Ogłoszenie nr 773272-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: dostawa obłożenia pola operacyjnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl /przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. o. Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa obłożenia pola operacyjnego
Numer referencyjny: STG-271-31/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: "Sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66g/m2. parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnetrzna i wewnetrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mojro min. 190kPa, współczynnik odporności na penetrację pływnów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuzna MD min.110N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzeczna CD min 62N, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, date wazności, informacje o produkcie minimalny skład zestawu 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm- 1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna - 1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna -2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna - 4 x ręcznik chłonny wzmacniany siecią syntetyczną - 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 13 cm z nitką Radiacyjną " "Sterylne obłożenie do artroskopii kolana wykonane z laminatu, 3-warstwowego, o gramaturze min 66 g/m2. Parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa, wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 190 kPa, współczynnik odporności na penetrację płynów min 200 cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii, posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie. Skład zestawu minimalny -1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (opakowanie wewnętrzne) -1 x serweta na stolik Mayo min 77 x 142 cm - 1 x serweta główna 234 x 302 cm, podwójny otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 66x107cm, torba na płyny, 3 podwójne uchwyty na przewody -1 x osłona na kończynę 36,5 x 72cm, 2-warstwowa, pełnobarierowa, taśma klejąca włóknikowa 9 x 50 cm-dopuszcza się pakowaną oddzielnie. " "Sterylne obłożenie do operacji kończyn, wykonane z laminatu, 3-warstwowego o gramaturze min 66 g/m2, parametry laminatu: na całej powierzchni serwety osłaniającej pacjenta, laminat trójwarstwowy, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa , wytrzymały na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość na rozrywanie na mokro min 190 kPa., współczynnik odporności na penetrację płynów min.200 cm H2o), wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużne MD min. 110 N, wzmocnienie chłonne w części chłonnej min 500 kPa , posiadające min 3 naklejki do dokumentacji pacjenta zawierające numer katalogowy, numer serii, datę ważności, informacje o producencie . Skład zestawu minimalny: - 1 x serweta na stolik 140 x 190 cm ( opakowanie wewnętrzne) - 1 x serweta na stolik min Mayo 80 x 145 cm ortopedyczna - 1x stokineta 23 x 122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa - 3 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm - 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa - 1 x serweta główna 221 x 326 cm, otwór elastyczny Fi 6 cm, wzmocnienie chłonne 77x114cm, 6 podwójnych uchwytów na przewody . " Folia operacyjna bakteriobójcza z folii poliuretanowej, pow. lepna 35 x35cm Sterylny zestaw do operacji biodra: skład zestawu - 2 x serweta na stolik narzedziowy 140 x 190xm, 1 serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, 1 serweta dolna 196 x 305 cm z przylepnym wycieciem U 15 x 117 cm, ze wzmocnionym chłonnym 77 x 119 cm, zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów, 1 x serweta górna 183 x 254 cm, ze wzmocnionym chłonnym 67 x 39 cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów, 1 serweta nieprzylepna 98 x 98 cm, pełnobarierowa, 1 x stokineta 30 x 122 cm, elestyczna, 2-warstwowa, antyposlizgowa, 2 x tasma przylepna 9 x 50 cm, 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm, serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylacych i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura w obszarze wzmocnienia min 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro / sucho w obszarze wzmocnień min 500kPa. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przeźroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę wazności oraz nazwę producenta. w zwstawie dodatkowo (mozliwość pakowania osobno), -5 warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodlezynowy, - warstwa zewnetrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonanna z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min 35ml / 100 cm2, potwierdzona przez producenta, -rozmiar min 100 x 229 xm +/_ 5 cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 xm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony częsci chłonnej ;- warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włóniny typu sms o gramaturze 35 gsm i kroju prostym . Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wew. Włókninowe , ułożenie typu książka . Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standartowe . rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków . barierowość min. 55 mm H2O , wytrzymałość na wypychanie min. 107kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56N . Na opakowaniu indentyfikator sterylności . Rozmiar S-XXL. Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Niesterylny fartuch izolacyjny w rozmiarze uniwersalnym (min. 114cm) , wykonany ze Spundbond (18g/m2) żółty , rękawy zakończone gumkami.Pakowanie 50 szt Maska chirurgiczna wykonana z min. Trzech warstw włóknin polipropylenowych , wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy , wiązana na troki . Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99,5% . Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zew. Strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym . Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu , rodzaju maski i spełnianej normy . Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin (celuloza, polipropylen, celuloza), wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki z grubą warstwą pianki przeciw parowaniu okularów. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,6%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. Maska chirurgiczna odporna na spryskanie wykonana z min. czterech warstw włóknin z dodatkową osłoną oczu, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, odporność na spryskanie 120 mmHg. Ciśnienie różnicowe <41 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Pakowana po 25 szt. Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. Czepek pielęgniarski typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski lub zielony. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowane po 100 szt. Czepek chirurgiczny dla długich włosów ze zgrzewem po środku, o wysokości co najmniej 270mm i regulowanej średnicy. Gramatura: 26g/m2. Posiadający w swoim składzie ponad 65% jedwabiu wizskozowego. Zgodny z EN 13485. Kolor niebieski.Pakowany po 75 szt. Czepek o kroju furażerki ściągany gumką z tyłu, oddychający z możliwością wywijania – wysokość z przodu min. 16 +/-0,5 cm, wykonany z oddychającej włókniny Spunlace o gramaturze 25 g/m2. Dostępny w co najmniej 5 kolorach (niebieski, zielony, biały, fioletowi i rożowy). Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.Pakowany po 100 szt. Maska chirurgiczna wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Biała, wykonana z polipropylenu, zewnętrzna część posiadająca kolorowe nadruki przyjazne dzieciom. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%, ciśnienie różnicowe <22 Pa. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski oznaczeniem graficznym.  Pakowana w kartoniki po 50 szt. z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001. Okrągły czepek z nadrukami (motyw dziecięcy) w kształcie beretu o średnicy ok.60cm ściągnięty nieuciskającą gumką z nadrukami z cienkiego SMS o 10 gsm. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt. "Niesterylne jednorazowe ubrania chirurgiczne, składające się z bluzy i spodni pakowanych osobno: - Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie. - Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL." "Myjka w formie rękawicy do mycia i/lub osuszania ciała pacjenta, Sucha myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy, bez impregnacji mydłem, wykonana z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m2 ), pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m2). Wymiary 23 cm x 16 cm (+/- 1cm), waga pojedynczej myjki 6,8 g, grubość pojedynczej myjki - 1 mm, w kolorze białym. 50 szt. w opakowaniu jednostkowym / 20 opakowań w kartonie zbiorczym / karton 1 000 sztuk" "Myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym / 50 opakowań w kartonie zbiorczym / 1 000 sztuk w kartonie" "Medyczna posciel jednorazowa z włókniny. Skutecznie zapobiega przenoszeniu sie groznych dla zdrowia patogenów bez koniecznosci prania. Dzieki wykonaniu z przyjemnej w dotyku włókniny , posciel medyczna zapewnia wysoki poziom komfortu. Jedoczesnie nie podraznia skóry oraz jest bezpieczna dla alergików.Poszewka medyczna na kołdre, zielona 25g , Poszewka medyczna na poduszke, zielona 25g, Przescieradło medyczne 210x140 cm, zielone 25g" Jednorazowy kocyk do przenoszenia pacjenta wykonany z poliestru o gramaturze 80g/m2 i wytrzymałości max. 200kg . Wymiary 100x152cm , kolor biały . Pakowany po 50szt/op Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji ISO 13485 , ISO 9001 i ISO 14001 , wystawione przez jednostki notyfikowane. jednorazowy , biały koc do przykrycia pacjenta w rozmiarze 110x210cm z możliwością podgrzania do 60 stopni do 48 godzin , wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m2 (warstwa zew.) i poliestrowej o gramaturze 88g/m2 (wypełnienie) z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw . Szwy zgrzewane ultradźwiękowo . I klasa palności , niepylący . Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej . Opakowanie jednostkowe torba foliowa , opakowanie zbiorcze karton zawierający 30szt. Producent spełnia wymogi Systemu zarządzania Jakością dla Wyrobów medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej IOS 14001. Koszula dla pacjenta w kolorze niebieskim, nieprześwitująca , jednorazowego uzytku, z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2 cm mierzona od ramienia, wiazana z tyłu w pasie i przyszyi, wokłó szyi lamówka przechodzaca w troki, dł koszuli:110 cm +/- 2 cm, obwód 140 cm +/- 2 cm. Poły koszuli z tyłu zachodza na siebie wzajemnie. lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli. dł. troków przy szyi 2 x 40 cm +/- 2 cm. dł troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. materiał SMS o min. gramaturze 35 g/m2. Koszula wykonana z nieprzeźroczyste, miekkiej i układanej włókniny, niepylącej bez zawartości lateksu. Rozmiar M/L równowazny uniwersalnemu.pakowany po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula operacyjna dziecięca, dł 65 cm, niebieska nieprzeźroczysta, materiał SMS o min gramaturze 35g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, lamówka przy szyi przechodzi w troki do wiazania pakowana po 10 szt. opakowanie foliowe Koszula dla pacjenta wkłądana przez głowę z rozcięciem zprzodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprzexroczysta, min gramatura 35 g/m2 w rozmiarze L równowazna wymiarowi uniwersalnemu, wymiary koszuli obwód -140 cm, dł - 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm rozciecie wzdłuzne, na klatce piersiowej - tolerancja wymiarów +/- 2 cm, Pakowana po 10 szt, opakowanie foliowe majtki jednorazowe dla pacjenta z cienką, bezlateksowa gumką w pacie oraz wokłó ud, w oplocie, ciemnogranatowe nieprzeswitujące, zachwujące intymnośc pacjenta polipropylen min 40 g/m2, rozmiar uniwersalny. Dla komfortu pacjenta wysokośc majtek na lini biodra - min 10 cm. wzmocnione w kroku (podwujna warstwa włókniny) odwód w pachwinie udowej: 39 cm +/- 1 cm. opakowanie folia max 25 szt. Zamawiający zastrzega sobie dostepność rozmiary XL/XXL Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z delikatnej i oddychającej włukniny typu SMS 30 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie z gumką, kolor ciemnogranatowy, rozmiary do wybory S,M,L,XL.XXL,XXXl. pakowane pojedynczo opakowanie foliowe- spodób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru Prześcieradło chłonne jednorazowego uzytku, podfoliowane, składane, bibułowo - foliowe, 80 x 120 cm chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliesteru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE - polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznych zapobiegającym wyciekom opakowanie 25 szt. Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego uzytku, składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włukniny typu SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 obszyty lamówką w kolorze ubrania, 3 kieszenie jedna wąska u gówy szer 4 cm, dwie duze na dole bluzy, spodnie z paskiem ze wszytymi trokami, rozm od S do XXL, Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania uzytkowe dla odziezy dla bloków oparacyjnych wg normy PN-EN 13795 lub równowazne. Ubrania pakowane pojedynczo. opakjowanie foliowe - sposób zapakowania umozliwjający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem do wyboru uzytkownika 2 kolory, niebieski, zielony Jednorazowy śliniak do karmienia pacjentów z 2 taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania slimaka pod brodą pacjenta. Ślimak przylepny do ubrania pacjenta, wygodny w zakładaniu -bez potrzeby podnoszenia i poruszania głową pacjenta. Ślimaki składane, nieprzemakalne, wymiary kazdego 37x 70 cm z kieszenią w dolnej części, wysokość kieszonki 9,5 cm. Jedna biała warstwa 20 g/m2, warstwa nieprzemakalna fola PE polietylen 12 mikronów w kolorze niebieskim, Opakowanie woreczek foliowy a 100 szt Myjka podfoliowana do mycia ciała pacjenta, w postaci rekawicy bez palców, wykonana z miekkiej wysokochłonnej celulozy typu Airlaid gramatura min 5,5 g/m2, pokryta dlikatnym karbowanym wzorkiem na całej zewnetrznej powierzchni, do masowania skóry w trakcie higieny pacjenta wymiary: 16 x 23 cm Wewnatrz dodatkowo mocna warstwa nieprzemakalna z polirtylenu (PE) pakowana foliowe woreczki a 50 szt. "Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((ETO) oraz radiacyjnie (promienie gamma).Opakowanie: 50 sztuk " Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.. Wymiar ręcznika 60x80 cm, składany jeden na drugim. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma). Opakowanie: 30 sztuk. Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysoko chłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii air-laid, ( napowietrzanie włókien celulozowych.). Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze -plaster miodu. Ręcznik nie rozrywa się natychmiast po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy, bezpieczny dla skóry pacjenta. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar ręcznika 80 x 140 cm, składany. Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu ((EO) oraz radiacyjnie (promienie gamma)Opakowanie: 25 sztuk. Jednorazowe nawilżane rękawice, gotowe do mycia pacjenta leżącego, w postaci prostokąta, z możliwością włożenia dłoni do środka. Rękawica ze środkiem myjącym i pielęgnującym, o wymiarze 15x22 cm, w opakowaniu zamkniętym, zawierającym 8 sztuk. Z miękkiej i mocnej włókniny, w kolorze białym. Włóknina: 100 g/m2, ( skład: 70% poliester, 30% wiskoza ).Włóknina koniecznie teksturowana- wzór kwadratów- dla wzmocnienia efektywności mycia ciała, zapewnia zarówno oczyszczenie skóry ,jak i odpowiedni stopień jej nawilżenia.. Poziom pH neutralne. Zawiera delikatne substancje myjące oraz nawilżające. Środek pielęgnujący skórę: Tocopherylacetate (vit. E), Aloe Vera oraz Glycerin.Rękawice przebadane dermatologicznie, nie zawierają parabenów ani środków zapachowych, Ph neutralne - dodatkowo zaznaczone na opakowaniu w postaci piktogramów. Wyrób nie może zawierać phenoxyethanolu i silikonów typu dimeticon. Wyrób hypoalergiczny. Opakowanie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej 30 sek. max. 900 W, do maksymalnej temperatury 40oC. -możliwość dostosowania temperatury myjki do temperatury ciała pacjenta.(informacja na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu ). Opakowanie 8 sztuk Myjka jednorazowa do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej miękkiej, chłonnej włókniny typu Molton, ze szwem ultradźwiękowym (zapewnia to zminimalizowanie kontaktu włókniny z urządzeniami technologicznymi w fazie spajania brzegów myjki ). Myjka w kolorze białym, gramatura 80 g/m2, ( skład: 10 % polipropylen i 90 % poliester ), o wymiarach 16x23 cm. Może być stosowana do mycia dzieci w każdym wieku, w tym dla noworodków i niemowlaków.Nie ulega zniszczeniu (rozerwaniu ) w trakcie mycia. Opakowanie foliowe -woreczek a'50 szt. Łagodna i skuteczna pianka czyszcząco-pielęgnująca przeznaczona do mycia i pielęgnacji przy pacjentach mającymi problem z trzymaniem moczu i kału. Pojemnik z higienicznym rozpylaczem. Preparat oczyszcza skórę z wydalin oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Pianka o delikatnym zapachu, poziom pH - neutralny. Skutecznie usuwa bez użycia wody: pot, sole, mocz, kał oraz nieprzyjemny zapach. Nadająca się do higieny intymnej w przypadku inkontynencji- zawiera kwas mlekowy .Nie wymaga spłukiwania. Pozostawia barierę ochronną na skórze. Zawiera panthenol - o działaniu przeciwzapalnym, przyspieszający proces regeneracji naskórka, działa łagodząco na podrażnioną i zaczerwienioną skórę, Zawiera min: Bisabolol - działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, kwas mlekowy oraz wyciąg z kory i liści oczaru wirginijskiego, mający działanie ściągające, przeciwwysiękowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a także olej sojowy zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. kwas linolowy oraz gliceryna- utrzymująca wilgotność. Pojemność pojemnika: 400 ml. Jednorazowy podkład higieniczny z pulpą celulozową i absorbentem, o wymiarach 40x60 cm, chłonność 700 ml, od strony pacjenta - włóknina 11 g/m2, od dołu: warstwa nieprzemakalna - folia PE 20 g/m2. Rdzeń chłonny zbudowany z pulpy celulozowej oraz specjalnego absorbentu, wiążącego płyny. Struktura pulpy celulozowej od strony pacjenta : wzór rombów, o wymiarze boku min 5,5 cm, pozwalający na optymalne rozprowadzanie płynów, (tak aby płyny nie zbierały się pod zabezpieczaną częścią ciała.).Delikatny i miękki - nadaje się pod twarz lub jako zabezpieczenie pod delikatne części ciała. Wygodne opakowanie z uchwytem do przenoszenia.Opakowanie: 60 sztuk Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący ( szampon) i delikatną odżywką. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią , tłuszczem, żelem EEG. Nie zawiera w składzie: środków zapachowych i parabenów – zaznaczone na opakowaniu piktogramem, chlorheksydyny, simetikonu (silikon). W składzie: Diazolidinyl Urea, hamujący rozwór grzybów, pleśni oraz flory a także morpholine lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów oraz chlorek cetylpirydyny. Produkt bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka 32 cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Czepek wykonany w 70 % z PET oraz 30 % z wiskozy, Średnica czepka- 32 cm. Waga 160 g/m2. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce, przez 15-20 sekund (w opakowaniu) przy mocy 800 W. Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta, włókninowy, o wymiarach 150 cm x 220 cm., w kolorze zielono-niebieskim. Koc 3 warstwowy, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP : kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski - na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz koca biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone zgrzewem/ szwem ultradźwiękowym. Wzdłuż koca przez środek 2 szwy, zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw i nie marszczenie się koca . Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Możliwość podgrzewania do temperatury 50 stopni C.Wyrób wolny od ftalanów, niepylący--potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy, oznaczenie na etykiecie opakowania jednostkowego. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze-karton, zawiera 25 sztuk Koc ogrzewający jednorazowego użytku dla pacjenta, włókninowy, o wymiarach 110 cm x 210 cm., w kolorze zielono-niebieskim. Koc 3 warstwowy, zewnętrzne warstwy z włókniny polipropylenowej PP : kolor zielony od strony pacjenta o min. gramaturze 30 g/m2 i niebieski - na zewnątrz o min. gramaturze włókniny 30 g/m2. Wewnątrz koca biała, gruba warstwa ocieplająca, z tekstylnopodobnej, miękkiej włókniny typu Molton o gramaturze min.60 g/m2. Wszystkie 3 warstwy złączone zgrzewem/ szwem ultradźwiękowym. Wzdłuż koca przez środek 2 szwy, zapobiegające przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw i nie marszczenie się koca . Wszystkie brzegi zewnętrzne zgrzewane szerokim ściegiem w technice ultradźwiękowej. Dłuższe brzegi podwinięte i zeszyte szwem ultradźwiękowym. Możliwość podgrzewania do temperatury 50 stopni C.Wyrób wolny od ftalanów, niepylący--potwierdzone w karcie. Wyrób bez lateksowy, oznaczenie na etykiecie opakowania jednostkowego. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze-karton, zawiera 25 sztuk Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, z absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentem, wiążącym płyny.. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chłonność min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Opakowanie zawiera 30 sztuk. Opakowanie zawiera 30 sztuk, z praktycznym uchwytem do przenoszenia oraz stanowiącym dyspenser do higienicznego wyjmowania każdej sztuki. Dla potwierdzenia obiektywnej wartości chłonności podkładu należy dołączyć dokument, wydany przez niezależną jednostkę-Laboratorium "zestaw poscieli z przescieradłem Pościel koloru zielonego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g, trzyczęściowa: poszewka o wymiarze 70x80 cm, poszwa na koc/kołdrę: 200 cmx 140 cm, prześcieradło: 210x140 cm Pościel koloru zielonego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g, trzyczęściowa: poszewka o wymiarze 70x80 cm, poszwa na koc/kołdrę: 200 cmx 140 cm, prześcieradło: 210x140 cm Zestaw pościeli z prześcieradłem. Pościel koloru zielonego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g, trzyczęściowa: poszewka o wymiarze 70x80 cm, poszwa na koc/kołdrę: 200 cmx 140 cm, prześcieradło: 210x140 cm"

II.5) Główny kod CPV: 39500000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33199000-1
39520000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.01.2021, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH