Ogłoszenie nr 539037-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl /przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswlada Balzera 15, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa środków do dezynfekcji
Numer referencyjny: STG-271-8/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Preparat przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Oparty na wyłącznie alkoholowych (poniżej 70%) substancajch czynnych (etanolu i l-propanolu), bez pochodnych fenolowych , chlorheksydyny i kwasów organicznych, zawierający dodatki pielęgnujące, regenerujące, nawilżające skórę (pantenol, alantoinę i bisabolol). Hypoalergiczny, pozytywnie zaopiniowany (IMiDz) do stosowania na oddzialach noworodkowych i położniczych. Spektrum działania B, Tbc, MRSA F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Noro, Adeno ). Produkt leczniczy. Preparat stosowany do dezynfekcji skóry oraz w antyseptyce błon śluzowych, ran, oparzeń. Wodny roztwór pvp-jodu 7,5g/100g, mający również zastosowanie, w zależności od rozcieńczenia, w antyseptycznym myciu ciała, płukaniu ran, odleżyn, zgorzeli o szerokim spektrum bójczym; B, Tbc, F, P, V oraz S i pierwotniaki. Produkt leczniczy Preparat stosowany do dezynfekcji skóry oraz w antyseptyce błon śluzowych, ran, oparzeń. Wodny roztwór pvp-jodu 7,5g/100g, mający również zastosowanie, w zależności od rozcieńczenia, w antyseptycznym myciu ciała, płukaniu ran, odleżyn, zgorzeli o szerokim spektrum bójczym; B, Tbc, F, P, V oraz S i pierwotniaki. Produkt leczniczy Emulsja do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry rąk i ciała, nie zawiera barwników i mydła, hypoalergiczna o neutralnym dla skóry pH 5 - 6. Zawiera białka powierzchniowo czynne , betainy oraz łagodzącą podrażnienia skóry alantoinę. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 Emulsja do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry rąk i ciała, nie zawiera barwników i mydła, hypoalergiczna o neutralnym dla skóry pH 5 - 6. Zawiera białka powierzchniowo czynne , betainy oraz łagodzącą podrażnienia skóry alantoinę. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 Emulsja do codziennej pielęgnacji rąk i skóry, zawierająca bisabolol i dekspantenol. Nie zawiera barwników i parabenów, o pH ok. 6. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 Sterylny preparat gotowy do użycia bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania ran oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z ran w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, octenidyna. Wyrób medyczny Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała, szczególnie w przypadku MRSA, usuwania nieprzyjemnych zapachów. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny , bez zawartości chlorheksydyny i octenidyny. Może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu. Nie wymaga spłukiwania i zmywania. Wyrób medyczny Gaziki z włókniny polipropylenowo-celulozowej, do oczyszczania skóry, nasączone alkoholem izopropylowym 70% gaziki o wymiarach 32,5mm x 30mm złożone i 65mm x 30mm rozłożone, pakowane każdy pojedynczo. Wyrób medyczny Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy Barwiony preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, niewysuszający i nie alergizujący, o neutralnym dla skóry pH 5,0-5,5 działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV, HCV, HIV), oparty na substancje aktywnych z trzech różnych grup chemicznych ( alkohol, QAV, kwas organiczny), bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz. Produkt leczniczy Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: B,F,Tbc,V (HBV,HCV,HIV , Rota,Noro, Adeno, Polio). Preparat z wbudowana pompką. Płyn do higienicznego mycia rąk i dekolonizacyjnego mycia ciała, łącznie z włosami u pacjentów z MRSA. Bójczy wobec bakterii i drozdży (warunki brudne) w czasie 30 s skuteczny wobec wirusów oslonionych (wł. HIV, HBV, HCV) w 60 s. Testowany zgodnie z zaleceniami 01/2004 RKI Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych. Posiada działanie do 24 godz.Preparat zawiera substancje nawilżające i pilelegnujące skóre. Nie wymaga spłupiwania. Zawiera diglukoniam chlorheksydyny i chlorek didecylodimetyloamonum . Preparat na bazie diglukonianu chlorheksydyny 3% do 4 % z dodatkiem alkoholu etylowego, przeznaczonych do higienicznegj i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegiem. Bez zawartości pochodnych biguanidyny, izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii, grzybów oraz HIV i HBV Preparat barwiony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników, zawierający alkilopoliglikozydy oraz składniki pielęgnujące. Niezawierający mydła, dzięki zawartości kwasu cytrynowego o lekko kwaśnym pH 5,0, usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany dermatologiczne. Kompatybilny (od jednego producenta) z preparatami do dezynfekcji rąk z poz. 1 Emulsja typu woda w oleju o działaniu natłuszczającym i regeneracyjnym, zawierająca witaminę E, przeznaczona do pielęgnacji rąk i całego ciała, przetestowana dermatologiczne. Produkt kompatybilny (od jednego producenta) z preparatami do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 7 Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, diglukonian chlorheksydyny o pH 5-7. Bez zawartości jodu. W smakach oryginalnym i miętowym. Wyrób medyczny gotowy do użycia, do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz). Preparat na bazie alkoholi (z wyjątkiem etanolu) z dodatkiem amfotenzydów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych fenolowych i biguanidynowych oraz chlorheksydyny. Czas i spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota) - do 1min, Tbc - do 5 min, Noro, Papova - do 10 min. Alkoholowy preparat do dezynfekcji stóp, obówia, gotowy do uzycia.Zawierające min 3 substancje aktywne. Posiada własciwości chamujące wydzielanie potu, usuwa nieprzyjemne zapachy. Spektrum działabia B, F Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym. Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol. Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) ma możliwość późniejsze uzupełnienie. Wyrób medyczny Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym. Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol. Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) uzupełnieniając-wkład. Wyrób medyczny Preparat hlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek. Przeznaczony do dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych, również obciążony materiałem organicznym. Mozliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem spotobójczym, praparat skuteczny w stosunku do Cl, diff. (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niz 15 min., według En 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%). max stężenia aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stężeniu uzytkowym w podanym zakresie działania - do 2000 ppm. Neutralne lub zasadowe pH roztworu uzytkowego = 7,0 - 8,0 wymagane oznakowanie miarki do inaktywacji materiału biologicznego. Preparat myjąvo - dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych, również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych, (pozytywna opinia kliniczna IMiDZ); niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych; oparty na glukoprotaminie. Czas i sprktrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV) - 15 min., B (włącznie z MRSAi TBC), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV, SF40) - 30 min. B (włącznie z MRSAi TBC), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV, SF40, Adeno, Papowa) - do 1 godz. Wymagana deklaracja zgodności CE Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran, w granulacie, służący do zasypywania plam krwii, wydalin, wydzielin; działający na bakterie, wirusy, grzyby, TBC, w czasie do 2 min. Preparat do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym. Produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (bójczość wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV), Tbc w czasie do 30 sek. Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów ).Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów ).Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.- badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (Polio, Adeno, Noro (mysi)), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.; Cl. Difficile R027 – 15 min. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem 0,75l Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Butelka zawiera zintegrowaną pompkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa. Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. "Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Butelka zawiera zintegrowaną pompkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa. Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek." Delikatna pianka myjąca do mycia ciała, włosów oraz rąk o pH ok. 5,0 zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, z możliwością dozowania z dozowników łokciowych typu Dermados. Preparat kompatybilny z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk zaoferowanym w pozycji …. (pochodzący od tego samego producenta). Preparat można stosować do mycia dzieci i noworodków od 1-go dnia życia. Posiada pozytywną opinię IMiDz. Butelka zawiera zintegrowaną pomkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. Preparat pasujący do dozowników systemu zamkniętego Nexa. Delikatny preparat myjący do chirurgicznegi i higienicznego mycia rąk oraz ciała o neutralnym pH, zawierający emolienty, zapobiegające wysuszaniu skóry. Preparat bez substancji zapachowych i barwiących, zawierający środki powierzchniowo-czynne dzięki którym dokładnie myje i jednocześnie pielęgnuję skórę. Przeznaczony do częstego stosowania, odpowiedni dla osób o wrażliwej skórze, ze skłonnościami do alergii. Butelka zawiera zintegrowaną pomkę która wsysa nadmiar produktu do środka zapobiegając kapaniu. Preparat pasujący do dozowników systemu zamkniętego Nexa. Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. Spektrum działania V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40) - 1 min, B, F (a. Niger) - 5 min. - badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm.B, F (a. Niger),V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Polyoma SV40, Noro), Tbc, Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniająca wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. Spektrum działania: B, F (drożdże), V (wirusy osłonione) – 15s; V (Adeno, Rota) – 30s; F (grzybobójcze), Tbc, V (Noro) – 15min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością.B, F (a. Niger),V (Adeno, Noro, Rota), Tbc, Preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w stężeniu 1-2%. Czas działania przy stężeniu 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. difficile) warunki czyste i brudne – 10 min. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH.B, F, V (łącznie z Polio), Tbc (M. tuberculosis) , S (Cl. difficile R027) Spirytus skażony hibitanem Preparat tlenowy, w proszku do sporządzania roztworów roboczych z użyciem wody wodociągowej. Do dezynfekcji, oraz do zasypywania rozlanych płynów ustrojowych. Opakowanie do sporządzania max 10 litrów roztworu roboczego. Zanik barwy roztworu roboczego świadczy o spadku jego aktywności. Zakres działania B, F, V w czasie 15 min (powierzchnie czyste). Preparat tlenowy, w proszku skuteczny wobec pałeczek Salmonelli i gronkowców. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarze żywnościowym (roztwór roboczy 0,5%) oraz jaj (roztwór roboczy 1%). Roztwór roboczy barwny, zmiana intensywności barwy świadczy o spadku aktywności roztworu. Płynny środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością , zawierający podhloryn sodu, zawartośc chloru w 1 L ok. 48 g. działa na bakterie, grzyby, wirusy Płynny środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością , zawierający podhloryn sodu, zawartośc chloru w 1 L ok. 48 g. działa na bakterie, grzyby, wirusy Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropyleny Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropyleny. Wkład uzupełniający. 1 op. 100 szt. Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 80 szt chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g / m2, wykonane z polyesteru Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcjimałych i trudno dostepnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie na bazie etanolu i QAV, niezawierający fenoli i aldehydow o przyjemnym zapachu, spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V,(HBV/HIV, HCV,BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARA, H5N1) w czasie 1 min, Noro ( MNV) - 5min., aspergilus Niger - 30 min. Może byc dozowany w postaci piany Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcjimałych i trudno dostepnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie na bazie etanolu i QAV, niezawierający fenoli i aldehydow o przyjemnym zapachu, spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V,(HBV/HIV, HCV,BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARA, H5N1) w czasie 1 min, Noro ( MNV) - 5min., aspergilus Niger - 30 min. Może byc dozowany w postaci piany koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w szaszetkach o pojemności 100 ml na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu, o sprktrum B, F(Tbc), V, S w czasie 5 minut (doza na 5l) Alkoholowy środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie 2-propanolu i butandiolu o przedłużonym czasie działania do 2 godzin, o właściwościach natłuszczających skórę, o spektrum: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Rota, Noro/Norwalk, Vaccinia), pH 7,0-8,6 Płyn pielęgnująco-myjący o ph 5,5+/- 0,5, na bazie: monoglicerydu kokosowego, phenoxyethanolu i związków pielęgnujących, posiadający właściwości natłuszczające, o zapachu cytrynowym, przebadany dermatologicznie? Bezalkoholowy, płynny gotowy do użycia środek na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu tj. szkło akrylowe i głowice USG. O spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. Niezawierajacy aldehydów, alkoholu, fenoli. O ph koncentratu 6-8. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowany również za pomocą piany. Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzowa i graniczącą z nią skórą, na bazie fenoksyetanolu i dichlorowodorku octenidyny, bez zawartości jodu, działanie na B, MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, F, drożdżaki, pierwotniaki, V, Herpes simplex, HBV, HIV Antybakteryjna (MRSA) emulsja do mycia ciała i włsów o ph neutralnym dla skóry oparta na chlorowodorku octenidyny z dodatkiem substancji pielegnujących jak alantolina Żel do nawilżania i oczyszczania ran, również oparzeniowych, ułatwiający wymiane opatrunku, bezbarwny, bezwonny zawiera dichlorowodorek octenidyny. Płyn do irygacji ran, nawilża i oczyszcza rane, usówa biofiln. Zawiera dichlotowodorek octinidyny. Aktywny przez 8 tygodni od otwarcia Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzowa i graniczącą z nią skórą, na bazie fenoksyetanolu i dichlorowodorku octenidyny, bez zawartości jodu, działanie na B, MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, F, drożdżaki, pierwotniaki, V, Herpes simplex, HBV, HIV Płynny trój-enzymatyczny preparat w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych . Mający zastosowanie również w myjkach ultradziwękowych. Aktywny w stosunku do bakterii , grzybów, prątków (M.Tuberculosis) i wirusów (HIV,HCV,HBV,Herpes,Vaccinia) do 5 minut. Preparat nie może zawierać alkiloamin. Potwierdzony badaniami (dołączyć do oferty) brak korozji wżernej. Preparat w systemie zamknietym na bazie trzech alkoholi (etylowy 70g, propylowy 10g, butylowy 1g) w płynie do chirurgicznej i hibienicznej dezynfekcji rak, bez konserwantów i barwników, zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczajacych skórę. W tym glicerol, mleczan alkilowany, glikon propylenowy. Spektrum B, F, Tbc, V (w tym Polio, Adeno). Konfekcjonowane w jednorazowe woreczki z zastawką dozujacą uniemozliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z mydłem w systemie zamknietym w poz. 3 Delikatne mydło w systemie zamkniętym do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, kąpieli noworodków, o naturalnym dla skóry pH=5,5. Preparat nie może zawierac: konserwantów, substancji bakteriostatycznych,barwników i substancji zapachowych. Z możliwoscia stosowania przy zapaleniu pieluszkowym skóry.Konfekcjonowane w jednorazowe woreczki z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z preparatem w poz. 2 i 4 "Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin. Wykazuje działanie: B, F, Tbc (M.terra) -15 min, V (Hiv, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) – 5 min. " Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcieraia. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol).Spektrum działania: B,Tbc,F,V ( Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Butelka prostopadłościenna 500 ml. pasująca do dozowników typu dermados. Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcieraia. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol).Spektrum działania: B,Tbc,F,V ( Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Worek 700 ml. pasująca do dozowników Sterisol. Emulska (olek w wodzie ) do pielęgnacji suchek, zniszczonej skóry rąk o przyjemnym zapachu, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk przczeli i kompleks witamin C, E, F. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia na skórze. Przebadana dermatologiczneie, zakres badan zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC. pH 5,5 - 6,4. Opakowanie 500 ml dopasowane do dozowników typu dermados Chusteczki do szybkiej dezynfekcji/mycia małych powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic aparatów do USG nasycone śrokami dezynfekcyjnymi o szerokim spektrum działania na bakterie łacznie z Tbc, grzyby wirusy HBV, HCV, Adeno, Noro,Rota. Dopuszczone do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych, intensywnej terapii. Przebadane dermatologicznie. Nie pozostawiające po użyciu smug na dezynfekowanych przedmiotach w opakowaniach flowpack x 100 szt "Chusteczki do szybkiej dezynfekcji/mycia małych powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic aparatów do USG nasycone alkoholem etylowym o szerokim spektrum działania na bakterie łacznie z Tbc, grzyby wirusy HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro, Rota, Polio. Dopuszczone do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych, intensywnej terapii. Nie pozostawiające po użyciu smug na dezynfekowanych przedmiotach w opakowaniach flowpack x 48 szt. " "Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu, mozliwośc stosowania na oddziałach pediatrycznych. Spektrum biobójcze: bakteriobójczy w tym MRSA, prątkobójczy, drożdzobójczy, wirusobójczy: HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, H1N1 w 30 sekund. Kompozycja na bazie etanolu 55% i IV rzędowych związków amonowych, może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów. Możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywności, posiada przyjemny świeży zapach. " "Wydajne wysokiej jakości syntetyczne mydło w płynie do częstego higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz do mycia skóry ciała i włosów. PH zbliżone naturalnemu odczynowi skóry. Bardzo dobrze tolerowane przez skórę nawet przy częstym stosowaniu, zawiera substancje pielęgnujące. Dokładnie oczyszcza pory skóry z zanieczyszczeń i mikroorganizmów. Bardzo dobrze się pieni i spłukuje. Ma przyjemny, delikatny zapach. Opakowania 500 ml dopasowane do dozowników typu dermados " "Preparat chlorowy w tabletkach, do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych oraz sprzętu typu kaczki, baseny. Maksymalne stężenie aktywnego chloru w roztworze do 1000 ppm. Możliwość zalewania wydzielin, wydalin, plam krwi z jednoczesnym działaniem sporobójczym. Spektrum- B, Tbc, F, V, S (Clostridium). Aktywność wobec C. difficile R027 przy 2000 ppm zgodnię z EN 17126 w czas działania do 5 minut. Masa tabletki max. 3,3g Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 7 dni. Produkt biobójczy " Preparat do dezynfekcji powietrza i powierzchni na salach operacyjnych, na bazie synergistycznie działających składników czynnych; chlorku didecylodimetyloamoniowego, fenoksyetanolu, aldehydu cynamonowego, rozpuszczalnika alifatycznegow niepalnym propelencie , o szerokim spektrum biobójczym i szybkim działaniu wobec bakterii (Staphyloccocus aureus, Enterococcus Hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli) ,potwierdzonej skuteczności wobec Aspergillus niger, Penicillium glaucum, trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Cladosporum clasdosporoides i wirusów w pojemnikach 50 ml do jednorazowego rozpylenia, nie wymagających nebulizatora. Preparat do dezynfekcji powietrza i powierzchni na salach operacyjnych, na bazie synergistycznie działających składników czynnych; chlorku didecylodimetyloamoniowego, fenoksyetanolu, aldehydu cynamonowego, rozpuszczalnika alifatycznegow niepalnym propelencie , o szerokim spektrum biobójczym i szybkim działaniu wobec bakterii (Staphyloccocus aureus, Enterococcus Hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli) ,potwierdzonej skuteczności wobec Aspergillus niger, Penicillium glaucum, trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Cladosporum clasdosporoides i wirusów w pojemnikach 50 ml do jednorazowego rozpylenia, nie wymagających nebulizatora.

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH