Ogłoszenie nr 562353-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem: dostawa leków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 29637700000000, ul. ul. Oswalda Balzera  15 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 061, e-mail zaopatrzenie@klinika.net.pl, faks 182 014 296.
Adres strony internetowej (URL): www.klinika.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.klinika.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.klinika.net.pl / przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Oswlada Balzera 15, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków
Numer referencyjny: STG-271-16/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE ACEMETACIN ACENOCOUMAROL ACETYLOSALICYLIC ACID ACETYLSALICYLIC ACID ACICLOVIR ACICLOVIR ACICLOVIR ACIDOLAC ACNOSAN T ACTIVON ADDAMEL N ADDIPHOS AKUTOL ALANERV ALBUMIN ALBUMIN ALENDRONIC ACID ALFUZOSINI H/CHL ALLANTOINE ALLANTOINE ALLOPURINOL ALLOPURINOL ALOE CAPENSIS+FRANGULAE CORTICIS ALPRAZOLAM ALUMINIUM ACETOTARTRATE ALUMINIUM PHOSPHATE AMBROXOL AMBROXOL AMBROXOL AMIKACIN AMIKACIN AMIKACIN AMIKACIN AMILORIDUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM AMINOMEL E 10 AMINOSTERIL N-HEPA 8% AMINOVEN INFANT 10% AMIODARONE AMITRIPTYLINE AMITRIPTYLINE AMLODIPINE AMLODIPINE AMOXICILLIN AMOXICILLIN+AC.CLAVUL. AMPICILLIN AMPICILLIN ANTAZOLINE ANTHODIUM CHAMOMILLAE AQUA PRO INJECTIONE ARCALEN ASCORBIC ACID ASCORBIC ACID ASCORBIC ACID ASCORBIC ACID ASPARGIN ATROPINE ATROPINE AZITHROMYCIN AZULAN BACLOFEN BACLOFEN BANEOCIN BENELYTE 250 ml BENZINUM BENZYLPENICILLIN BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE BETAMETHASONUM BISACODYL BORIC ACID BROMHEXINE BROMHEXINE BUDESONIDE BUDESONIDE BUDESONIDE BUDESONIDE BUPIVACAINE BUPIVACAINE BUPRENORPHINE BUPRENORPHINE BUPRENORPHINE CALCIUM CALCIUM + VIT.C CALCIUM CHLORIDE CALCIUM GLUCONATE CAPTOPRIL CAPTOPRIL CARBAMAZEPINE CARBO ACTIVATUS CARVEDILOL CEFALEXIN CEFOTAXIME CEFTAZIDIME CEFTRIAXONE CEFUROXIME CEFUROXIME CEFUROXIME AXETIL CEFUROXIME AXETIL CETIRIZINE CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE CHLORAMPHENICOL CHLORQUINALDOL CHLORQUINALDOL CHOLINE SALICYLATE CHOLINE SALICYLATE CHOLINE SALICYLATE CICLESONIDE CIPROFLOXACIN CIPROFLOXACIN CIPROFLOXACIN CISATRACURIUM CISATRACURIUM CITALOPRAM CLARITHROMYCIN CLARITHROMYCIN CLEMASTINE CLEMASTINE CLEMASTINE CLINDAMYCIN CLINDAMYCIN CLOMETHIAZOLE CLONAZEPAM CLONIDINE CLOTRIMAZOLE CLOXACILLIN CLOXACILLIN COLCHICINE COLISTIN COLLAGENASUM+CLOSTRIPAINUM CUBITAN CYANOCOBALAMIN CYANOCOBALAMIN CYCLO 3 FORT DENTOSEPT DESMOPRESSIN DESMOPRESSIN DEXAMETHASONE DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE DEXKETOPROFEN DEXKETOPROFEN DEXMEDETOMIDINE DEXMEDETOMIDINE DEXPANTHENOL DEXPANTHENOL DIASIP DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM DIAZEPAM DICLOFENAC DICLOFENAC DICLOFENAC DICLOFENAC DICLOFENAC DICLOFENAC DICORTINEFF DIGOXIN DIGOXIN DIHYDROXYALUMINIUM SODIUM CARBONATE DIMENHYDRINATE DIMETICONE DIMETINDENE DIOSMIN DOBUTAMINE DOPAMINE DOXAZOSINUM DOXYCYCLINE DROTAVERINE EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA extra thin EMPLASTRI HYDROCOLLOIDOSA extra thin ENALAPRIL ENALAPRIL ENEMA EPHEDRINE EPINEPHRINE ERYTHROMYCIN ERYTHROMYCIN COCARBONATE ESCINUM ESSELIV FORTE ESTAZOLAM ETAMSYLATE ETAMSYLATE ETHACRIDINE ETHYL CHLORIDE ETILEFRINE ETOFENAMATE ETOMIDATE EVERCARE FACTOR VIIA FACTOR VIIA FENOTEROL FENOTEROLUM+IPRATROPIUM BROMIDE FENTANYL FENTANYL FERRUM FERRUM FERRUM FERRUM FERRUM FERVEX FLUCONAZOLE FLUCONAZOLE FLUCONAZOLE FLUCONAZOLE FLUCONAZOLE FLUMAZENIL FLUTICASONE FOLIC ACID FOLIC ACID FOLIUM MELISSAE FOLIUM MENTHAE PIPERITAE FOLIUM SALVIAE FOLIUM URTICAE FORMALDEHYDE FORMOTEROL FURAZIDIN FUROSEMIDE FUROSEMIDE FUROSEMIDE GABAPENTIN GALANTAMINE GENTAMICIN GENTAMICIN GENTAMYCIN GLUCAGON GLUCOSE GLUCOSE GLUCOSE GLUCOSUM 5% ET NATR.CHLOR.0,9% 2:1 GLUCOSUM 5% ET NATR.CHLOR.0,9% 2:1 GLYCEROL GLYCEROL GLYCERYL TRINITRATE GLYCERYL TRINITRATE GRIPEX GUTTAE STOMACHICAE HALOPERIDOL HALOPERIDOL HEPARIN HEPARIN HERBAPECT HYDROCHLOROTHIAZIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE HYDROCORTISONE HYDROGEN PEROXIDE HYDROGEN PEROXIDE HYDROGEN PEROXIDE HYDROXYZINE HYDROXYZINE HYDROXYZINE HYMECROMONE IBUPROFEN IBUPROFEN IBUPROFEN IBUPROFEN IBUPROFEN IMIPENEM/CILASTATIN INADINE INADINE INDAPAMIDE INSULIN R INTRALIPID IOMEPROL IOMEPROL IPRATROPIUM BROMIDE IPRATROPIUM BROMIDE ISOSORBIDE DINITRATE ISOSORBIDE MONONITRATE ISOSORBIDE MONONITRATE ITOPRIDE JONOSTERIL BASIC z GLUKOZĄ KETAMINE KETOPROFEN LACIDOFIL LACTULOSE LAMOTRIGINE LAMOTRIGINE LEVOFLOXACINUM LEVOTHYROXINE LEVOTHYROXINE LEVOTHYROXINE LEVOTHYROXINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE LIDOCAINE+NORADRENALINE LIDOCAINUM+PRILOCAINUM LINEZOLID LISINOPRIL LOPERAMIDE LORATADINE LORATADINE LORAZEPAM LORAZEPAM MAALOX MACROGOLS MAGNEFAR B6 MAGNESIUM SULFATE MANNITOL MANNITOL MASĆ Z WITAMINĄ A OCHRONNA HASCO MAŚĆ ICHTIOLOWA MAŚĆ KAMFOROWA MEGESTROLI ACETAS MELISAL MELOXICAM MELOXICAM MEROPENEM MESALAZINUM METAMIZOLE METAMIZOLE METAMIZOLE METFORMIN METFORMIN METHADONE METHYLPREDNISOLONE METHYLPREDNISOLONE METHYLPREDNISOLONE METHYLPREDNISOLONE METHYLROSANILINE CHLORIDE METHYLROSANILINE CHLORIDE METOCLOPRAMIDE METOCLOPRAMIDE METOPROLOL METRONIDAZOLE METRONIDAZOLE MIANSERIN MIANSERIN MIANSERIN MICRODACYN MIDAZOLAM MIDAZOLAM MIDAZOLAM MIDODRINE MILGAMMA 100 MILGAMMA N MOMETAZONE MORPHINE MORPHINE MORPHINE MULTILAC MULTIMEL MULTIMEL MULTIVITAMINUM MUPIROCIN MUPIROCIN NALBUPHINI H/CHL NALOXONE NAPROXEN NAPROXEN NEBIVOLOL NEO-CAPSIDERM NEOMYCIN NEOMYCIN NEOSPASMINA NEOSTIGMINE NICERGOLINUM NIFUROXAZIDE NIFUROXAZIDE NIMESULIDE NIMESULIDE NITROFURAL NOREPINEPHRINE NUTRINI PEPTISORB NUTRISON ADVANC. CUBISON NUTRISON ADVANC. PROTISON NYSTATIN NYSTATIN NYSTATIN OLANZAPINE ONDANSETRON ONDANSETRON ONE TOUCH SELECT OPIPRAMOL ORNITHINE ORNITHINE OROFAR MAX OXYBUTYNIN OXYCODONE OXYCODONE OXYCODONE OXYMETAZOLINE OXYMETAZOLINE OXYTETRACYCLINUM + HYDROCORTISONUM OXYTETRACYCLINUM + HYDROCORTISONUM PAMIDRONIC ACID PANCURONIUM BROMIDE PAPAVERINE PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOLUM+CODEINI PARAFFINUM LIQUIDUM PC 30V PŁYN PEDITRACE PEFLOXACIN PEFLOXACIN PERINDOPRIL PHENOBARBITAL PHENYLBUTAZONE PHYTOMENADIONE PHYTOMENADIONE PIPEMIDIC ACID PIPERACILLIN+TAZOBACTAM PIRACETAM PIRACETAM PŁYN WIELOELEKTROLITOWY OPTILYTE 250ml PŁYN WIELOELEKTROLITOWY OPTILYTE 500ml POTASSIUM CHLORIDE POTASSIUM CHLORIDE POTASSIUM CHLORIDE POTASSIUM CHLORIDE POTASSIUM GLUCONATE POTASSIUM PERMANGANATE PREDNISONE PREGABALIN PREGABALIN PREOP/Nutricia/ PROMETHAZINE PROPAFENONE PROPOFOL PROPRANOLOL PROPRANOLOL PROTAMINUM SULFATE PYRIDOXINE PYRIDOXINE QUETIAPINUM QUINAPRIL QUINAPRIL RANITIDINE RAPHACHOLIN REMIFENTANIL REPARIL RESOURCE 2kcal/1ml RIBOFLAVIN RIFAMPICIN ROCURONIUM BROMIDE ROPIVACAINE ROPIVACAINE ROPIVACAINE RUTINACEA COMPLETE SACCHAROMYCES BOULARDII SALBUTAMOL SALBUTAMOL SALBUTAMOL SCORBOLAMID SERTRALINE SILIBININ SILVER SULFATHIAZOLE SILVER SULFATHIAZOLE SIMETICON SIMETICON SIMVASTATIN SIMVASTATIN SIRUPUS PINI COMP. SIRUPUS THYMI COMP. SMECTA SODIUM BICARBONATE SODIUM CHLORIDE SODIUM CHLORIDE SODIUM CHLORIDE SODIUM CHLORIDE SODIUM TETRBORATE SOLIFENACINI SUCCINES SOLUTIO RINGERI SOLUTIO RINGERI LACTATE SOLUVIT N SPIRITUS SALICYLATUS 2% SPIRONOLACTONE STERI-STRIP ELASTIC PLASTER STERI-STRIP ELASTIC PLASTER STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ SUCRALFATE SUDOCREM SUFENTANIL SUGAMMADEX SULFACETAMIDE SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM SUXAMETHONIUM CHLORIDE SYLICYNAR TACHOSIL GĄBKA TACHOSIL GĄBKA TACHOSIL GĄBKA TAMSULOSIN TELMISARTAN THEOPHYLLINE THEOPHYLLINE THIETHYLPERAZINE THIETHYLPERAZINE THIOCODIN TIANEPTINE TIGECYCLINE TIMONACIC TIOTROPIUM BROMIDE TIZANIDINE TOBRAMYCINUM TOLPERISONE TOLPERISONE TOLTERODINE TORASEMIDE TORASEMIDE TORASEMIDE TRAMADOL TRAMADOL TRAMADOL TRAMADOL TRAMADOL TRAMADOL+DEXKETOPROFEN TRAMADOL+PARACETAMOL TRANEXAMIC ACID TRIBIOTIC TRIMEBUTINE TROXERUTIN TUSSIPECT TYMIANEK+PODBIAŁ URAPIDIL UROSEPT URYDYNOX VALPROIC ACID VALPROIC ACID VALSARTAN VAMIN 14 ELECTROLYTE VAMIN 18 ELECTROLYTE VAMINOLACT VANCOMYCIN VENLAFAXINE VENLAFAXINE VIBOVIT POMARAŃCZOWY JUNIOR VIGANTOLETTEN 1000 VINPOCETINE VITAMINUM B COMPOSITUM VITAMINUM F WARFARIN WAZELINA BIAŁA XENNA EXTRA XYLOMETAZOLINE ZOLPIDEM ŻEL DO NÓG Z KASZTANOWCEM

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Certyfikat CE lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych dla zaoferowanych leków
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH