Ogłoszenie nr 599295-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: Dostawa sterylizatorów parowych: 1 szt. – o pojemności komory 1 STE,1 szt. - o pojemności komory 6 STE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Medycznej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl /przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sterylizatorów parowych: 1 szt. – o pojemności komory 1 STE,1 szt. - o pojemności komory 6 STE
Numer referencyjny: STG-271-25/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: STERYLIZATOR PAROWY O POJEMNOŚCI 1 STE - 1 szt. Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. Pojemność komory: 1 jedn. wsadu wg PN-EN 285 Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 10 kW Wymiary gabarytowe urządzenia pozwalające na instalację w miejscu posiadanym przez Szpital – zalecana wizja lokalna. Ergonomiczna wysokość załadunku komory nie większa niż 90 cm. Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem i sterylizatorem w Komputerowy System do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu oraz urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego Optyczna informacja o błędach i awariach Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5”. Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. W panelu czołowym po stronie załadowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. Komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 316. "Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu." Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, linek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. STERYLIZATOR PAROWY O POJEMNOŚCI 6 STE Producent Nazwa-model/typ Kraj pochodzenia Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub nowszy Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x dług.): 650 x 700 x 1000 mm (+/- 2%). Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary oraz z instalacji pary centralnej. Możliwość przełączenia źródła zasilania pary. Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 55kW (+/-10%) System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności). Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem i sterylizatorem w Komputerowy System do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu oraz urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. Optyczna informacja o błędach i awariach Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5” Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza. Załączyć wzór wydruku z wbudowanej drukarki Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory (Chropowatość powierzchni komory ułatwiająca utrzymanie stanu higienicznego, Ra: max 0,63 µm). Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. "Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu." Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, linek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodą. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. System załadunkowy kompatybilny z wózkami transportowymi i załadunkowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC. Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) Szyny do wnętrza komory, umożliwiające umieszczenie wózków załadunkowych będących w posiadaniu Zamawiającego. Ilość - 1 kpl. Kosz sterylizacyjny o pojemności 1 jednostki sterylizacyjnej. Możliwość umieszczania koszy jeden na drugim oraz wsuwania jeden w drugi w celu łatwiejszego przechowywania. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Ilość - 12 szt. Kosz sterylizacyjny o pojemności 1/2 jednostki sterylizacyjnej. Możliwość umieszczania koszy jeden na drugim oraz wsuwania jeden w drugi w celu łatwiejszego przechowywania. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Ilość - 6 szt. Zabudowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej wraz z drzwiami do przestrzeni serwisowej. Ilość - 1 kpl.

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia załącznik nr 1 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 30,00
termin dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: sterylizatorów parowy o pojemności komory 1 STE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub nowszy Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. Pojemność komory: 1 jedn. wsadu wg PN-EN 285 Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. Zasilanie elektryczne 400[V], moc urządzenia max. 10 kW Wymiary gabarytowe urządzenia pozwalające na instalację w miejscu posiadanym przez Szpital – zalecana wizja lokalna. Ergonomiczna wysokość załadunku komory nie większa niż 90 cm. Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem i sterylizatorem w Komputerowy System do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu oraz urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego Optyczna informacja o błędach i awariach Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5”. Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. Rejestracja parametrów w języku polskim - wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce. Drukarka zlokalizowana po stronie załadowczej. Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. W panelu czołowym po stronie załadowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. Komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 316. "Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu." Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, linek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Urządzenie zgłoszone w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 30,00
termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: sterylizator parowy 1 szt. o pojemności komory 6 STE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub nowszy Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, cert. CE Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x dług.): 650 x 700 x 1000 mm (+/- 2%). Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary oraz z instalacji pary centralnej. Możliwość przełączenia źródła zasilania pary. Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 55kW (+/-10%) System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności). Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem i sterylizatorem w Komputerowy System do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki. Wspólny wytwórca oferowanego urządzenia oraz oferowanego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu oraz urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego. Jako wspólny wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent. Optyczna informacja o błędach i awariach Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5” Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza. Załączyć wzór wydruku z wbudowanej drukarki Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory (Chropowatość powierzchni komory ułatwiająca utrzymanie stanu higienicznego, Ra: max 0,63 µm). Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 6 mm. Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. "Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu." Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, linek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodą. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. System załadunkowy kompatybilny z wózkami transportowymi i załadunkowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC. Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) Szyny do wnętrza komory, umożliwiające umieszczenie wózków załadunkowych będących w posiadaniu Zamawiającego. Ilość - 1 kpl. Kosz sterylizacyjny o pojemności 1 jednostki sterylizacyjnej. Możliwość umieszczania koszy jeden na drugim oraz wsuwania jeden w drugi w celu łatwiejszego przechowywania. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Ilość - 12 szt. Kosz sterylizacyjny o pojemności 1/2 jednostki sterylizacyjnej. Możliwość umieszczania koszy jeden na drugim oraz wsuwania jeden w drugi w celu łatwiejszego przechowywania. Wykonanie ze stali nierdzewnej. Ilość - 6 szt. Zabudowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej wraz z drzwiami do przestrzeni serwisowej. Ilość - 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 30,00
termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: