Ogłoszenie nr 516116-N-2019 z dnia 2019-02-20 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika.net.pl /przetragi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl / przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswlada Balzera 15, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożenie pola operacyjnego
Numer referencyjny: STG-271-6/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90% pakowana pojedynczo 5m x 20cm Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 60-90 cm x 30 szt. Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 90-120 cm x 30 szt Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 120-150 cm x 30 szt. Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5cm a 1 szt. Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5cm a 1 szt. Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2cm x 50 szt Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15cm x 25 szt. Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókniny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt. Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm Lignina bielona arkusze 37x57 cm Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 200g Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 500g Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m a 1 szt Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m a 1 szt Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt. Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt. Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 10 cm x 3 m Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 6 cm x 3 m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 10 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 12 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 14 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 8 cm x 3m Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x10 cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x10 cm, a 10 szt Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x10cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12cm a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyzowej 12 x 18cm a 3 szt. Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 7 x 9 cm a 50 szt Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 3 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 4 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 5 a 25 m Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x10cm z RTG a 10 szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x 10 cm z RTG a 20szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w 10 x 10 cm z RTG a 40szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Gaza kopertowana 17 nitek, 1m2 Tupfery jałowe typu fasola "twarde" z RTG 24 nitek 8x8cm a 10 szt. Opaska kohezyjna 12cm x 20m "Zestaw do zmiany opatrunku I w składzie: 6 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, niebieska; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, zielona. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 75 ml; 75 ml ; 150 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do zmiany opatrunku II w składzie: 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 8 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x pęseta 12,5 cm, zielona; 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie; 1 x 2-warstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 65 ml; 65 ml ; 140 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany; 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm; 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do zakładania szwów w składzie: 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm ; 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm; 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm ; 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny; 1 x strzykawka z wodą destylowaną 10 ml; 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 60x60 cm z centralnym otworem i rozcięciem o gram. 55g/m2; 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm; 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 x para nitrylowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka." "Zestaw do wkłucia centralnego w składzie: 1 x serweta przylepna 2-częściowa 45 x 75 cm; 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml; 6 x tupfer gazowy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, niebieskie; 1 x imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm; 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm; 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm cm (owinięcie zestawu)." Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 15x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 25x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 7,2x5cm a'50szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 10x6cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 20x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 20x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 35x10cm a'25szt. Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z otworem przylepnym o średnicy 7 cm w rozmiarze 50 x 60cm Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszników "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190cm, do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm, serweta operacyjna 100x175cm, serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 150x150cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm, 2 ręczniczki" "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm, do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm, osłona na kończynę 25x80cm, serweta 150x175 cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm (""U"" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm, serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm, 4 ręczniczki" Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm Sterylna serweta 150 x 175 cm Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, samoprzylepna serweta 170 x 300 cm, samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm (""U"" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm, serweta nieprzylepna 150 x 200 cm, serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniczki." "Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie, 2 x prowadnica do kabli i drenów 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola a 10 szt) 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m 2 x zapinka do bandaża 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" "Sterylny zestaw serwet do operacji kręgosłupa poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 3 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2 x fartuch chirurgiczny z materiału typu spunlaced XL 10 x tupfer typu fasolka z gazy RTG nr 2 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola) 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x uchwyt do ssaka Derby Yankauer 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 250 mm 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" Maski chirurgiczne wiązane na troki, z osłoną na oczy, a 50 szt. Rękaw do kończyny 25x80 cm sterylny Sterylna serweta do nakrycia stolika Mayo, składana teleskopowo, 80 x 145 cm "Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Skład zestawu: 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75x75cm 1 x serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa, biała, decentralna 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie" "Sterylny zestaw do dezynfekcji pola. Skład zestawu: 5 x tupfery włókninowe, rozmiar po rozwinięciu około 30x20 cm 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm typu korcang 1 x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150 ml Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. " Czepek z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, z taśmą chłonną na całym obwodzie czepka, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2” "Jałowy zestaw serwet do endoprotezy kolana wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 200 x 150 cm (opakowanie zestawu), 2 x serweta na stolik mayo 80x145 cm składana teleskopowo, 1 x serweta 2-warstwowa do operacji na kończynie 245 x 320 cm, otwór samouszczelniający 5 x 7 cm zintegrowany uchwyt rzepowy do kabli, dodatkowy pad chłony w obszarze krytycznym, 5 x serweta przylepna 2-warstwowa 90x75 cm dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 35 x 90cm, 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 90x75 cm, 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 175 x 150cm, 15 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N wiązane a 5 szt., 40 x kompres z gazy RTG 10x10cm 16W17N wiazane a 10 szt., 2 x fartuch chirurgiczny XL, typu SMS min. 35g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękaw o kroju reglan, zapinany na taśmę w dowolnym miejscu na plecach, 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32cm PE, 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 25 x 80cm, 1 x folia chirurgiczna 45 x 50cm, 2 x opaska elestyczna 15cm x 5m, dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm, 1 x elektroda czynna monopolarna 320cm, 2 x zapinka do bandaza, 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5cm przylepny, 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23cm, 3 x taśma przylepna 10x50cm, zestaw opakowany dodatkowo w papier krepowy." Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gram. 35g/m2, spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Tył "sterylne plecy", zapinany w dowolnej części na plecach za pomocą taśmy wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw reglan. Rozmiar L Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gram. 35g/m2, spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Tył "sterylne plecy", zapinany w dowolnej części na plecach za pomocą taśmy wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw reglan. Rozmiar XL Maska chirurgiczna Special, 3-warstwowa, wiązana na troki, o zwiększonym rozmiarze, kolor niebieski. Czepek w kształcie hełmu wiązany na troki wokół szyi, z taśmą chłonną wszytą na czole czepka, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 Jednorazowa jałowa łyżka kostna wykonana ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorystycznie, 16,5 cm Jednorazowa jałowa igła kulkowa, wyrób medyczny klasy IIa, w rozmiarze 1,20 x 80-81 mm Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego z wycięciem "U" 10x60 cm, przylepna, 150x200 cm Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt. Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt. Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt. Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Pieluchy dla dzieci ok. 15 do 20 kg x 30 szt. (x25szt.) Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 80 szt. (64szt.) kompresy gazowe jałowe 17 nit.12 w. 5x5 cm a 2 szt. jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m2 z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralna etykietą z 2 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, date, wazność i identyfikację producenta "Sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66g/m2. parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnetrzna i wewnetrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mojro min. 200kPa, współczynnik odporności na penetrację pływnów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuzna MD min.110N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczna CD min 62N, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, date wazności, informacje o produkcie minimalny skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm- 1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna - 1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna -2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna - 4 x ręcznik chłonny wzmacniany siecią syntetyczną - 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm z nitką Radiacyjną " "Sterylne obłożenie do artroskopii kolana wykonane z laminatu, 3-warstwowego, o gramaturze min 66 g/m2. Parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 200 kPa, współczynnik odporności na penetrację płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie. Skład zestawu minimalny -1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) -1 x serweta na stolik Mayo min 77 x 142 cm - 1 x serweta główna 234 x 302 cm, podwójny otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 66x107cm, torba na płyny, 3 podwójne uchwyty na przewody -1 x osłona na kończynę 36,5 x 72cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie. " "Sterylne obłożenie do operacji kończyn, wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66 g/m2, parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa , wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mokro min 200 kPa., współczynnik odporności na penetrację płynów min.200 cm H2o), wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, wzmocnienie chłonne w części chłonnej min 500 kPa , posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie . Skład zestawu minimalny: - 1 x serweta na stolik 140 x 190 cm ( opakowanie wewnętrzne) - 1 x serweta na stolik min Mayo 80 x 145 cm ortopedyczna - 1x stokineta 23 x 122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa - 3 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm - 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa - 1 x serweta główna 221 x 326 cm, otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 77x114cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody . " Folia operacyjna bakteriobójcza z folii poliuretanowej, pow. lepna 35 x35cm Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie , wykonane z polietylenu z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka , wyposażone w czyścik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm , pakowane po 30 szt Sterylny zestaw do operacji biodra: skład zestawu - 2 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190xm, 1 serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, 1 serweta dolna 196 x 305 cm z przylepnym wycieciem U 15 x 17 cm, ze wzmocnionym chłonnym 77 x 119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnionym chłonnym 67 x 39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1 serweta nieprzylepna 98 x 98 cm, pełnobarierowa, 1 x stokineta 30 x 122 cm, elestyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa, 2 x tasma przylepna 9 x 50 cm, 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm, serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro / sucho w obszarze wzmocnień min 500kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę wazności oraz nazwę producenta. w zwstawie dodatkowo (mozliwość pakowania osobno), -5 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodlezynowy, - warstwa zewnetrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonanna z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min 35ml / 100 cm2, potwierdzona przez producenta, -rozmiar min 100 x 229 xm +/_ 5 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 xm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony częsci chłonnej ;- warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włóniny typu sms o gramaturze 35 gsm i kroju prostym . Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wew. Włókninowe , ułożenie typu książka . Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standartowe . rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków . barierowość min. 55 mm H2O , wytrzymałość na wypychanie min. 117kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56N . Na opakowaniu indentyfikator sterylności . Rozmiar S-XXL. Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Niesterylny fartuch izolacyjny w rozmiarze uniwersalnym (min. 114cm) , wykonany ze Spundbond (20g/m2) żółty , rękawy zakończone gumkami.Pakowanie 50 szt Maska chirurgiczna wykonana z min. Trzech warstw włóknin polipropylenowych , wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy , wiązana na troki . Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,5% . Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zew. Strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym . Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu , rodzaju maski i spełnianej normy . Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Pakowana po 25 szt. Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. Czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowane po 100 szt. Czepek chirurgiczny dla długich włosów ze zgrzewem po środku, o wysokości co najmniej 270mm i regulowanej średnicy. Gramatura: 26g/m2. Posiadający w swoim składzie ponad 65% jedwabiu wizskozowego. Zgodny z EN 13485. Kolor niebieski.Pakowany po 75 szt. Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.Pakowany po 100 szt. Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Biała, wykonana z polipropylenu, zewnętrzna część posiadająca kolorowe nadruki przyjazne dzieciom. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, ciśnienie różnicowe <22 Pa. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski oznaczeniem graficznym.  Pakowana w kartoniki po 50 szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Okrągły czepek z nadrukami (motyw dziecięcy) w kształcie beretu o średnicy ok.60cm ściągnięty nieuciskającą gumką z nadrukami z cienkiego SMS o 10 gsm. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca , jednorazowego uzytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiazana z tyłu w pasie i przyszyi, wokłó szyi lamówka przechodzaca w troki, dł koszuli:110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodza na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m2. Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miekkiej i układanej włókniny, niepylącej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu.pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula dla pacjenta wkłądana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzexroczysta, min gramatura 35 g/m2 w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozciecie wzdłuzne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokłó ud, w oplocie, ciemnogranatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymnośc pacjenta polipropylen min 40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokośc majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmocnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. Zamawiający zastrzega sobie dostepność rozmiary XL/XXL Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włukniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogranatowy, rozmiary do wybory S,M,L,XL.XXL,XXXl. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru Prześcieradło chłonne jednorazowego uzytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliesteru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznych zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt. Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włukniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u gówy szer 4 cm, dwie duze na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania uzytkowe dla odziezy dla bloków oparacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakjowanie foliowe - sposób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru uzytkownika 2 kolory, niebieski, zielony Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania slimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary kazdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m2, warstwa nieprzemakalna fola PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miekkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m2, pokryta dlikatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnetrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnatrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirtylenu (PE) pakowana foliowe woreczki a 50 szt. "Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((ETO) oraz radiacyjnie (promienie gamma).Opakowanie: 50 sztuk " Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.. Wymiar ręcznika 60x80 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma). Opakowanie: 30 sztuk. Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 80 x 140 cm, składany. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma)Opakowanie: 25 sztuk. Jednorazowe nawilżane rękawice, gotowe do mycia pacjenta leżącego, w postaci prostokąta, z możliwością włożenia dłoni do środka. Rękawica ze środkiem myjącym i pielęgnującym, o wymiarze 15x22 cm, w opakowaniu zamkniętym, zawierającym 8 sztuk. Z miękkiej i mocnej włókniny, w kolorze białym. Włóknina: 100 g/m2, ( skład: 70% poliester, 30% wiskoza ).Włóknina koniecznie teksturowana- wzór kwadratów- dla wzmocnienia efektywności mycia ciała, zapewnia zarówno oczyszczenie skóry ,jak i odpowiedni stopień jej nawilżenia.. Poziom pH neutralne. Zawiera delikatne substancje myjące oraz nawilżające. Środek pielęgnujący skórę: Tocopherylacetate (vit. E), Aloe Vera oraz Glycerin.Rękawice przebadane dermatologicznie, nie zawierają parabenów ani środków zapachowych, Ph neutralne - dodatkowo zaznaczone na opakowaniu w postaci piktogramów. Wyrób nie może zawierać phenoxyethanolu i silikonów typu dimeticon. Wyrób hypoalergiczny. Opakowanie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30 sek. max. 900 W, do maksymalnej temperatury 40oC. -możliwość dostosowania temperatury myjki do temperatury ciała pacjenta.(informacja na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu ). Opakowanie 8 sztuk Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej miękkiej, chłonnej włókniny typu Molton, ze szwem ultradźwiękowym (zapewnia to zminimalizowanie kontaktu włókniny z urządzeniami technologicznymi w fazie spajania brzegów myjki ). Myjka w kolorze białym, gramatura 80 g/m2, ( skład: 10 % polipropylen i 90 % poliester ), o wymiarach 16x23 cm. Może być stosowana do mycia dzieci w każdym wieku, w tym dla noworodków i niemowlaków.Nie ulega zniszczeniu (rozerwaniu ) w trakcie mycia. Opakowanie foliowe -woreczek a'50 szt. Łagodna i skuteczna pianka czyszcząco-pielęgnująca przeznaczona do mycia i pielęgnacji przy pacjentach mającymi problem z trzymaniem moczu i kału. Pojemnik z higienicznym rozpylaczem. Preparat oczyszcza skórę z wydalin oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Pianka o delikatnym zapachu, poziom pH - neutralny. Skutecznie usuwa bez użycia wody: pot, sole, mocz, kał oraz nieprzyjemny zapach. Nadająca się do higieny intymnej w przypadku inkontynencji- zawiera kwas mlekowy .Nie wymaga spłukiwania. Pozostawia barierę ochronną na skórze. Zawiera panthenol - o działaniu przeciwzapalnym, przyspieszający proces regeneracji naskórka, działa łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę, Zawiera min: Bisabolol - działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, kwas mlekowy oraz wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego, mający działanie ściągające, przeciwwysiękowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także olej sojowy zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. kwas linolowy oraz gliceryna- utrzymująca wilgotność. Pojemność pojemnika: 400 ml. Jednorazowy podkład higieniczny z pulpą celulozową i absorbentem, o wymiarach 40x60 cm, chłonność 700 ml, od strony pacjenta - włóknina 11 g/m2, od dołu: warstwa nieprzemakalna - folia PE 20 g/m2. Rdzeń chłonny zbudowany z pulpy celulozowej oraz specjalnego absorbentu, wiążącego płyny. Struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta : wzór rombów, o wymiarze boku min 5,5 cm, pozwalający na optymalne rozprowadzanie płynów, (tak aby płyny nie zbierały się pod zabezpieczaną częścią ciała.).Delikatny i miękki - nadaje się pod twarz lub jako zabezpieczenie pod delikatne części ciała. Wygodne opakowanie z uchwytem do przenoszenia.Opakowanie: 60 sztuk Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący ( szampon) i delikatną odżywką. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią , tłuszczem, żelem EEG. Nie zawiera w składzie: środków zapachowych i parabenów – zaznaczone na opakowaniu piktogramem, chlorheksydyny, simetikonu (silikon). W składzie: Diazolidinyl Urea, hamujący rozwór grzybów, pleśni oraz flory a także morpholine lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów oraz chlorek cetylpirydyny. Produkt bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka 32 cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Czepek wykonany w 70 % z PET oraz 30 % z wiskozy, Średnica czepka- 32 cm. Waga 160 g/m2. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta, włókninowy, o wymiarach 110 cm x 220 cm., w kolorze zielono-niebieskim. Koc 3 warstwowy, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP : kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski - na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz koca biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone zgrzewem/ szwem ultradźwiękowym. Wzdłuż koca przez środek 2 szwy, zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw i nie marszczenie się koca . Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Możliwość podgrzewania do temperatury 50 stopni C.Wyrób wolny od ftalanów, niepylący--potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy, oznaczenie na etykiecie opakowania jednostkowego. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze-karton, zawiera 25 sztuk Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentem, wiążącym płyny.. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chłonność min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Opakowanie zawiera 30 sztuk. Opakowanie zawiera 30 sztuk, z praktycznym uchwytem do przenoszenia oraz stanowiącym dyspenser do higienicznego wyjmowania każdej sztuki. Dla potwierdzenia obiektywnej wartości chłonności podkładu należy dołączyć dokument, wydany przez niezależną jednostkę-Laboratorium

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33141110-4
33141119-7
33141118-0
33141116-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 40,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: opatrunki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 5m x 10cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna tkana z zapinkami wielokrotnego użytku 5m x 15cm pakowana pojedynczo Opaska elastyczna o ucisku średniej mocy przeznaczona do opatrunków po zwichnięciu, o rozciągliwości 90% pakowana pojedynczo 5m x 20cm Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 60-90 cm x 30 szt. Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 90-120 cm x 30 szt Pieluchomajtki dla dorosłych pochłaniające nieprzyjemny zapach, oddychające, zakładki wewnętrzne skierowane do środka, pH 5,5; o obwodzie bioder 120-150 cm x 30 szt. Ekonomiczny jałowy opatrunek kombinowany do ran silnie sączących się, składający się z czterech warstw zapobiegających przenikaniu wydzieliny na zewnątrz 10 x 20 cm x 25 szt. Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 5 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 10 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 15 cm Hipoalergiczna elastyczna taśma samoprzylepna 10m x 20 cm Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 2,5cm a 1 szt. Hipoalergiczny plaster na folii rolka 5m x 5cm a 1 szt. Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 5 x 7,2cm x 50 szt Samoprzylepny jałowy przeźroczysty opatrunek z warstwą chłonną z włókniny poliestrowej nie przyklejający się do ran 9 x 15cm x 25 szt. Poiniekcyjny hipoalergiczny plaster z miękkiej włókniny z warstwą chłonną, cięty 4cm x 1,6cm x 250 szt. Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 6 cm Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na tkaninie rolka 5m x 8 cm Lignina bielona arkusze 37x57 cm Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 200g Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa (min. 70% bawełny) a 500g Opaska wiskozowa dziana 10 cm x 4 m a 1 szt Opaska wiskozowa dziana 15 cm x 4 m a 1 szt Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster na tkaninie biały 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 2,5 cm, a 1 szt. Hypoalergiczny plaster jedwabny 5 m x 1,25 cm, a 1 szt. Kompresy włókninowe niejałowe 30g, 5 cm x 5 m a 100 szt Opatrunek jałowy do mocowania wenflonów 6 x 8 cm, zawierający dodatkową poduszeczkę wyściełającą a 50 szt. Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 10 cm x 3 m Miękka wyściełająca opaska z waty wykonana z poliestrowych nici o dużej sprężystości dająca się sterylizować 6 cm x 3 m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 10 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 12 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 14 cm x 3m Opaska gipsowa do 5 min, czas aktywacji 3 sek., na tekturowym rdzeniu 8 cm x 3m Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 7,5 x10 cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy impregnowany neutralną maścią 10 x10 cm, a 10 szt Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 5 x 5cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek siatkowy ze srebrem impregnowany neutralną maścią 10 x10cm, a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania pięty i łokcia 8 x 12cm a 10 szt. Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do zaopatrywania okolicy krzyzowej 12 x 18cm a 3 szt. Jałowy opatrunek foliowy z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną 7 x 9 cm a 50 szt Jałowy opatrunek foliowy samoprzylepny 10 x 15 cm Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 2 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 3 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 4 a 25 m Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy, rozmiar 5 a 25 m Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x10cm z RTG a 10 szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 16 w 10 x 10 cm z RTG a 20szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w 10 x 10 cm z RTG a 40szt., z etykietą przylepną do dokumentacji Gaza kopertowana 17 nitek, 1m2 Tupfery jałowe typu fasola "twarde" z RTG 24 nitek 8x8cm a 10 szt. Opaska kohezyjna 12cm x 20m "Zestaw do zmiany opatrunku I w składzie: 6 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, niebieska; 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm, zielona. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 75 ml; 75 ml ; 150 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do zmiany opatrunku II w składzie: 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 8 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x pęseta 12,5 cm, zielona; 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie; 1 x 2-warstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm, o gramaturze 50 g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 65 ml; 65 ml ; 140 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do usuwania szwów w składzie: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany; 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm; 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka." "Zestaw do zakładania szwów w składzie: 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm; 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm ; 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm; 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm ; 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m²; 1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm); 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. " "Zestaw do cewnikowania w składzie: 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu; 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki z gazy 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm; 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny; 1 x strzykawka z wodą destylowaną 10 ml; 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w; 1 x serweta z włókniny PP+PE w rozmiarze 60x60 cm z centralnym otworem i rozcięciem o gram. 55g/m2; 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm; 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1 x para nitrylowych rękawic bezpudrowych, rozmiar M. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka." "Zestaw do wkłucia centralnego w składzie: 1 x serweta przylepna 2-częściowa 45 x 75 cm; 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml; 6 x tupfer gazowy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, niebieskie; 1 x imadło chirurgiczne Mayo -Hegar 14 cm; 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm; 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm cm (owinięcie zestawu)." Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 15x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 25x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 7,2x5cm a'50szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 10x6cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 20x8cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 20x10cm a'25szt. Sterylny opatrunek przylepny z warstwą chłonną, klej kauczukowy, 35x10cm a'25szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: opatrunki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12w 5 x 5xm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 7 x 7 cm a 500 szt. Kompresy gazowe niejałowe 17 nit. 12 w 9 x 9cm a 500 szt. Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 250 x 160cm Podkład z włókniny 3-warstwowej polipropylenowej typu TMS 35, 160 x 120cm Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 5 x 5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 7,5 x 7,5 cm a 5 szt. Kompresy gazowe jałowe 17 nit. 12 w, 10 x10 cm a 5 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 10cm x 4m a 1 szt. Opaska wiskozowa dziana jałowa 15cm x 4m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 10cm x 5m a 1 szt. Opaska elastyczna tkana jałowa 15cm x 5m a 1 szt. Kompres neurologiczny 20mm x 40mm a 10 szt. Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 9,5 x 9,5cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Tupferki – fasolki z gazy 17 nit. 15 x 15cm jałowe z nitką RTG a 10 szt Pieluchy dla dzieci ok. 15 do 20 kg x 30 szt. (x25szt.) Chusteczki nawilżane do pielęgnacji dzieci, oczyszczające i chroniące skórę przez wysuszeniem, opakowanie zawierające ok. 80 szt. (64szt.) kompresy gazowe jałowe 17 nit.12 w. 5x5 cm a 2 szt. jałowa serweta włókninowo - foliowa 2-warstwowa o gramaturze 56g/m2 z przylepcem w rozmiarze 240 x 180, pakowane w torebkę papierowo-foliową z centralna etykietą z 2 elementami samoprzylepnymi zawierającymi numer katalogowy, lot, date, wazność i identyfikację producenta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: obłożenia pola operacyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przylepce sterylne taśmowe 10 x 50 cm a 2 szt Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z padem chłonnym samoprzylepna 75 x 90 cm Sterylna serweta włókninowa, laminowana, 2-warstwowa z otworem przylepnym o średnicy 7 cm w rozmiarze 50 x 60cm Okulary ochronne nie parujące z regulacją kąta pochylenia szybki oraz długości zauszników "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do chirurgii dłoni/stopy wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190cm, do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm, serweta operacyjna 100x175cm, serweta do operacji dłoni/stopy (z padem chłonnym 150x150cm) z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245x320 cm, 2 ręczniczki" "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140x190 cm, do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145 cm, osłona na kończynę 25x80cm, serweta 150x175 cm, samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym 100x120cm (""U"" 10x60 cm) w rozmiarze 260x200cm, serweta samoprzylepna z padem chłonnym 50x75cm w rozmiarze 150x240 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm, 4 ręczniczki" Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm Sterylna serweta 150 x 175 cm Sterylny uchwyt typu rzep 2x23 cm "Sterylny zestaw serwet operacyjnych do operacji biodra wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, samoprzylepna serweta 170 x 300 cm, samoprzylepna serweta typu „U” z padem chłonnym 150x160cm (""U"" 10 x 95 cm) w rozmiarze 245x280cm, serweta nieprzylepna 150 x 200 cm, serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniczki." "Sterylny zestaw serwet do operacji biodra poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta z padem chłonnym do operacji biodra 280 x 335 cm, otwór samouszczelniający 18 x 21 cm, kieszenie obustronnie, 2 x prowadnica do kabli i drenów 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 4 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny typu Comfort XL 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 20 cm 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola a 10 szt) 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m 2 x zapinka do bandaża 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" "Sterylny zestaw serwet do operacji kręgosłupa poszerzony, wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm 3 x serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 80 x 145 cm 3 x serweta z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm 3 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 2 x fartuch chirurgiczny z materiału typu spunlaced XL 10 x tupfer typu fasolka z gazy RTG nr 2 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 16 warstw 17 nitek (krepowa banderola) 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm, PE przeźroczysta 1 x uchwyt do ssaka Derby Yankauer 12/4,00 CH/mm 18/6,00 CH/mm 250 mm 1 x dren do ssaka 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 300 cm 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm Opakowanie dodatkowe: papier krepowy" Maski chirurgiczne wiązane na troki, z osłoną na oczy, a 50 szt. Rękaw do kończyny 25x80 cm sterylny Sterylna serweta do nakrycia stolika Mayo, składana teleskopowo, 80 x 145 cm "Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Skład zestawu: 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75x75cm 1 x serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm 1 x strzykawka 5 ml Luer, dwuczęściowa, biała, decentralna 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek 1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie" "Sterylny zestaw do dezynfekcji pola. Skład zestawu: 5 x tupfery włókninowe, rozmiar po rozwinięciu około 30x20 cm 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm typu korcang 1 x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150 ml Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. " Czepek z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, z taśmą chłonną na całym obwodzie czepka, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2” "Jałowy zestaw serwet do endoprotezy kolana wykonanych z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (z padem chłonnym w obszarze krytycznym) o absorpcji min. 155 ml/m2 w strefie niewzmocnionej oraz min. 485 ml/m2 w strefie dodatkowych padów chłonnych potwierdzone certyfikatem z niezależnego laboratorium, klasa palności I. Skład kompletu: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 200 x 150 cm (opakowanie zestawu), 2 x serweta na stolik mayo 80x145 cm składana teleskopowo, 1 x serweta 2-warstwowa do operacji na kończynie 245 x 320 cm, otwór samouszczelniający 5 x 7 cm zintegrowany uchwyt rzepowy do kabli, dodatkowy pad chłony w obszarze krytycznym, 5 x serweta przylepna 2-warstwowa 90x75 cm dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym 35 x 90cm, 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 90x75 cm, 2 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 175 x 150cm, 15 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N wiązane a 5 szt., 40 x kompres z gazy RTG 10x10cm 16W17N wiazane a 10 szt., 2 x fartuch chirurgiczny XL, typu SMS min. 35g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, rękaw o kroju reglan, zapinany na taśmę w dowolnym miejscu na plecach, 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32cm PE, 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 25 x 80cm, 1 x folia chirurgiczna 45 x 50cm, 2 x opaska elestyczna 15cm x 5m, dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 300 cm, 1 x elektroda czynna monopolarna 320cm, 2 x zapinka do bandaza, 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5cm przylepny, 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23cm, 3 x taśma przylepna 10x50cm, zestaw opakowany dodatkowo w papier krepowy." Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gram. 35g/m2, spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Tył "sterylne plecy", zapinany w dowolnej części na plecach za pomocą taśmy wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw reglan. Rozmiar L Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z materiału typu SMS o gram. 35g/m2, spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3. Tył "sterylne plecy", zapinany w dowolnej części na plecach za pomocą taśmy wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, rękaw reglan. Rozmiar XL Maska chirurgiczna Special, 3-warstwowa, wiązana na troki, o zwiększonym rozmiarze, kolor niebieski. Czepek w kształcie hełmu wiązany na troki wokół szyi, z taśmą chłonną wszytą na czole czepka, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 Jednorazowa jałowa łyżka kostna wykonana ze stali nierdzewnej, wyrób medyczny klasy IIa, oznakowana jako jednorazowa symbolem oraz dodatkowo w sposób widoczny z obu stron narzędzia kolorystycznie, 16,5 cm Jednorazowa jałowa igła kulkowa, wyrób medyczny klasy IIa, w rozmiarze 1,20 x 80-81 mm Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego z wycięciem "U" 10x60 cm, przylepna, 150x200 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: obłożenie pola operacyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66g/m2. parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnetrzna i wewnetrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mojro min. 200kPa, współczynnik odporności na penetrację pływnów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuzna MD min.110N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczna CD min 62N, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, date wazności, informacje o produkcie minimalny skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm- 1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna - 1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna -2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna - 4 x ręcznik chłonny wzmacniany siecią syntetyczną - 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm z nitką Radiacyjną " "Sterylne obłożenie do artroskopii kolana wykonane z laminatu, 3-warstwowego, o gramaturze min 66 g/m2. Parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 200 kPa, współczynnik odporności na penetrację płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie. Skład zestawu minimalny -1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) -1 x serweta na stolik Mayo min 77 x 142 cm - 1 x serweta główna 234 x 302 cm, podwójny otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 66x107cm, torba na płyny, 3 podwójne uchwyty na przewody -1 x osłona na kończynę 36,5 x 72cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie. " "Sterylne obłożenie do operacji kończyn, wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66 g/m2, parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa , wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mokro min 200 kPa., współczynnik odporności na penetrację płynów min.200 cm H2o), wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, wzmocnienie chłonne w części chłonnej min 500 kPa , posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie . Skład zestawu minimalny: - 1 x serweta na stolik 140 x 190 cm ( opakowanie wewnętrzne) - 1 x serweta na stolik min Mayo 80 x 145 cm ortopedyczna - 1x stokineta 23 x 122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa - 3 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm - 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa - 1 x serweta główna 221 x 326 cm, otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 77x114cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody . " Folia operacyjna bakteriobójcza z folii poliuretanowej, pow. lepna 35 x35cm Suche szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie , wykonane z polietylenu z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka , wyposażone w czyścik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm , pakowane po 30 szt Sterylny zestaw do operacji biodra: skład zestawu - 2 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190xm, 1 serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, 1 serweta dolna 196 x 305 cm z przylepnym wycieciem U 15 x 17 cm, ze wzmocnionym chłonnym 77 x 119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnionym chłonnym 67 x 39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1 serweta nieprzylepna 98 x 98 cm, pełnobarierowa, 1 x stokineta 30 x 122 cm, elestyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa, 2 x tasma przylepna 9 x 50 cm, 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm, serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro / sucho w obszarze wzmocnień min 500kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę wazności oraz nazwę producenta. w zwstawie dodatkowo (mozliwość pakowania osobno), -5 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodlezynowy, - warstwa zewnetrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonanna z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min 35ml / 100 cm2, potwierdzona przez producenta, -rozmiar min 100 x 229 xm +/_ 5 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 xm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony częsci chłonnej ;- warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włóniny typu sms o gramaturze 35 gsm i kroju prostym . Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wew. Włókninowe , ułożenie typu książka . Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standartowe . rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków . barierowość min. 55 mm H2O , wytrzymałość na wypychanie min. 117kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56N . Na opakowaniu indentyfikator sterylności . Rozmiar S-XXL. Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Niesterylny fartuch izolacyjny w rozmiarze uniwersalnym (min. 114cm) , wykonany ze Spundbond (20g/m2) żółty , rękawy zakończone gumkami.Pakowanie 50 szt Maska chirurgiczna wykonana z min. Trzech warstw włóknin polipropylenowych , wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy , wiązana na troki . Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,5% . Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zew. Strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym . Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu , rodzaju maski i spełnianej normy . Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Pakowana po 25 szt. Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. Czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowane po 100 szt. Czepek chirurgiczny dla długich włosów ze zgrzewem po środku, o wysokości co najmniej 270mm i regulowanej średnicy. Gramatura: 26g/m2. Posiadający w swoim składzie ponad 65% jedwabiu wizskozowego. Zgodny z EN 13485. Kolor niebieski.Pakowany po 75 szt. Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.Pakowany po 100 szt. Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Biała, wykonana z polipropylenu, zewnętrzna część posiadająca kolorowe nadruki przyjazne dzieciom. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, ciśnienie różnicowe <22 Pa. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski oznaczeniem graficznym.  Pakowana w kartoniki po 50 szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Okrągły czepek z nadrukami (motyw dziecięcy) w kształcie beretu o średnicy ok.60cm ściągnięty nieuciskającą gumką z nadrukami z cienkiego SMS o 10 gsm. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: obłożenie opla operacyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca , jednorazowego uzytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiazana z tyłu w pasie i przyszyi, wokłó szyi lamówka przechodzaca w troki, dł koszuli:110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodza na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m2. Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miekkiej i układanej włókniny, niepylącej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu.pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula dla pacjenta wkłądana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzexroczysta, min gramatura 35 g/m2 w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozciecie wzdłuzne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokłó ud, w oplocie, ciemnogranatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymnośc pacjenta polipropylen min 40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokośc majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmocnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. Zamawiający zastrzega sobie dostepność rozmiary XL/XXL Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włukniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogranatowy, rozmiary do wybory S,M,L,XL.XXL,XXXl. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru Prześcieradło chłonne jednorazowego uzytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliesteru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznych zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt. Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włukniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u gówy szer 4 cm, dwie duze na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania uzytkowe dla odziezy dla bloków oparacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakjowanie foliowe - sposób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru uzytkownika 2 kolory, niebieski, zielony Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania slimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary kazdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m2, warstwa nieprzemakalna fola PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miekkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m2, pokryta dlikatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnetrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnatrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirtylenu (PE) pakowana foliowe woreczki a 50 szt. "Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((ETO) oraz radiacyjnie (promienie gamma).Opakowanie: 50 sztuk " Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.. Wymiar ręcznika 60x80 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma). Opakowanie: 30 sztuk. Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 80 x 140 cm, składany. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma)Opakowanie: 25 sztuk. Jednorazowe nawilżane rękawice, gotowe do mycia pacjenta leżącego, w postaci prostokąta, z możliwością włożenia dłoni do środka. Rękawica ze środkiem myjącym i pielęgnującym, o wymiarze 15x22 cm, w opakowaniu zamkniętym, zawierającym 8 sztuk. Z miękkiej i mocnej włókniny, w kolorze białym. Włóknina: 100 g/m2, ( skład: 70% poliester, 30% wiskoza ).Włóknina koniecznie teksturowana- wzór kwadratów- dla wzmocnienia efektywności mycia ciała, zapewnia zarówno oczyszczenie skóry ,jak i odpowiedni stopień jej nawilżenia.. Poziom pH neutralne. Zawiera delikatne substancje myjące oraz nawilżające. Środek pielęgnujący skórę: Tocopherylacetate (vit. E), Aloe Vera oraz Glycerin.Rękawice przebadane dermatologicznie, nie zawierają parabenów ani środków zapachowych, Ph neutralne - dodatkowo zaznaczone na opakowaniu w postaci piktogramów. Wyrób nie może zawierać phenoxyethanolu i silikonów typu dimeticon. Wyrób hypoalergiczny. Opakowanie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30 sek. max. 900 W, do maksymalnej temperatury 40oC. -możliwość dostosowania temperatury myjki do temperatury ciała pacjenta.(informacja na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu ). Opakowanie 8 sztuk Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej miękkiej, chłonnej włókniny typu Molton, ze szwem ultradźwiękowym (zapewnia to zminimalizowanie kontaktu włókniny z urządzeniami technologicznymi w fazie spajania brzegów myjki ). Myjka w kolorze białym, gramatura 80 g/m2, ( skład: 10 % polipropylen i 90 % poliester ), o wymiarach 16x23 cm. Może być stosowana do mycia dzieci w każdym wieku, w tym dla noworodków i niemowlaków.Nie ulega zniszczeniu (rozerwaniu ) w trakcie mycia. Opakowanie foliowe -woreczek a'50 szt. Łagodna i skuteczna pianka czyszcząco-pielęgnująca przeznaczona do mycia i pielęgnacji przy pacjentach mającymi problem z trzymaniem moczu i kału. Pojemnik z higienicznym rozpylaczem. Preparat oczyszcza skórę z wydalin oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Pianka o delikatnym zapachu, poziom pH - neutralny. Skutecznie usuwa bez użycia wody: pot, sole, mocz, kał oraz nieprzyjemny zapach. Nadająca się do higieny intymnej w przypadku inkontynencji- zawiera kwas mlekowy .Nie wymaga spłukiwania. Pozostawia barierę ochronną na skórze. Zawiera panthenol - o działaniu przeciwzapalnym, przyspieszający proces regeneracji naskórka, działa łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę, Zawiera min: Bisabolol - działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, kwas mlekowy oraz wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego, mający działanie ściągające, przeciwwysiękowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także olej sojowy zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. kwas linolowy oraz gliceryna- utrzymująca wilgotność. Pojemność pojemnika: 400 ml. Jednorazowy podkład higieniczny z pulpą celulozową i absorbentem, o wymiarach 40x60 cm, chłonność 700 ml, od strony pacjenta - włóknina 11 g/m2, od dołu: warstwa nieprzemakalna - folia PE 20 g/m2. Rdzeń chłonny zbudowany z pulpy celulozowej oraz specjalnego absorbentu, wiążącego płyny. Struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta : wzór rombów, o wymiarze boku min 5,5 cm, pozwalający na optymalne rozprowadzanie płynów, (tak aby płyny nie zbierały się pod zabezpieczaną częścią ciała.).Delikatny i miękki - nadaje się pod twarz lub jako zabezpieczenie pod delikatne części ciała. Wygodne opakowanie z uchwytem do przenoszenia.Opakowanie: 60 sztuk Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący ( szampon) i delikatną odżywką. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią , tłuszczem, żelem EEG. Nie zawiera w składzie: środków zapachowych i parabenów – zaznaczone na opakowaniu piktogramem, chlorheksydyny, simetikonu (silikon). W składzie: Diazolidinyl Urea, hamujący rozwór grzybów, pleśni oraz flory a także morpholine lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów oraz chlorek cetylpirydyny. Produkt bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka 32 cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Czepek wykonany w 70 % z PET oraz 30 % z wiskozy, Średnica czepka- 32 cm. Waga 160 g/m2. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta, włókninowy, o wymiarach 110 cm x 220 cm., w kolorze zielono-niebieskim. Koc 3 warstwowy, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP : kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski - na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz koca biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone zgrzewem/ szwem ultradźwiękowym. Wzdłuż koca przez środek 2 szwy, zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw i nie marszczenie się koca . Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Możliwość podgrzewania do temperatury 50 stopni C.Wyrób wolny od ftalanów, niepylący--potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy, oznaczenie na etykiecie opakowania jednostkowego. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze-karton, zawiera 25 sztuk Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentem, wiążącym płyny.. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chłonność min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Opakowanie zawiera 30 sztuk. Opakowanie zawiera 30 sztuk, z praktycznym uchwytem do przenoszenia oraz stanowiącym dyspenser do higienicznego wyjmowania każdej sztuki. Dla potwierdzenia obiektywnej wartości chłonności podkładu należy dołączyć dokument, wydany przez niezależną jednostkę-Laboratorium
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: