Ogłoszenie nr 558673-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: dostawa leków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.klinika.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl /przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswlada Balzera 15, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków
Numer referencyjny: STG-271-13/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE test paskowy 50 pasków ACEMETACIN kaps retard 0,09g x 20 kaps ACENOCOUMAROL tabl 0,004g x 60 tabl ACETYLOSALICYLIC ACID tabl rozp. 0,3g x 20 tabl ACETYLSALICYLIC ACID tabl dojelitowe 0,075g x 60 tabl ACICLOVIR tabl 0,2g x 30 tabl ACICLOVIR krem 5% 5 g ACICLOVIR tabl 0,8g x 30 tabl ACIDOLAC saszetki 3g x 10 torebek ACNOSAN T płyn 80 g ACTIVON żel 25 g ADDAMEL N inj. 10 ml x 20 amp ADDIPHOS inj. 20ml x 10 fiol AKUTOL aerozol 60ml ALANERV kaps 30 kaps ALBUMIN inj. 20% 100 ml ALBUMIN inj. 20 % 50 ml ALENDRONIC ACID tabl 0,07g x 4 tabl ALFUZOSINI H/CHL tabl 0,01g x 30 tabl ALLANTOINE maść 2% 30 g ALLANTOINE + DEXPANTHENOL krem 35 g ALLOPURINOL tabl 0,3g x 30 tabl ALLOPURINOL tabl 0,1g x 30 tabl ALOE CAPENSIS+FRANGULAE CORTICIS tabl draż 20 tabl ALPRAZOLAM tabl 0,5mg x 30 tabl ALUMINIUM ACETOTARTRATE żel 1% 75 g ALUMINIUM PHOSPHATE zawiesina 4,5% 250g AMBROXOL syrop 0,015g/5ml 150ml AMBROXOL tabl 0,03g x 20 tabl AMBROXOL inj. 0,015g/2 ml x 5 amp AMBROXOL płyn 0,0075g/1ml 100 ml AMIKACIN inj. 0,25g/2ml 1 fiolka AMIKACIN inj. 0,5g/2 ml 1 fiolka AMIKACIN inj. 1g/4ml 1 fiolka AMIKACIN krople do oczu 0,3% 5 ml AMILORIDUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM tabl 5+50mg x 50 tabl AMINOMEL E 10 inj. 10% 500 ml AMINOSTERIL N-HEPA 8% inj. 8% 500 ml AMINOVEN INFANT 10% inj. 10% 100 ml AMIODARONE tabl 0,2g x 60 tabl AMITRIPTYLINE tabl 0,01g x 60 tabl AMITRIPTYLINE tabl 0,025g x 60 tabl AMLODIPINE tabl 0,01g x 30 tabl AMLODIPINE tabl 0,005g x 30 tabl AMOXICILLIN tabl rozpuszczalne 1g x 20 tabl AMOXICILLIN+AC.CLAVUL. inj. 1,2g x 1 fiol AMPICILLIN inj. 1 g x 1 fiol AMPICILLIN inj. 2 g x 1 fiol ANTAZOLINE inj. 0,1g/2ml x 10 amp ANTHODIUM CHAMOMILLAE tor. Expr 1,5g x 30 tor AQUA PRO INJECTIONE inj. 10 ml x 100 amp polietylen ARCALEN maśc 30 g ASCORBIC ACID krople 0,1g/1ml 40ml ASCORBIC ACID tabl draż 0,2g x 60 tabl ASCORBIC ACID inj. 0,5g/5ml x 10 amp ASCORBIC ACID UNIPHAR WITAMINA C FORTE 1000 tabl mus. 1g x 20 tabl musuj. ASPARGIN tabl 75 tabl ATROPINE inj. 0,001g/1ml x 10 amp ATROPINE inj. 0,5mg/1ml x 10 amp AZITHROMYCIN tabl 0,5gx 3 tabl AZULAN płyn 100 g BACLOFEN tabl 0,01g x 50 tabl BACLOFEN tabl 0,025g x 50 tabl BANEOCIN maść 20g BENELYTE 250 ml inj. 250 ml BENZINUM płyn 1000 ml BENZYLPENICILLIN inj. 3 mln j.m x 1 fiol BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM tabl 0,008g x 30 tabl BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE inj. 0,004g/1ml 1 amp BETAMETHASONUM inj. 0,007g/1ml x 5 amp BISACODYL czopki 0,01g x 5 czopków BORIC ACID płyn 3% 200ml BROMHEXINE syrop 0,004g/5ml 120ml BROMHEXINE tabl 0,008g x 40 tabl BUDESONIDE aerozol 0,2mg x 200 dawek BUDESONIDE kaps 0,4mg x 60 kaps BUDESONIDE PULMICORT zawiesina 0,001g/2ml x 20 poj BUDESONIDE PULMICORT zawiesina 0,25mg/2ml x 20 poj BUDESONIDE PULMICORT zawiesina 0,5mg/2ml x 20 poj BUPIVACAINE inj. 0,5% 0,05g/10ml x 10 amp BUPIVACAINE MARCAINE SPINAL HEAVY inj. 0,5% 0,02g/4ml x 5 fiol BUPRENORPHINE tabl podjęzykowe 0,2mg x 30 tabl BUPRENORPHINE plastry 35mcg/h 0,02g x 5 plastrów BUPRENORPHINE plastry 52,5mcg/h 0,03g x 5 plastrów CALCIUM syrop 150g CALCIUM + VIT.C tabl mus x 16 tabl CALCIUM CHLORIDE inj. 67mg/ml x 10 amp a 10 ml CALCIUM GLUCONATE inj. 1g/10ml x 10 amp CAPTOPRIL tabl 0,0125g x 30 tabl CAPTOPRIL tabl 0,025g x 30 tabl CARBAMAZEPINE tabl 0,2g x 50 tabl CARBO ACTIVATUS tabl 0,3g x 20 tabl CARVEDILOL tabl 0,0125g x 30 tabl CEFAZOLIN inj. 1g 1 fiol CEFOTAXIME inj. 1g 1 fiol CEFTAZIDIME inj. 1g x 1 fiol CEFTRIAXONE inj. 1 g x 1 fiol CEFUROXIME inj. 0,75g 1 fiol CEFUROXIME inj. 1,5g 1 fiol CEFUROXIME AXETIL zawiesina 0,25g/5 ml 50ml CEFUROXIME AXETIL tabl 0,25g x 10 tabl CETIRIZINE tabl 0,01g x 30 tabl CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE tabl do ssania 0,0015g x24 tabl CHLORAMPHENICOL maść 2% 5 g CHLORQUINALDOL maść 3% 20g CHLORQUINALDOL tabl 0,002g x 20 tabl CHOLINE SALICYLATE tabl 0,15g x 16 tabl CHOLINE SALICYLATE krople do uszu 20% 10 g CHOLINE SALICYLATE tabl bez cukru 0,15g x 16 tabl CICLESONIDE aerozol 0,16mg/dawkę 60 dawek CIPROFLOXACIN tabl 0,5g x 10 tabl CIPROFLOXACIN tabl 0,25g x 10 tabl CIPROFLOXACIN inj. 1% 0,1g/10ml x 10 amp CISATRACURIUM inj. 0,005g/2,5ml x 5 amp CISATRACURIUM inj. 0,01g/5ml x 5 amp CITALOPRAM tabl 0,01g x 28 tabl CLARITHROMYCIN tabl 0,25g x 16 tabl CLARITHROMYCIN inj. 0,5g x 1 fiol CLEMASTINE inj. 0,002g/2ml x 5 amp CLEMASTINE syrop 0,001g/10ml 100ml CLEMASTINE tabl 0,001g x 30 tabl CLINDAMYCIN zawiesina 0,075g/5 ml 80ml=32g CLINDAMYCIN żel 1% 15g CLOMETHIAZOLE kaps 0,3gx 100 kaps CLONAZEPAM inj. 0,001g/1ml x 10 amp CLONIDINE tabl 0,075mg x 50 tabl CLOTRIMAZOLE krem 1% 20g CLOXACILLIN tabl 0,5g x 16 tabl CLOXACILLIN inj. 1g 1 fiol COLCHICINE draż. 0,5mg x 20 draż COLISTIN inj. 1mln j. 1 fiol COLLAGENASUM+CLOSTRIPAINUM maść 20g CUBITAN płyn różne smaki 200 ml CYANOCOBALAMIN tabl 5ug x 100 tabl CYANOCOBALAMIN inj. 0,001g/2ml x 5 amp CYCLO 3 FORT kaps 0,150g x 30 tabl DENTOSEPT płyn 100g DESMOPRESSIN inj. 0,004mg/1ml x 10 amp DESMOPRESSIN liofilizat doustny 0,06mg x 30 liofilizatów DEXAMETHASONE tabl 0,001g x 20 tabl DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE inj. 0,004g/1ml x 10 amp DEXKETOPROFEN tabl 0,025g x 30 tabl DEXKETOPROFEN inj. 0,05g/2ml x 5 amp DEXMEDETOMIDINE inj. 0,2mg/2 ml x 25 amp DEXMEDETOMIDINE inj. 0,2mg/2ml x 5 amp DEXPANTHENOL żel do oczu 5 % 10 g DEXPANTHENOL pianka 5% 150 ml DIASIP płyn 200 ml DIAZEPAM tabl 0,005g x 20 tabl DIAZEPAM inj. 0,01g/2ml x 5 amp DIAZEPAM tabl 0,002g x 20 tabl DIAZEPAM wlewki 0,005g/2ml x 5 wlewek DIAZEPAM zawiesina 0,002g/5ml 100 g DICLOFENAC czopki 0,1g x 10 czopków DICLOFENAC inj. 0,075g/3 ml x 10 amp DICLOFENAC tabl o zmod. uwaln. 0,15g x 20 tabl DICLOFENAC czopki 0,05g x 10 czopków DICLOFENAC tabl 0,05g x 50 tabl DICLOFENAC tabl o zmod. uwaln. 0,075g x 20 tabl DICLOFENAC żel 1% 100g DICORTINEFF zawiesina do oczu i uszu 5ml DIGOXIN inj. 0,5mg x 5 amp DIGOXIN tabl 0,25mg x 30 tabl DIHYDROXYALUMINIUM SODIUM CARBONATE zawiesina 0,34g/5 ml 250 ml DIMENHYDRINATE tabl 0,05g x 5 tabl DIMETICONE kaps 0,05g x 100 kaps DIMETINDENE żel 0,1% 30 g DIOSMIN tabl 1g x 60 tabl DOBUTAMINE inj. 0,25 x 1 fiol DOPAMINE inj. 0,2g/5ml x 10 amp DOXAZOSINUM tabl 0,004g x 30 tabl DOXYCYCLINE kaps 01g x 10 kaps DROTAVERINE tabl 0,04g x 20 tabl EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA opatrunek 10x10 cm x 1 szt EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA opatrunek 20x20 cmx 1 szt EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA żel 15g EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA extra thin opatrunek 10x10 cm x 1 szt EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA extra thin opatrunek 7,5x7,5 cm x 1 szt ENALAPRIL tabl 0,01g x 30tabl ENALAPRIL tabl 0,005g x 30 tabl ENEMA płyn 150ml x 1 szt EPHEDRINE inj. 0,025g/1ml x 10 amp EPINEPHRINE inj. 0,001g/1ml x 10 amp ERYTHROMYCIN tabl 0,2g x 16 tabl ERYTHROMYCIN COCARBONATE tabl 0,25g x 16 tabl ESCINUM tabl 0,02g x 90 tabl ESSELIV FORTE kaps 50 kaps ESTAZOLAM tabl 0,002g x 20 tabl ETAMSYLATE tabl 0,25g x 30 tabl ETAMSYLATE inj. 0,25g/2ml x 5 amp ETHACRIDINE płyn 0,1% 250ml ETHYL CHLORIDE aerozol 70 g ETILEFRINE krople 0,0075g/1ml 15g ETOFENAMATE żel 10 % 50 g ETOMIDATE inj. 0,02g/10ml x 5 amp EVERCARE test paskowy 50 pasków FACTOR VIIA inj. 250000j.m=0,005g x 1 fiol+rozp FACTOR VIIA inj. 50000j.m=0,001g x 1 fiol FENOTEROL aerozol 0,mg/dawkę 10 ml 200 dawek FENOTEROLUM+IPRATROPIUM BROMIDE płyn 20 ml FENTANYL plastry 0,1mg/1h=0,0024g/24h x 5 plastrów FENTANYL inj. 0,1mg/2ml x 50 amp FERRUM saszetki 0,015g x 30 torebek FERRUM saszetki 0,007g x 30 torebek FERRUM syrop 0,05g żelaza/5ml 100ml FERRUM tabl 0,325g=0,105g żelaza x 30 tabl FERRUM tabl 0,08g żelaza x 30 tabl FERVEX torebki 13,1g x 8 torebek FLUCONAZOLE syrop 0,005g/1ml 150 ml FLUCONAZOLE tabl 0,1g x 7 tabl FLUCONAZOLE tabl 0,05g x 14 tabl FLUCONAZOLE tabl 0,2g x 14 tabl FLUCONAZOLE inj. 0,2g/100ml FLUMAZENIL inj. 0,5mg/5ml x 5 amp FLUTICASONE maść 0,5mg/g 15g FOLIC ACID tabl 0,005g x 30 tabl FOLIC ACID tabl 0,015g x 30 tabl FOLIUM MELISSAE tor.expr. 30 torebek FOLIUM MENTHAE PIPERITAE tor.expr. 30 torebek FOLIUM SALVIAE tor.expr. 30 torebek FOLIUM URTICAE tor.expr. 30 torebek FORMALDEHYDE płyn 10 % 1 kg FORMOTEROL kaps 0,012mg x 60 kaps+inhalator FURAZIDIN tabl 0,05g x 30 tabl FUROSEMIDE inj. 0,02g/2ml x 5 amp FUROSEMIDE inj. 0,02g/2ml x 50 amp FUROSEMIDE tabl 0,04g x 30 tabl GABAPENTIN kaps 0,3g x 100 tabl GALANTAMINE inj. 0,005g/1ml x 10 amp GENTAMICIN inj. 0,08g/2ml x 10 amp GENTAMICIN gągka prod.leczniczy 10x10x0,5cm GENTAMYCIN gąbka prod.leczniczy 5x5x0,5cm GLUCAGON inj. 0,001g x 1 fiol GLUCOSE inj. 20%/10ml x 10 amp GLUCOSE inj. 40%/10ml x 10 amp GLUCOSE inj. 5% 100ml kabiclear GLUCOSUM 5% ET NATR.CHLOR.0,9% 2:1 inj. 500ml kabiclear GLUCOSUM 5% ET NATR.CHLOR.0,9% 2:1 inj. 250ml kabiclear GLYCEROL czopki 1g x 10 czopków GLYCEROL czopki 2g x 10 czopków GLYCERYL TRINITRATE aerozol 0,4mg w dawce x 200 dawek GLYCERYL TRINITRATE inj. 0,01g/10ml x 10 amp GRIPEX tabl 24 tabl GUTTAE STOMACHICAE krople 35g HALOPERIDOL inj. 0,005g/1ml x 10 amp HALOPERIDOL krople 0,2% 10ml HEPARIN inj. 25000jm/5ml x 10 fiol HEPARIN żel 1000j/g=0,0085g/g 50g HERBAPECT syrop 150 g HYDROCHLOROTHIAZIDE tabl 0,0125g x 30 tabl HYDROCHLOROTHIAZIDE tabl 0,025g x 30 tabl HYDROCORTISONE inj. 0,1g x 5 fiol + rozp. HYDROGEN PEROXIDE płyn 3 % 1 kg HYDROGEN PEROXIDE płyn 3 % 100g HYDROGEN PEROXIDE płyn 3 % 500g HYDROXYZINE tabl 0,01g x 30 tabl HYDROXYZINE tabl 0,025g x 30 tabl HYDROXYZINE syrop 0,01g/5ml 250g HYMECROMONE tabl 0,2g x 50 tabl IBUPROFEN syrop truskawkowy 0,1g/5ml 100 ml IBUPROFEN czopki 0,06g x 10 czopków IBUPROFEN czopki 0,125g x 10 czopków IBUPROFEN tabl drażowane 0,2g x 60 tabl draż IBUPROFEN kaps. miękkie Hasco 0,2g x 60 kaps miękkich IMIPENEM/CILASTATIN inj. 500+500 mg x 10 fiol INADINE opatrunek 9,5x9,5cm 1 szt INADINE opatrunek 5 x 5 cm x 1 szt INDAPAMIDE tabl SR 0,0015g x 30 tabl INSULIN R inj. 300j.m/3ml x 5 wkładów INTRALIPID inj. 20% 500 ml IOMEPROL inj. 12,248g=6g jodu/20ml 1 amp IOMEPROL inj. 30,62g=15g jodu/50ml 1 fl IPRATROPIUM BROMIDE płyn 0,25mg/1ml 20ml IPRATROPIUM BROMIDE aerozol 0,02mg/dawkę 10 ml 200 dawek ISOSORBIDE DINITRATE tabl 0,01g x 60 tabl ISOSORBIDE MONONITRATE tabl o przedł.uwaln. 0,05g x 30 tabl ISOSORBIDE MONONITRATE tabl o przedł.uwaln. 0,075g x 30 tabl ITOPRIDE tabl 0,05g x 100 tabl JONOSTERIL BASIC z GLUKOZĄ inj. 500 ml KETAMINE inj. 0,2g/20ml x 5 fiol KETOPROFEN kaps o przedł.uwaln. 0,2g x 20 kaps LACIDOFIL kaps 60 kaps LACTULOSE syrop 7,5g/15ml 150ml LAMOTRIGINE tabl 0,05g x 30 tabl LAMOTRIGINE tabl 0,025g x 30 tabl LEVOFLOXACINUM inj. 0,5g/100ml x 10 fl LEVOTHYROXINE tabl 0,1mg x 50 tabl LEVOTHYROXINE tabl 0,05mg x 50 tabl LEVOTHYROXINE tabl 0,025mg x 50 tabl LEVOTHYROXINE tabl 0,1mg x 50 tabl LIDOCAINE aerozol 10% 38g=650 dawek LIDOCAINE inj. 0,4g/20ml x 20 poj LIDOCAINE żel A 2% 30g LIDOCAINE inj. 2% 0,04g/2ml x 10 amp LIDOCAINE żel U 2% 30g LIDOCAINE plaster 5 % 5 szt LIDOCAINE inj. 1% 0,02g/2ml x 10 amp LIDOCAINE żel 8,5g x 25 szt LIDOCAINE inj. 0,2g/10 ml x 20 poj. LIDOCAINE+NORADRENALINE inj. 2%+0,00125% 2ml x 10 amp LIDOCAINUM+PRILOCAINUM krem 5% 30 g LINEZOLID inj. 0,6g/300ml x 10 worków LISINOPRIL tabl 0,005g x 30 tabl LOPERAMIDE tabl 0,002g x 30 tabl LORATADINE tabl 0,01g x 30 tabl LORATADINE syrop 0,005g/5ml 125ml LORAZEPAM tabl 0,001g x 25 tabl LORAZEPAM tabl 0,0025g x 25g MAALOX zawiesina 250ml MACROGOLS proszek-płyn 13,125g/25ml 200 ml MAGNEFAR B6 tabl 100 tabl MAGNESIUM SULFATE inj. 2g/10ml x 10 amp MANNITOL płyn 20% 100 ml MANNITOL płyn 20% 250 ml MASĆ Z WITAMINĄ A OCHRONNA HASCO maść 800j/g 25 g MAŚĆ ICHTIOLOWA maść 30 g MAŚĆ KAMFOROWA maść 10 % 20 g MEGESTROLI ACETAS zawiesina 0,04g/1ml x 240 ml MELISAL syrop 125 g MELOXICAM inj. 0,015g/1,5ml x 5 amp MELOXICAM tabl 0,015g x 20 tabl MEROPENEM inj. 1 g x 10 fiolek MESALAZINUM tabl dojelitowe 0,5g x 100 tabl METAMIZOLE inj. 1g/2ml x 5 amp METAMIZOLE inj. 2,5g/5ml x 5 amp METAMIZOLE tabl 0,5g x 20 tabl METFORMIN tabl 0,5g x 30 tabl METFORMIN tabl 0,85 g x 30 tabl METHADONE syrop 0,1% 100 ml METHYLPREDNISOLONE tabl 0,016g x 30 tabl METHYLPREDNISOLONE tabl 0,004g x 30 tabl METHYLPREDNISOLONE DEPO MEDROL inj. 0,04g/1ml x 1 fiol METHYLPREDNISOLONE SOLU MEDROL inj. 0,04g x 1 fiol METHYLROSANILINE CHLORIDE roztwór wodny 2% 20 ml METHYLROSANILINE CHLORIDE roztwór spir. 2% 20 ml METOCLOPRAMIDE tabl 0,01g x 50 tabl METOCLOPRAMIDE inj. 0,5% 0,01g/2ml x 5 amp METOPROLOL inj. 0,005g/5ml x 5 amp METRONIDAZOLE inj. 0,5% 100 ml 1 fl METRONIDAZOLE tabl 0,25g x 20 tabl MIANSERIN tabl 0,03g x 20 tabl MIANSERIN tabl 0,06g x 30 tabl MIANSERIN tabl 0,01g x 30 tabl MICRODACYN płyn 500 ml MIDAZOLAM tabl 0,0075g x 10 tabl MIDAZOLAM tabl 0,015g x 100 tabl MIDAZOLAM inj. 0,005g/1ml x 10 amp MIDODRINE tabl 0,0025g x 20 tabl MILGAMMA 100 draż. 30 draż MILGAMMA N inj. 2 ml x 5 amp MOMETAZONE maść 0,1% 15g MORPHINE inj. 0,01g/1ml x 10 amp MORPHINE tabl o zmod. uwaln. 0,01g x 60 tabl MORPHINE tabl o zmod. uwaln. 0,03g x 60 tabl MULTILAC kaps 10 kaps MULTIMEL worki 3-komorowe N7-1000E 4 worki 2 l MULTIMEL worki 3-komorowe N7-1000E 6 worków 1 l MULTIVITAMINUM tabl 50 tabl MUPIROCIN maść 2% 15 g MUPIROCIN maść do nosa 2% 3 g NALBUPHINI H/CHL inj. 0,02g/2ml x 10 amp NALOXONE inj. 0,4mg/1ml x 10 amp NAPROXEN tabl 0,5g x 30 tabl NAPROXEN żel 10% 100 g NEBIVOLOL tabl 0,005g x 28 tabl NEO-CAPSIDERM maść 30g NEOMYCIN maść do oczu 0,5% 3 g NEOMYCIN maść 0,5% 5 g NEOSPASMINA syrop 1,25 kg NEOSTIGMINE inj. 0,5mg/1ml x 10 amp NICERGOLINUM tabl 0,01g x 30 tabl NIFUROXAZIDE tabl 0,1g x 24 tabl NIFUROXAZIDE zawiesina 0,22g/5ml 91 ml NIMESULIDE torebki 0,1g x 30 torebek NIMESULIDE tabl 0,1g x 30 tabl NITROFURAL maść 0,2% 25 g NOREPINEPHRINE inj. 0,004g/4 ml x 5 amp NUTRINI PEPTISORB płyn 500 ml NUTRISON ADVANC. CUBISON płyn 1000 ml NUTRISON ADVANC. PROTISON płyn 500 ml NYSTATIN tabl 500 000 j.m x 16 tabl NYSTATIN zawiesina 2800000j.m/28 ml NYSTATIN tabl dop. 100 000j.m x 10 tabl OLANZAPINE tabl 0,05g x 28 tabl ONDANSETRON inj. 0,004g/2ml x 5 amp ONDANSETRON liofilizat doustny 0,004g x 10 liof ONE TOUCH SELECT test paskowy 50 pasków OPIPRAMOL tabl 0,05g x 20 tabl OPTIUM XIDO test paskowy 50 pasków ORNITHINE inj. 0,5g/10ml x 10 amp ORNITHINE tabl 0,15g x 40 tabl OROFAR MAX past.do ssania 20 pastylek OXYBUTYNIN tabl 0,005g x 30 tabl OXYCODONE tabl 0,005g x 60 tabl OXYCODONE inj./dzieci od 12 r.życia 0,01g/1ml x 10 amp OXYMETAZOLINE aerozol do nosa 0,05% 10 ml OXYTETRACYCLINUM + HYDROCORTISONUM aerozol 55 ml OXYTETRACYCLINUM + HYDROCORTISONUM maść 10 g PAMIDRONIC ACID inj. 0,06g 10ml 1 fiol. PANCURONIUM BROMIDE inj. 0,004g/2ml x 10 amp PAPAVERINE inj. 0,04g/2ml x 10 amp PARACETAMOL czopki 0,05g x 10 czopków PARACETAMOL czopki 0,125g x 10 czopków PARACETAMOL czopki 0,25g x 10 czopków PARACETAMOL czopki 0,5g x 10 czopków PARACETAMOL zawiesina 0,12g/5ml 150g PARACETAMOL inj. 0,5g/50ml x 10 fiol PARACETAMOL inj. 0,1g/100ml x 10 fiol PARACETAMOL tabl podłużne 0,5 g x 50 tabl PARACETAMOLUM+CODEINI tabl mus 0,53mg x 16 tabl mus PARAFFINUM LIQUIDUM płyn 800 g PC 30V PŁYN płyn 100 ml PEDITRACE inj. 10ml x 10 fiol PEFLOXACIN inj. 0,4g/5ml x 10 amp PEFLOXACIN tabl 0,4g x 10 tabl PERINDOPRIL tabl 0,01g x 30 tabl PERINDOPRIL tabl 0,005g x 30 tabl PHENOBARBITAL czopki 0,015g x 10 czopków PHENYLBUTAZONE maść 5% 30 g PHYTOMENADIONE inj. 0,01g/1ml x 10 amp PHYTOMENADIONE tabl 0,01g x 30 tabl PIPEMIDIC ACID kaps 0,2g x 20 kaps PIPERACILLIN+TAZOBACTAM inj. 4,5g x 10 fiol PIRACETAM inj. 12g/60 mlx 1 fl PIRACETAM tabl 1,2 g x 60 tabl PŁYN WIELOELEKTROLITOWY OPTILYTE 250ml inj. 250 ml PŁYN WIELOELEKTROLITOWY OPTILYTE 500ml inj. 500 ml POTASSIUM CHLORIDE tabl prolong 0,75g=0,391g potasu x 30 tabl POTASSIUM CHLORIDE syrop 0,391gpotasu/5ml 150 ml POTASSIUM CHLORIDE inj. 15% 3g/20ml x 20 amp POTASSIUM CHLORIDE inj. 15% 1,5g/10ml x 20 amp POTASSIUM GLUCONATE syrop 782mg/10ml 150 ml POTASSIUM PERMANGANATE tabl rozp. 0,1g x 30 tabl PREDNISONE tabl 0,005g x 20 tabl PREGABALIN kaps 0,075g x 56 kaps PREGABALIN kaps 0,15g x 14 kaps PREOP/Nutricia/ płyn 200ml x 4 fl PROMETHAZINE syrop 0,1% 150 ml PROPAFENONE inj. 0,07g/20ml x 5 amp PROPOFOL inj. 0,2g/20ml x 5 amp PROPRANOLOL inj. 0,001g x 10 amp PROPRANOLOL tabl 0,01g x 50 tabl PROTAMINUM SULFATE inj. 0,05g/5ml x 1 amp PYRIDOXINE tabl 0,05g x 50 tabl QUETIAPINUM tabl 0,025g x 30 tabl QUINAPRIL tabl 0,01g x 30 tabl QUINAPRIL tabl 0,02g x 30 tabl RANITIDINE tabl 0,15g x 60 tabl RAPHACHOLIN tabl draż 30 tabl REMIFENTANIL inj. 0,001g x 5 amp REPARIL tabl 0,02g x 40 tabl RESOURCE 2kcal/1ml płyn 200ml x 4 fl RIBOFLAVIN tabl draż 0,003g x 50 tabl RIFAMPICIN kaps 0,3g x 100 kaps ROCURONIUM BROMIDE inj. 0,1g/10ml x 10 fiol ROPIVACAINE inj. 0,02g/10ml x 5 amp ROPIVACAINE inj. 0,002g/ml 100 ml x 5 worków ROPIVACAINE inj. 0,1g/10ml x 5 amp RUTINACEA COMPLETE tabl 90+30 tabl SACCHAROMYCES BOULARDII kaps 250mg x 50 kaps SALBUTAMOL aerozol 0,1mg x 200 dawek SALBUTAMOL inj. 0,5mg/1ml x 10 amp SALBUTAMOL inj. 0,0025g/2,5ml x 20 amp SCORBOLAMID tabl draż 20 tabl SERTRALINE tabl 0,05g x 28 tabl SILIBININ tabl 0,07g x 30 tabl SILVER SULFATHIAZOLE krem 2% 40g SILVER SULFATHIAZOLE krem 2% 400g SIMETICON krople 0,04g/ml 30 ml SIMETICON kaps 0,04g x 100 kaps SIMVASTATIN tabl 0,02g x 30 tabl SIMVASTATIN tabl 0,04g x 30 tabl SIRUPUS PINI COMP. syrop 1 kg SIRUPUS THYMI COMP. syrop 1 kg SMECTA torebki 3,76g x 30 tor SODIUM BICARBONATE inj. 8,4% 20ml x 10 amp SODIUM CHLORIDE inj. 0,9% 10ml x 100 amp polieth. SODIUM CHLORIDE inj. 10% 10ml x 100 amp polieth SODIUM CHLORIDE worek do przepłukiwań 0,9% 1 l SODIUM CHLORIDE worek do przepłukiwań 0,9% 3 l SODIUM TETRBORATE płyn 20% 10g SOLIFENACINI SUCCINES tabl 0,01g x 30 tabl SOLUTIO RINGERI inj. 250 ml kabiclear SOLUTIO RINGERI LACTATE inj. 500 ml kabiclear SOLUVIT N inj. 10 fiol SPIRITUS SALICYLATUS 2% płyn 2 % 100 g SPIRONOLACTONE tabl 0,025g x 20 tabl STERI-STRIP ELASTIC PLASTER plaster 3,8cmx 0,6cm STERI-STRIP ELASTIC PLASTER plaster 7,5cmx 0,6cm STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ pastyli do ssania 36 past SUCRALFATE tabl 1g x 50 tabl SUDOCREM krem 125 g SUFENTANIL inj. 0,25g/5ml x 5 amp SUGAMMADEX inj. 0,2g/2ml x 10 fiol SULFACETAMIDE krople do oczu 10% 0,5ml x 12 mim. SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM zawiesina 0,240g/5ml 100 ml SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM inj. 0,480g/5ml x 10 amp SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM tabl 0,480g x 20 tabl SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM tabl 0,960g x 10 tabl SUXAMETHONIUM CHLORIDE inj. 0,2g x10 fiol SYLICYNAR tabl 60 tabl TACHOSIL GĄBKA gąbka 3x2,5cm x 1 szt TACHOSIL GĄBKA gąbka 4,8x4,8cm x 2 szt TACHOSIL GĄBKA gąbka 9,5cmx4,8 cm x 1 szt TAMSULOSIN kaps 0,4mg x 30 kaps TELMISARTAN tabl 0,08g x 28 tabl THEOPHYLLINE inj. 0,02g/1 ml x 5 amp THEOPHYLLINE tabl retard 0,3g x 50 tabl THIETHYLPERAZINE czopki 0,0065g x 6 czop THIETHYLPERAZINE inj. 0,0065g x 5 amp THIOCODIN tabl 10 tabl TIANEPTINE tabl 0,0125g x 30 tabl TIGECYCLINE inj. 0,05g x 10 fiol TIMONACIC tabl 0,1g x 30tabl TIOTROPIUM BROMIDE kaps 0,018mg>0,01mg x 30 kaps TIZANIDINE tabl 0,004g x 30 tabl TOBRAMYCINUM inj. 0,24g/80ml x 10 fl TOLPERISONE tabl 0,15g x 30 tabl TOLPERISONE tabl 0,05g x 30tabl TOLTERODINE tabl 0,001g x 28 tabl TORASEMIDE tabl 0,01g x 30 tabl TORASEMIDE tabl 0,005g x 30 tabl TORASEMIDE tabl 0,02g x 30 tabl TORASEMIDE inj. 0,02g/4ml x 5 amp TRAMADOL kaps 0,05g x 20 kaps TRAMADOL krople wodne 0,1g/1ml 10 ml TRAMADOL inj. 0,1g/2ml x 5 amp TRAMADOL inj. 0,05g/1ml x 5 amp TRAMADOL tabl retard 0,1g x 30 tabl TRAMADOL+DEXKETOPROFEN tabl 75mg+25mg x 20 tabl TRAMADOL+PARACETAMOL tabl 37,5+325mg x 30 tabl TRANEXAMIC ACID inj. 0,5g/5ml x 5 amp TRIBIOTIC maść 1g x 10 tor. TRIMEBUTINE tabl 0,1g x 30 tabl TROXERUTIN krople do oczu 0,05g/ml 10 ml TUSSIPECT syrop 1 kg TYMIANEK+PODBIAŁ pastylki do ssania 24 past URAPIDIL inj. 0,025g/5ml x 5 amp UROSEPT tabl draż 60 tabl URYDYNOX kaps 30 kaps VALPROIC ACID torebki 1g x 30 tor VALPROIC ACID torebki 0,75g x 30 tor VALSARTAN tabl 0,16g x 28 tabl VAMIN 14 ELECTROLYTE inj. 14 500 ml VAMIN 18 ELECTROLYTE inj. 18 500ml VAMINOLACT inj. 100 ml VANCOMYCIN inj. 0,5g fiol VANCOMYCIN inj. 1g fiol. VENLAFAXINE kaps 0,0375g x 28 kaps VENLAFAXINE kaps 0,075g x 28 kaps VIBOVIT POMARAŃCZOWY JUNIOR tor. 2g x 30 tor. VIGANTOLETTEN 1000 tabl 1000j.m.=0,025mg x 30 tabl VINPOCETINE tabl 0,01g x 30 tabl VITAMINUM B COMPOSITUM tabl 50 tabl VITAMINUM F maśc 200mg/g 30g WARFARIN tabl 0,005 g x 100 tabl WAZELINA BIAŁA maść 30g XENNA EXTRA tabl 10 tabl XYLOMETAZOLINE krople do nosa 0,1% 10 ml ZOLPIDEM tabl 0,01g x 20 tabl ŻEL DO NÓG Z KASZTANOWCEM żel 250 ml

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33698000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH