch wizytacyjny Wykonany włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 21 g/m2, niesterylny, mankiet z dzianiny Maska chirurgiczna trzywarstwowa z tasiemkami o gramaturze 55g/m2 Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II; Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m2 z osłoną na oczy, odporna na działanie substancji płynnych typ IIR . Zgodna z normą 14683. Pakowana po 25 szt. Czepek chirurgiczny o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, podwójna warstwa na wysokości czoła o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. Czepek chirurgiczny o kształcie beretu wykończony gumką, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. Czepek chirurgiczny z miękkim wykończeniem brzegów pozbawionym taśm gumowych na czole dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. Czepek chirurgiczny z regulacją umozliwiającą idealne dopasowanie. Regulowany brzeg w okolicy czoła umozliwja wygodne zawinięcie i dopasowanie w okolicy czoła. Maska chirurgiczna trzywarstwowa z tasiemkami, o gramaturze 59 g/m2, Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Z taśmą zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci (dla osób w okularach) Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Kolor zielony. Pakowana po 50 szt. Sterylny zestaw izolacyjny: skład zestawu serweta na stolik narzedziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie) obłożenie stolika Mayo80 x 145 cm (ze wzmocnieniem) serweta PE pionowa - izolacyjna serweta ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu z dwoma kieszeniami na końcu, z dwoma uchwytami typu rzep do mocowania przewodów i drenów 250 x 330 cm (okno 30 x 80cm ), 2 reczniki celulozowe Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca , jednorazowego uzytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiazana z tyłu w pasie i przyszyi, wokłó szyi lamówka przechodzaca w troki, dł koszuli:110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodza na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m2. Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miekkiej i układanej włókniny, niepylącej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu.pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula dla pacjenta wkłądana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzexroczysta, min gramatura 35 g/m2 w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozciecie wzdłuzne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokłó ud, w oplocie, ciemnogranatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymnośc pacjenta polipropylen min 40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokośc majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmocnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personlek medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włukniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogranatowy, rozmiary do wybory S,M,L,XL.XXL,XXXl. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru Prześcieradło chłonne jednorazowego uzytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliesteru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznych zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt. Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włukniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u gówy szer 4 cm, dwie duze na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania uzytkowe dla odziezy dla bloków oparacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakjowanie foliowe - sposób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru uzytkownika 2 kolory, niebieski, zielony Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania slimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary kazdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m2, warstwa nieprzemakalna fola PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miekkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m2, pokryta dlikatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnetrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnatrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirtylenu (PE) pakowana foliowe woreczki a 50 szt.

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:33141110-4, 33141112-8, 33141118-0, 33141119-7, 33141113-5, 33141114-2, 33141115-9, 33141116-6, 33141118-0, 33131119-7, 33141111-1, 33141110-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy w dniach roboczych 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/02/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo 800 szt. Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo 700 szt. Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90% pakowana pojedynczo 5m x 20cm 300 szt. Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające o obwodzie bioder 60-90 cm x 30 szt. 30 op Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające o obwodzie bioder 90-120 cm x 30 szt 80 op Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające o obwodzie bioder 120-150 cm x 30 szt. 80 op Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt. 80 op Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm 15 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm 30 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm 140 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm 20 szt. Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5cm a 1 szt. 320 szt. Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5cm a 1 szt. 80 szt. Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2cm x 50 szt 110 szt. Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15cm x 25 szt. 12 op Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókniny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt. 20 op Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm 20 op Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm 10 szt. Lignina bielona arkusze 37x57 cm 120 kg Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 200g 25 szt. Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 500g 10 szt. Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m a 1 szt 3600 szt. Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m a 1 szt 300 szt. Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt. 400 szt. Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. 600 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt. 40 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. 40 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt. 20 szt. Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt 2300 op Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt. 200 op "Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 10 cm x 3 m" 1400 szt. "Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 6 cm x 3 m" 140 szt. Opaska gipsowa do 5 min 10 cm x 3m 1000 szt. Opaska gipsowa do 5 min 12 cm x 3m 1000 szt. Opaska gipsowa do 5 min 14 cm x 3m 1800 szt. Opaska gipsowa do 5 min 8 cm x 3m 300 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. 10 op Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x10 cm, a 10 szt. 15 op Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x10 cm, a 10 szt 15 op Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. 50 op Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x10cm, a 10 szt. 5 op Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12cm a 10 szt. 3 op Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyzowej 12 x 18cm a 3 szt. 3 op "Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 7 x 9 cm a 50 szt" 10 op Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm 100 szt. Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m 2 op Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 3 a 25 m 30 op Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 4 a 25 m 2 op Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 5 a 25 m 2 op Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x10cm z RTG a 10 szt. 600 op Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x 10 cm z RTG a 20szt. 1000 op Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w 10 x 10 cm z RTG a 40szt. 200 op Gaza kopertowana 17 nitek, 1m2 10 szt. Tupfery jałowe "twarde" z RTG 24 nitek 8x8cm a 10 szt. 150 op. Opaska kohezyjna 12cm x 20m 60 szt. "Zestaw do zmiany opatrunku I w składzie: 6 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, niebieska; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, zielona. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 75 ml; 75 ml ; 150 ml) , która może służyć jako nerka. " 4000 szt. "Zestaw do zmiany opatrunku II w składzie: 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 8 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x pęseta 12,5 cm, zielona; 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie; 1 x 2-warstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 65 ml; 65 ml ; 140 ml) , która może służyć jako nerka." 6000 szt. "Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany; 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm; 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka." 800 szt. "Zestaw do zakładania szwów w składzie: 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm ; 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm; 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm ; 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. " 200 szt. "Zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny; 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2; 1 x strzykawka Luer 20 ml; 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm; 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 x para lateksowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml) , która może służyć jako nerka." 100 szt. "Zestaw do wkłucia centralnego w składzie: 1 x serweta przylepna 2-częściowa 45 x 75 cm; 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml; 6 x tupfer gazowy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, niebieskie; 1 x imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm; 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm; 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm cm (owinięcie zestawu)." 150 szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 15x8cm a'25szt. 20 op. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 25x10cm a'25szt. 20 op. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 7,2x5cm a'50szt. 20 op. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną 10x6cm a'25szt. 20 op. RAZEM
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0, 33140000-3, 33141100-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt 800 op Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm 5000 szt. Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm 1500 szt. Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z otworem przylepnym o średnicy 7 cm w rozmiarze 50 x 60cm 300 szt. Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszników 10 szt. "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z włókniny 2-warstwowej na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym i chłonnością miejsca wzmocnionego min. 900%). Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190cm, do nakrycia stolika Mayo 80x145cm, serweta 100x175cm, serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym 150x150cm z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm, 2 ręczniki celulozowe" 360 szt. "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z włókniny 2-warstwowej na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym i chłonnością miejsca wzmocnionego min. 900%). Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm, do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm, osłona na kończynę 25x80cm, serweta 150x175 cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm (""U"" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm, serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm, 4 ręczniki celulozowe" 70 szt. Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm 800 szt. Sterylna serweta 150 x 175 cm 900 szt. Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm 400 szt. "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z włókniny 2-warstwowej na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym i chłonnością miejsca wzmocnionego min. 900%). Skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, samoprzylepna serweta 170 x 300 cm, samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm (""U"" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm, serweta nieprzylepna 150 x 200 cm, serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe." 50 szt. "Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z włókniny min. 2-warstwowej. Skład zestawu: 1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie, 2 x prowadnica do kabli i drenów 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola a 10 szt) 1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer Midi Supertip 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 280 mm 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm no v.c. 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m 2 x zapinka do bandaża Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" 130 szt. "Sterylny zestaw serwet do operacji kręgosłupa poszerzony, wykonanych z włókniny min. 2-warstwowej. Skład zestawu: 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 3 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 10 x tupfer z gazy RTG nr 2 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola) 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x uchwyt do ssaka Pinpoint 8/2,67 CH/mm 14/4,67 CH/mm 260 mm 1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer Midi Supertip 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 280 mm 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm no v.c. 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" 700 szt. Maski chirurgiczne wiązane na troki, z osłoną na oczy, a 50 szt. 5 op. Rękaw do kończyny 25x80 cm sterylny 600 szt. Sterylna serweta do nakrycia stolika Mayo, składana teleskopowo, 80 x 145 cm 600 szt. "Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Skład zestawu: 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75x75cm 1 x serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa, biała, decentralna 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie" 500 szt. "Sterylny zestaw do dezynfekcji pola. Skład zestawu: 5 x tupfery włókninowe, rozmiar po rozwinięciu około 30x20 cm 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm typu korcang 1 x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150 ml Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. " 400 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0, 33140000-3, 33141110-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt. 18 op. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt. 8 op. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt. 12 op. Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm 1000 szt Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm 5000 szt Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt. 20000 op. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt. 17000 op. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt. 1000 op. Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt. 50 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt. 50 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt. 130 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt. 100 szt. Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt. 400 op. Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt 150 op. Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt 100 op. Pieluchy dla dzieci ok. 15 do 20 kg x 30 szt. (x25szt.) 30 op. Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 80 szt. (64szt.) 300 op.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę długość 50cm, ściągniętyelastyczną gumką, wykonany z mocnej i przeźroczystej folii PE 600 szt Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę długość 25 cm, ściągnięty elestyczną gumką, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE 100 szt Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę długość 80 cm, ściągnięty elestyczną gumką, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE 600 Sterylny foliowy pokrowiec na kamerę/przewody w rozmiarze 17 x 200 wykonany z przeźroczystej moletowanej folii polietylenowej 50 um. Wytrzmałość na zrywanie zdłuz folii 26 Mpa, wytrzymałośc na zrywanie w poprzek folii 16 Mpa. Wydłużenie wzgledne przy zerwaniu wzdłuz folii min 250%, wydłużenie przy zerwaniu w poprzek folii min 500% 300 szt Sterylna kieszeń do przechowywania płynów wyposazona w sztywnik i zawór do podłączenia drenu 60x60 cm,wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 80 um, wytrzymałaść na zerwanie wzdłuż folii 20Mpa, w poprzek folii 20 Mpa, wydłużeniewzględne przy zerwaniu wzdłuż folii 150% w poprzek folii min 500% 500 szt Ściereczka wiskozowa w rozmiarze 30x40 cm, wykonana z włókniny celulozowej w kolorze białym o gramaturze 52mg/m2, posiadającej właściwości chłonne i oddychające 4000 szt Nieprzemaklany zarękawnik cgirurgiczny o wymiarach 50x20 cm zakończony mankietem, kolor niebieski, zarekawek wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795 200 szt Sterylny pokrowiec na osłone ołowianą tarczycy o długości 65-68 cm, szerokości 10 cm, długości rozciecia 13-15 cm. Osłona wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze niebieskim 100 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0, 33140000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66g/m2. parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnetrzna i wewnetrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mojro min. 200kPa, współczynnik odporności na penetrację pływnów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuzna MD min.110N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczna CD min 62N, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, date wazności, informacje o produkcie minimalny skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm- 1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna - 1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna -2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna - 4 x ręcznik chłonny wzmacniany siecią syntetyczną - 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm z nitką Radiacyjną " "Sterylne obłożenie do artroskopii kolana wykonane z laminatu, 3-warstwowego, o gramaturze min 66 g/m2. Parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 200 kPa, współczynnik odporności na penetrację płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie. Skład zestawu minimalny -1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) -1 x serweta na stolik Mayo min 77 x 142 cm - 1 x serweta główna 234 x 302 cm, podwójny otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 66x107cm, torba na płyny, 3 podwójne uchwyty na przewody -1 x osłona na kończynę 38 x 75 cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie. " "Sterylne obłożenie do operacji kończyn, wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66 g/m2, parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa , wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mokro min 200 kPa., współczynnik odporności na penetrację płynów min.200 cm H2o), wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, wzmocnienie chłonne w części chłonnej min 500 kPa , posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie . Skład zestawu minimalny: - 1 x serweta na stolik 140 x 190 cm ( opakowanie wewnętrzne) - 1 x serweta na stolik min Mayo 80 x 145 cm ortopedyczna - 1x stokineta 23 x 122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa - 3 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm - 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa - 1 x serweta główna 221 x 326 cm, otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 77x114cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody . " Folia operacyjna bakteriobójcza z folii poliuretanowej, pow. lepna 35 x35cm Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie , wykonane z polietylenu z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka , wyposażone w czyścik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm , pakowane po 30 szt Sterylny zestaw do operacji biodra: skład zestawu - 2 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190xm, 1 serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, 1 serweta dolna 196 x 305 cm z przylepnym wycieciem U 15 x 16 cm, ze wzmocnionym chłonnym 77 x 119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnionym chłonnym 67 x 39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1 serweta nieprzylepna 98 x 98 cm, pełnobarierowa, 1 x stokineta 30 x 122 cm, elestyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa, 2 x tasma przylepna 9 x 50 cm, 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm, serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro / sucho w obszarze wzmocnień min 500kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę wazności oraz nazwę producenta. w zwstawie dodatkowo (mozliwość pakowania osobno), -5 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodlezynowy, - warstwa zewnetrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonanna z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min 35ml / 100 cm2, potwierdzona przez producenta, -rozmiar min 100 x 229 xm +/_ 5 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 xm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony częsci chłonnej ;- warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0, 33100000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylny fartuch chirurgiczny Wykonany włókniny typu SMMS (gramatura 35 g/m2), szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość: 120 cm-M, 130 cm-L, 150 cm-XL. 7000 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny Wykonany włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68 g/m2. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość 120 cm-M, 130cm-L, 150cm-XL. 500 szt. Fartuch wizytacyjny Wykonany włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 21 g/m2, niesterylny, mankiet z dzianiny 300 szt. Maska chirurgiczna trzywarstwowa z tasiemkami o gramaturze 55g/m2 Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. 100 op. Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II; Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. 4 op. Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m2 z osłoną na oczy, odporna na działanie substancji płynnych typ IIR . Zgodna z normą 14683. Pakowana po 25 szt. 5 op. Czepek chirurgiczny o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, podwójna warstwa na wysokości czoła o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. 30 op. Czepek chirurgiczny o kształcie beretu wykończony gumką, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. 10 op. Czepek chirurgiczny z miękkim wykończeniem brzegów pozbawionym taśm gumowych na czole dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. 60 op. Czepek chirurgiczny z regulacją umozliwiającą idealne dopasowanie. Regulowany brzeg w okolicy czoła umozliwja wygodne zawinięcie i dopasowanie w okolicy czoła. 100 op. Maska chirurgiczna trzywarstwowa z tasiemkami, o gramaturze 59 g/m2, Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Z taśmą zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci (dla osób w okularach) Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2 Kolor zielony. Pakowana po 50 szt. 100 op. Sterylny zestaw izolacyjny: skład zestawu serweta na stolik narzedziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie) obłożenie stolika Mayo80 x 145 cm (ze wzmocnieniem) serweta PE pionowa - izolacyjna serweta ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu z dwoma kieszeniami na końcu, z dwoma uchwytami typu rzep do mocowania przewodów i drenów 250 x 330 cm (okno 30 x 80cm ), 2 reczniki celulozowe 30 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0, 33100000-1, 33140000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca , jednorazowego uzytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiazana z tyłu w pasie i przyszyi, wokłó szyi lamówka przechodzaca w troki, dł koszuli:110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodza na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m2. Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miekkiej i układanej włókniny, niepylącej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu.pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe 200 szt Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe 300 szt Koszula dla pacjenta wkłądana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzexroczysta, min gramatura 35 g/m2 w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozciecie wzdłuzne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe 2000 szt majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokłó ud, w oplocie, ciemnogranatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymnośc pacjenta polipropylen min 40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokośc majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmocnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. 100 szt Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personlek medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włukniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogranatowy, rozmiary do wybory S,M,L,XL.XXL,XXXl. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru 400 szt Prześcieradło chłonne jednorazowego uzytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliesteru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznych zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt. 11000 szt Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włukniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u gówy szer 4 cm, dwie duze na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania uzytkowe dla odziezy dla bloków oparacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakjowanie foliowe - sposób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru uzytkownika 2 kolory, niebieski, zielony 300 szt Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania slimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary kazdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m2, warstwa nieprzemakalna fola PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt 3 op. Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miekkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m2, pokryta dlikatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnetrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnatrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirtylenu (PE) pakowana foliowe woreczki a 50 szt. 300 op.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0, 33140000-3, 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki