Ogłoszenie nr 533611-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl / przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswlada Balzera 15, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków do dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego
Numer referencyjny: STG-271-8/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, niewysuszający i nie alergizujący, o neutralnym dla skóry pH 5,0-5,5 działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV, HCV, HIV), oparty na substancje aktywnych z trzech różnych grup chemicznych ( alkohol, QAV, kwas organiczny), bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz. Produkt leczniczy 700 0,5 L Preparat przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Oparty na wyłącznie alkoholowych (poniżej 70%) substancajch czynnych (etanolu i l-propanolu), bez pochodnych fenolowych , chlorheksydyny i kwasów organicznych, zawierający dodatki pielęgnujące, regenerujące, nawilżające skórę (pantenol, alantoinę i bisabolol). Hypoalergiczny, pozytywnie zaopiniowany (IMiDz) do stosowania na oddzialach noworodkowych i położniczych. Spektrum działania B, Tbc, MRSA F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Noro, Adeno ). Produkt leczniczy. 700 0,5 L Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: B,F,Tbc,V (HBV,HCV,HIV , Rota,Noro, Adeno, Polio). Preparat z wbudowana pompką. 100 0,5 L Płyn do higienicznego mycia rąk i dekolonizacyjnego mycia ciała, łącznie z włosami u pacjentów z MRSA. Bójczy wobec bakterii i drozdży (warunki brudne) w czasie 30 s skuteczny wobec wirusów oslonionych (wł. HIV, HBV, HCV) w 60 s. Testowany zgodnie z zaleceniami 01/2004 RKI Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych. Posiada działanie do 24 godz.Preparat zawiera substancje nawilżające i pilelegnujące skóre. Nie wymaga spłupiwania. Zawiera diglukoniam chlorheksydyny i chlorek didecylodimetyloamonum . 400 0,5 L Preparat na bazie diglukonianu chlorheksydyny 3% do 4 % z dodatkiem alkoholu etylowego, przeznaczonych do higienicznegj i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegiem. Bez zawartości pochodnych biguanidyny, izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii, grzybów oraz HIV i HBV 200 0,5 L Preparat stosowany do dezynfekcji skóry oraz w antyseptyce błon śluzowych, ran, oparzeń. Wodny roztwór pvp-jodu 7,5g/100g, mający również zastosowanie, w zależności od rozcieńczenia, w antyseptycznym myciu ciała, płukaniu ran, odleżyn, zgorzeli o szerokim spektrum bójczym; B, Tbc, F, P, V oraz S i pierwotniaki. Produkt leczniczy 10 250 ml Preparat barwiony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników, zawierający alkilopoliglikozydy oraz składniki pielęgnujące. Niezawierający mydła, dzięki zawartości kwasu cytrynowego o lekko kwaśnym pH 5,0, usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany dermatologiczne. Kompatybilny (od jednego producenta) z preparatami do dezynfekcji rąk z poz. 1 200 0,5 L Preparat stosowany do dezynfekcji skóry oraz w antyseptyce błon śluzowych, ran, oparzeń. Wodny roztwór pvp-jodu 7,5g/100g, mający również zastosowanie, w zależności od rozcieńczenia, w antyseptycznym myciu ciała, płukaniu ran, odleżyn, zgorzeli o szerokim spektrum bójczym; B, Tbc, F, P, V oraz S i pierwotniaki. Produkt leczniczy 10 1 L Emulsja typu woda w oleju o działaniu natłuszczającym i regeneracyjnym, zawierająca witaminę E, przeznaczona do pielęgnacji rąk i całego ciała, przetestowana dermatologiczne. Produkt kompatybilny (od jednego producenta) z preparatami do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 7 100 0,5L Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, diglukonian chlorheksydyny o pH 5-7. Bez zawartości jodu. W smakach oryginalnym i miętowym. 220 300 ml Wyrób medyczny gotowy do użycia, do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz). Preparat na bazie alkoholi (z wyjątkiem etanolu) z dodatkiem amfotenzydów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych fenolowych i biguanidynowych oraz chlorheksydyny. Czas i spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota) - do 1min, Tbc - do 5 min, Noro, Papova - do 10 min. 500 650 ml za spryskiwaczem Spirytus skażony hibitanem 20 0,5 L Spirytus skażony hibitanem 40 1 L Alkoholowy preparat do dezynfekcji stóp, obówia, gotowy do uzycia.Zawierające min 3 substancje aktywne. Posiada własciwości chamujące wydzielanie potu, usuwa nieprzyjemne zapachy. Spektrum działabia B, F 60 360 ml Preparat tlenowy, w proszku do sporządzania roztworów roboczych z użyciem wody wodociągowej. Do dezynfekcji, oraz do zasypywania rozlanych płynów ustrojowych. Opakowanie do sporządzania max 10 litrów roztworu roboczego. Zanik barwy roztworu roboczego świadczy o spadku jego aktywności. Zakres działania B, F, V w czasie 15 min (powierzchnie czyste). 10 200 g Preparat tlenowy, w proszku skuteczny wobec pałeczek Salmonelli i gronkowców. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarze żywnościowym (roztwór roboczy 0,5%) oraz jaj (roztwór roboczy 1%). Roztwór roboczy barwny, zmiana intensywności barwy świadczy o spadku aktywności roztworu. 10 200 g Emulsja do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry rąk i ciała, nie zawiera barwników i mydła, hypoalergiczna o neutralnym dla skóry pH 5 - 6. Zawiera białka powierzchniowo czynne , betainy oraz łagodzącą podrażnienia skóry alantoinę. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 200 500 ml Emulsja do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry rąk i ciała, nie zawiera barwników i mydła, hypoalergiczna o neutralnym dla skóry pH 5 - 6. Zawiera białka powierzchniowo czynne , betainy oraz łagodzącą podrażnienia skóry alantoinę. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 20 1 L Emulsja do codziennej pielęgnacji rąk i skóry, zawierająca bisabolol i dekspantenol. Nie zawiera barwników i parabenów, o pH ok. 6. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 40 500 ml Sterylny preparat gotowy do użycia bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania ran oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z ran w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, octenidyna. Wyrób medyczny 10 350 ml Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała, szczególnie w przypadku MRSA, usuwania nieprzyjemnych zapachów. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny , bez zawartości chlorheksydyny i octenidyny. Może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu. Nie wymaga spłukiwania i zmywania. Wyrób medyczny 10 500 ml Gaziki z włókniny polipropylenowo-celulozowej, do oczyszczania skóry, nasączone alkoholem izopropylowym 70% gaziki o wymiarach 32,5mm x 30mm złożone i 65mm x 30mm rozłożone, pakowane każdy pojedynczo. Wyrób medyczny 700 1 op. =100 szt. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym. Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol. Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) ma możliwość późniejsze uzupełnienie. Wyrób medyczny 30 1 op = 90 szt. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym. Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol. Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) uzupełnieniając-wkład. Wyrób medyczny 200 1 op. = 90 szt. Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu ( do 20% ) i QAV. Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz (lub instytutu 50 750 ml Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy 20 250 ml Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy 30 1 L Barwiony preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy 200 1 L Preparat hlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek. Przeznaczony do dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych, również obciążony materiałem organicznym. Mozliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem spotobójczym, praparat skuteczny w stosunku do Cl, diff. (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niz 15 min., według En 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%). max stężenia aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stężeniu uzytkowym w podanym zakresie działania - do 2000 ppm. Neutralne lub zasadowe pH roztworu uzytkowego = 7,0 - 8,0 wymagane oznakowanie miarki do inaktywacji materiału biologicznego. 120 1 op. = 300 tab. Preparat myjąvo - dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych, również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych, (pozytywna opinia kliniczna IMiDZ); niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych; oparty na glukoprotaminie. Czas i sprktrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV) - 15 min., B (włącznie z MRSAi TBC), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV, SF40) - 30 min. B (włącznie z MRSAi TBC), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV, SF40, Adeno, Papowa) - do 1 godz. Wymagana deklaracja zgodności CE 30 6 L kanister Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran, w granulacie, służący do zasypywania plam krwii, wydalin, wydzielin; działający na bakterie, wirusy, grzyby, TBC, w czasie do 2 min. 20 500 g Płynny środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością , zawierający podhloryn sodu, zawartośc chloru w 1 L ok. 48 g. działa na bakterie, grzyby, wirusy 5 2 L Płynny środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością , zawierający podhloryn sodu, zawartośc chloru w 1 L ok. 48 g. działa na bakterie, grzyby, wirusy 10 5 L Preparat do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym. Produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (bójczość wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV), Tbc w czasie do 30 sek. 2 250 ml z atomizerem Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów ).Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. 25 2 L Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów ).Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. 5 10 kg Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.- badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. 200 100 szt Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (Polio, Adeno, Noro (mysi)), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.; Cl. Difficile R027 – 15 min. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem 0,75l 100 750 ml Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropyleny 48 1 op. = 100 szt. Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropyleny. Wkład uzupełniający. 1 op. 100 szt. 120 1 op. = 100 szt. Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 80 szt chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g / m2, wykonane z polyesteru 10 1 op = 80 szt. Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcjimałych i trudno dostepnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie na bazie etanolu i QAV, niezawierający fenoli i aldehydow o przyjemnym zapachu, spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V,(HBV/HIV, HCV,BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARA, H5N1) w czasie 1 min, Noro ( MNV) - 5min., aspergilus Niger - 30 min. Może byc dozowany w postaci piany 800 1 L ze spryskiwaczem Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzowa i graniczącą z nią skórą, na bazie fenoksyetanolu i dichlorowodorku octenidyny, bez zawartości jodu, działanie na B, MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, F, drożdżaki, pierwotniaki, V, Herpes simplex, HBV, HIV 70 250 ml Antybakteryjna (MRSA) emulsja do mycia ciała i włsów o ph neutralnym dla skóry oparta na chlorowodorku octenidyny z dodatkiem substancji pielegnujących jak alantolina 140 500 ml Żel do nawilżania i oczyszczania ran, również oparzeniowych, ułatwiający wymiane opatrunku, bezbarwny, bezwonny zawiera dichlorowodorek octenidyny. 10 20 ml z aplikatorem Płyn do irygacji ran, nawilża i oczyszcza rane, usówa biofiln. Zawiera dichlotowodorek octinidyny. Aktywny przez 8 tygodni od otwarcia 5 350 ml Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzowa i graniczącą z nią skórą, na bazie fenoksyetanolu i dichlorowodorku octenidyny, bez zawartości jodu, działanie na B, MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, F, drożdżaki, pierwotniaki, V, Herpes simplex, HBV, HIV 600 1 L Płynny trój-enzymatyczny preparat w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych . Mający zastosowanie również w myjkach ultradziwękowych. Aktywny w stosunku do bakterii , grzybów, prątków (M.Tuberculosis) i wirusów (HIV,HCV,HBV,Herpes,Vaccinia) do 5 minut. Preparat nie może zawierać alkiloamin. Potwierdzony badaniami (dołączyć do oferty) brak korozji wżernej. 35 kanister 5 L (1 pompka na 4 kanistry) Preparat w systemie zamknietym na bazie trzech alkoholi (etylowy 70g, propylowy 10g, butylowy 1g) w płynie do chirurgicznej i hibienicznej dezynfekcji rak, bez konserwantów i barwników, zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczajacych skórę. W tym glicerol, mleczan alkilowany, glikon propylenowy. Spektrum B, F, Tbc, V (w tym Polio, Adeno). Konfekcjonowane w jednorazowe woreczki z zastawką dozujacą uniemozliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z mydłem w systemie zamknietym w poz. 3 100 700 ml (woreczek) Delikatne mydło w systemie zamkniętym do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, kąpieli noworodków, o naturalnym dla skóry pH=5,5. Preparat nie może zawierac: konserwantów, substancji bakteriostatycznych,barwników i substancji zapachowych. Z możliwoscia stosowania przy zapaleniu pieluszkowym skóry.Konfekcjonowane w jednorazowe woreczki z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z preparatem w poz. 2 i 4 170 700 ml (woreczek) Preparat w systemie zamkniętym na bazie trzech alkoholi ( min. 80 g w 100 g preparatu ) w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, bez konswerantów i barwników , zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczających skórę. Spektrum działania: B,Tbc,F,V(HIV,HCV,HBV). W jednorazowych woreczkach, z zastawką dozującą i uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z mydłem w systemie zamknietym z poz. 3 40 700 ml (woreczek) Preparat gotowy do użycia w piance do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks trójenzymatyczny (amylaza,lipaza,proteaza),polihexanid Spektrum działania: bakterie i grzyby 5min,wirusy ( HIV,HBV,HCV),Tbc w czasie 120min. 10 750 ml (butelka z aplikatorem pianowym) Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcieraia. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol).Spektrum działania: B,Tbc,F,V ( Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Butelka prostopadłościenna 500 ml. pasująca do dozowników typu dermados. 100 Butelka 500 ml Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcieraia. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol).Spektrum działania: B,Tbc,F,V ( Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Worek 700 ml. pasująca do dozowników Sterisol. 60 Worek 700 ml Emulska (olek w wodzie ) do pielęgnacji suchek, zniszczonej skóry rąk o przyjemnym zapachu, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk przczeli i kompleks witamin C, E, F. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia na skórze. Przebadana dermatologiczneie, zakres badan zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC. pH 5,5 - 6,4. Opakowanie 500 ml dopasowane do dozowników typu dermados 10 500 ml

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-29, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: dezynfekcja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, niewysuszający i nie alergizujący, o neutralnym dla skóry pH 5,0-5,5 działający na bakterie (włącznie z Tbc), grzyby, wirusy (wirus opryszczki, Rota, HBV, HCV, HIV), oparty na substancje aktywnych z trzech różnych grup chemicznych ( alkohol, QAV, kwas organiczny), bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Posiadający pozytywną opinię kliniczną IMiDz. Produkt leczniczy 700 0,5 L Preparat przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Oparty na wyłącznie alkoholowych (poniżej 70%) substancajch czynnych (etanolu i l-propanolu), bez pochodnych fenolowych , chlorheksydyny i kwasów organicznych, zawierający dodatki pielęgnujące, regenerujące, nawilżające skórę (pantenol, alantoinę i bisabolol). Hypoalergiczny, pozytywnie zaopiniowany (IMiDz) do stosowania na oddzialach noworodkowych i położniczych. Spektrum działania B, Tbc, MRSA F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Noro, Adeno ). Produkt leczniczy. 700 0,5 L Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: B,F,Tbc,V (HBV,HCV,HIV , Rota,Noro, Adeno, Polio). Preparat z wbudowana pompką. 100 0,5 L Płyn do higienicznego mycia rąk i dekolonizacyjnego mycia ciała, łącznie z włosami u pacjentów z MRSA. Bójczy wobec bakterii i drozdży (warunki brudne) w czasie 30 s skuteczny wobec wirusów oslonionych (wł. HIV, HBV, HCV) w 60 s. Testowany zgodnie z zaleceniami 01/2004 RKI Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych. Posiada działanie do 24 godz.Preparat zawiera substancje nawilżające i pilelegnujące skóre. Nie wymaga spłupiwania. Zawiera diglukoniam chlorheksydyny i chlorek didecylodimetyloamonum . 400 0,5 L Preparat na bazie diglukonianu chlorheksydyny 3% do 4 % z dodatkiem alkoholu etylowego, przeznaczonych do higienicznegj i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegiem. Bez zawartości pochodnych biguanidyny, izopropanolu. Skuteczny wobec bakterii, grzybów oraz HIV i HBV 200 0,5 L Preparat stosowany do dezynfekcji skóry oraz w antyseptyce błon śluzowych, ran, oparzeń. Wodny roztwór pvp-jodu 7,5g/100g, mający również zastosowanie, w zależności od rozcieńczenia, w antyseptycznym myciu ciała, płukaniu ran, odleżyn, zgorzeli o szerokim spektrum bójczym; B, Tbc, F, P, V oraz S i pierwotniaki. Produkt leczniczy 10 250 ml Preparat barwiony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, na bazie syntetycznych składników, zawierający alkilopoliglikozydy oraz składniki pielęgnujące. Niezawierający mydła, dzięki zawartości kwasu cytrynowego o lekko kwaśnym pH 5,0, usuwający pozostałości po maściach. Przetestowany dermatologiczne. Kompatybilny (od jednego producenta) z preparatami do dezynfekcji rąk z poz. 1 200 0,5 L Preparat stosowany do dezynfekcji skóry oraz w antyseptyce błon śluzowych, ran, oparzeń. Wodny roztwór pvp-jodu 7,5g/100g, mający również zastosowanie, w zależności od rozcieńczenia, w antyseptycznym myciu ciała, płukaniu ran, odleżyn, zgorzeli o szerokim spektrum bójczym; B, Tbc, F, P, V oraz S i pierwotniaki. Produkt leczniczy 10 1 L Emulsja typu woda w oleju o działaniu natłuszczającym i regeneracyjnym, zawierająca witaminę E, przeznaczona do pielęgnacji rąk i całego ciała, przetestowana dermatologiczne. Produkt kompatybilny (od jednego producenta) z preparatami do dezynfekcji rąk z poz. 1 i 7 100 0,5L Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, diglukonian chlorheksydyny o pH 5-7. Bez zawartości jodu. W smakach oryginalnym i miętowym. 220 300 ml Wyrób medyczny gotowy do użycia, do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni, również na oddziałach pediatrycznych (pozytywna opinia kliniczna IMiDz). Preparat na bazie alkoholi (z wyjątkiem etanolu) z dodatkiem amfotenzydów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych fenolowych i biguanidynowych oraz chlorheksydyny. Czas i spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota) - do 1min, Tbc - do 5 min, Noro, Papova - do 10 min. 500 650 ml za spryskiwaczem Spirytus skażony hibitanem 20 0,5 L Spirytus skażony hibitanem 40 1 L Alkoholowy preparat do dezynfekcji stóp, obówia, gotowy do uzycia.Zawierające min 3 substancje aktywne. Posiada własciwości chamujące wydzielanie potu, usuwa nieprzyjemne zapachy. Spektrum działabia B, F 60 360 ml Preparat tlenowy, w proszku do sporządzania roztworów roboczych z użyciem wody wodociągowej. Do dezynfekcji, oraz do zasypywania rozlanych płynów ustrojowych. Opakowanie do sporządzania max 10 litrów roztworu roboczego. Zanik barwy roztworu roboczego świadczy o spadku jego aktywności. Zakres działania B, F, V w czasie 15 min (powierzchnie czyste). 10 200 g Preparat tlenowy, w proszku skuteczny wobec pałeczek Salmonelli i gronkowców. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w obszarze żywnościowym (roztwór roboczy 0,5%) oraz jaj (roztwór roboczy 1%). Roztwór roboczy barwny, zmiana intensywności barwy świadczy o spadku aktywności roztworu. 10 200 g Emulsja do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry rąk i ciała, nie zawiera barwników i mydła, hypoalergiczna o neutralnym dla skóry pH 5 - 6. Zawiera białka powierzchniowo czynne , betainy oraz łagodzącą podrażnienia skóry alantoinę. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 200 500 ml Emulsja do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej lub wrażliwej skóry rąk i ciała, nie zawiera barwników i mydła, hypoalergiczna o neutralnym dla skóry pH 5 - 6. Zawiera białka powierzchniowo czynne , betainy oraz łagodzącą podrażnienia skóry alantoinę. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 20 1 L Emulsja do codziennej pielęgnacji rąk i skóry, zawierająca bisabolol i dekspantenol. Nie zawiera barwników i parabenów, o pH ok. 6. Preparat kompatybilny (od jednego producenta) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 2 40 500 ml Sterylny preparat gotowy do użycia bezzapachowy, nie wykazujący działania bójczego. Zawierający poliheksanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania ran oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z ran w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, octenidyna. Wyrób medyczny 10 350 ml Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała, szczególnie w przypadku MRSA, usuwania nieprzyjemnych zapachów. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny , bez zawartości chlorheksydyny i octenidyny. Może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu. Nie wymaga spłukiwania i zmywania. Wyrób medyczny 10 500 ml Gaziki z włókniny polipropylenowo-celulozowej, do oczyszczania skóry, nasączone alkoholem izopropylowym 70% gaziki o wymiarach 32,5mm x 30mm złożone i 65mm x 30mm rozłożone, pakowane każdy pojedynczo. Wyrób medyczny 700 1 op. =100 szt. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym. Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol. Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) ma możliwość późniejsze uzupełnienie. Wyrób medyczny 30 1 op = 90 szt. Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o działaniu antybakteryjnym. Zawierające w swoim składzie jako substancje aktywne: 1 – propanol i 2 – propanol. Nadające się do dezynfekcji foteli (np. stomatologicznych, ginekologicznych). Spektrum działania B,F,Tbc,V (Adeno, Papowa, Rota) uzupełnieniając-wkład. Wyrób medyczny 200 1 op. = 90 szt. Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu ( do 20% ) i QAV. Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz (lub instytutu 50 750 ml Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy 20 250 ml Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy 30 1 L Barwiony preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczaniu skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, będący mieszaniną wyłącznie alkoholowych substancji czynnych (w tym etanol), Nie zawierający nadtlenku wodoru i pochodnych fenolowych, z możliwością stosowania na skórę noworodków i niemowląt (zapis w CHPL). Spektrum działania: B, V, Tbc, F. Produkt leczniczy 200 1 L Preparat hlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek. Przeznaczony do dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych, również obciążony materiałem organicznym. Mozliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem spotobójczym, praparat skuteczny w stosunku do Cl, diff. (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niz 15 min., według En 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%). max stężenia aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stężeniu uzytkowym w podanym zakresie działania - do 2000 ppm. Neutralne lub zasadowe pH roztworu uzytkowego = 7,0 - 8,0 wymagane oznakowanie miarki do inaktywacji materiału biologicznego. 120 1 op. = 300 tab. Preparat myjąvo - dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych, również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych, (pozytywna opinia kliniczna IMiDZ); niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych; oparty na glukoprotaminie. Czas i sprktrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV) - 15 min., B (włącznie z MRSAi TBC), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV, SF40) - 30 min. B (włącznie z MRSAi TBC), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, herpes, Vakzinia, BVDV, SF40, Adeno, Papowa) - do 1 godz. Wymagana deklaracja zgodności CE 30 6 L kanister Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran, w granulacie, służący do zasypywania plam krwii, wydalin, wydzielin; działający na bakterie, wirusy, grzyby, TBC, w czasie do 2 min. 20 500 g Płynny środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością , zawierający podhloryn sodu, zawartośc chloru w 1 L ok. 48 g. działa na bakterie, grzyby, wirusy 5 2 L Płynny środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością , zawierający podhloryn sodu, zawartośc chloru w 1 L ok. 48 g. działa na bakterie, grzyby, wirusy 10 5 L Preparat do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia 2% roztwór diglukonianu chlorheksydyny w alkoholu etylowym. Produkt biobójczy. Spektrum działania: B, F (bójczość wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV), Tbc w czasie do 30 sek. 2 250 ml z atomizerem Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów ).Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. 25 2 L Preparat w postaci proszku bez zwartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, zawierający nadwęglanu sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów (pozytywna opinia firmy Olympus lub/i Karl Storz). Preparat można stosować w oddziałach neonatologicznych (dezynfekcja inkubatorów ).Przygotowanie roztworu w wodzie wodociągowej max. o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia instytutu MiDZ w obszarze dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania: B, F, V, Tbc*- 30 min B,F,V,Tbc*,S- 6 h (z aktywatorem)* M.Tuberculosis. 5 10 kg Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.- badania roztworu odciśniętego z chusteczek. Opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. 200 100 szt Sporobójcza, gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniająca wymogi normy EN16615 i EN14476. Spektrum działania: B, F (grzybobójcze), V (Polio, Adeno, Noro (mysi)), Tbc, S (Cl. Difficile) w czasie do 5 min.; Cl. Difficile R027 – 15 min. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem 0,75l 100 750 ml
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: dezynfekcja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropyleny 48 1 op. = 100 szt. Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g / m2 wykonanych z polipropyleny. Wkład uzupełniający. 1 op. 100 szt. 120 1 op. = 100 szt. Chysteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medyczncyh włącznie z głowicami USG i optykamiendoskopowymi na bazie czwartorzędowych związkówamonowych, spektrum dzialania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V, (HBV, HIV, HVC, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek.Popowa / Polyoma - 2 min, roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 80 szt chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g / m2, wykonane z polyesteru 10 1 op = 80 szt. Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcjimałych i trudno dostepnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracie na bazie etanolu i QAV, niezawierający fenoli i aldehydow o przyjemnym zapachu, spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F, V,(HBV/HIV, HCV,BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARA, H5N1) w czasie 1 min, Noro ( MNV) - 5min., aspergilus Niger - 30 min. Może byc dozowany w postaci piany 800 1 L ze spryskiwaczem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: dezynfekcja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzowa i graniczącą z nią skórą, na bazie fenoksyetanolu i dichlorowodorku octenidyny, bez zawartości jodu, działanie na B, MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, F, drożdżaki, pierwotniaki, V, Herpes simplex, HBV, HIV 70 250 ml Antybakteryjna (MRSA) emulsja do mycia ciała i włsów o ph neutralnym dla skóry oparta na chlorowodorku octenidyny z dodatkiem substancji pielegnujących jak alantolina 140 500 ml Żel do nawilżania i oczyszczania ran, również oparzeniowych, ułatwiający wymiane opatrunku, bezbarwny, bezwonny zawiera dichlorowodorek octenidyny. 10 20 ml z aplikatorem Płyn do irygacji ran, nawilża i oczyszcza rane, usówa biofiln. Zawiera dichlotowodorek octinidyny. Aktywny przez 8 tygodni od otwarcia 5 350 ml Preparat przeznaczony do dezynfekcji w przypadku krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzowa i graniczącą z nią skórą, na bazie fenoksyetanolu i dichlorowodorku octenidyny, bez zawartości jodu, działanie na B, MRSA, Chlamydium, Mycoplasma, F, drożdżaki, pierwotniaki, V, Herpes simplex, HBV, HIV 600 1 L
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: dezynfekcja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płynny trój-enzymatyczny preparat w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych . Mający zastosowanie również w myjkach ultradziwękowych. Aktywny w stosunku do bakterii , grzybów, prątków (M.Tuberculosis) i wirusów (HIV,HCV,HBV,Herpes,Vaccinia) do 5 minut. Preparat nie może zawierać alkiloamin. Potwierdzony badaniami (dołączyć do oferty) brak korozji wżernej. 35 kanister 5 L (1 pompka na 4 kanistry) Preparat w systemie zamknietym na bazie trzech alkoholi (etylowy 70g, propylowy 10g, butylowy 1g) w płynie do chirurgicznej i hibienicznej dezynfekcji rak, bez konserwantów i barwników, zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczajacych skórę. W tym glicerol, mleczan alkilowany, glikon propylenowy. Spektrum B, F, Tbc, V (w tym Polio, Adeno). Konfekcjonowane w jednorazowe woreczki z zastawką dozujacą uniemozliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z mydłem w systemie zamknietym w poz. 3 100 700 ml (woreczek) Delikatne mydło w systemie zamkniętym do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, kąpieli noworodków, o naturalnym dla skóry pH=5,5. Preparat nie może zawierac: konserwantów, substancji bakteriostatycznych,barwników i substancji zapachowych. Z możliwoscia stosowania przy zapaleniu pieluszkowym skóry.Konfekcjonowane w jednorazowe woreczki z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z preparatem w poz. 2 i 4 170 700 ml (woreczek) Preparat w systemie zamkniętym na bazie trzech alkoholi ( min. 80 g w 100 g preparatu ) w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, bez konswerantów i barwników , zawierający dodatek substancji nawilżających i natłuszczających skórę. Spektrum działania: B,Tbc,F,V(HIV,HCV,HBV). W jednorazowych woreczkach, z zastawką dozującą i uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Kompatybilny z mydłem w systemie zamknietym z poz. 3 40 700 ml (woreczek) Preparat gotowy do użycia w piance do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks trójenzymatyczny (amylaza,lipaza,proteaza),polihexanid Spektrum działania: bakterie i grzyby 5min,wirusy ( HIV,HBV,HCV),Tbc w czasie 120min. 10 750 ml (butelka z aplikatorem pianowym) Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcieraia. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol).Spektrum działania: B,Tbc,F,V ( Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Butelka prostopadłościenna 500 ml. pasująca do dozowników typu dermados. 100 Butelka 500 ml Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcieraia. Postać: hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.70% (etanol, izopropanol).Spektrum działania: B,Tbc,F,V ( Polio,Adeno, HIV,HCV,HBV). Czas działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna i bisabolol. Worek 700 ml. pasująca do dozowników Sterisol. 60 Worek 700 ml Emulska (olek w wodzie ) do pielęgnacji suchek, zniszczonej skóry rąk o przyjemnym zapachu, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk przczeli i kompleks witamin C, E, F. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia na skórze. Przebadana dermatologiczneie, zakres badan zgodny z Europejską Dyrektywą Kosmetyczną 76/768/EEC. pH 5,5 - 6,4. Opakowanie 500 ml dopasowane do dozowników typu dermados 10 500 ml
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: